Procesy transformacji miasta poprzemysłowego a jego wizerunek. Przykład Łodzi

Autor

  • Agnieszka Michalska-Żyła Uniwersytet Łódzki

DOI:

https://doi.org/10.26881/maes.2018.1.19

Słowa kluczowe:

wizerunek miasta, miasto poprzemysłowe, kryzys miast, jakość zamieszkiwania, Łódź

Abstrakt

Głównym zagadnieniem podejmowanym w artykule jest zmiana wizerunku miasta (po) przemysłowego. Przykład Łodzi, miasta utożsamianego z przemysłem, a także biedą, zaniedbaniem i brakiem perspektyw rozwojowych, jest zatem nieprzypadkowy. Czy tak jest nadal? Czy i w jakim stopniu negatywny wizerunek miasta w kryzysie jest zastępowany wizerunkiem atrakcyjnego miasta poprzemysłowego? Odpowiedź na to pytanie stanowi próbę uchwycenia świadomościowych odniesień, wyrażonych określonym sposobem postrzegania miasta, do stopnia zaawansowania procesu transformacji miasta poprzemysłowego. Zaprezentowane wyniki potwierdzają, że następuje zamiana wizerunku miasta, które w odczuciu mieszkańców traci swój przemysłowy charakter, a nabiera cech miasta poprzemysłowego, głównie w aspekcie przestrzenno-architektonicznym. W dalszym ciągu jednak funkcjonuje negatywny obraz miasta o niskiej jakości życia i zamieszkiwania.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bagiński E., Damurski Ł., 2009, Wizerunek Wrocławia, Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.

Besser T.L., Recker N., Parker M., 2009, The impact of new employers from the outside, the growth of local capitalism, and new amenities on the social and economic welfare of small towns, Economic Development Quarterly, no. 23(4).

Bierwiaczonek K., 2016, Społeczne znaczenie miejskich przestrzeni społecznych, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Błaszczyk M., 2015, O politycznej naturze tożsamości lokalnej [w:] M. Malikowski, M. Palak, J. Halik (red.), Społeczne i ekonomiczne aspekty urbanizacji i metropolizacji, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Boryczka E., 2008, Tożsamość Łodzi, czyli o prawdzie tego miasta [w:] Z. Przygocki, M. Sokołowicz (red.), Nowoczesne miasto. Badania, instrumenty, analizy, Łódź: Wydawnictwo Biblioteka.

Brehm J., Eisenhauer B., Krannich R., 2004, Dimensions of community attachment and their relationship to well-being in the amenity-rich rural west, Rural Sociology, no. 69.

Clark T.N., 2004, The City as an Entertainment Machine, Oxford: Elsevier.

Czapiński J., Panek T. (red.), 2013, Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków – raport, Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.

Drobniak A., 2012, Projekty strategiczne w mieście poprzemysłowym, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Echtner C.M., Ritchie J.R.B., 1991, The meaning and measurement of destination image, The Journal of Tourism Studies, no. 2(2).

Florida R., 2002, The Rise of the Creative Class, New York: Basic Books.

Glińska E., 2011, Sposoby badania wizerunku miejsca, Samorząd Terytorialny, nr 11.

Glińska E., Florek M., Kowalewska A., 2009, Wizerunek miasta. Od koncepcji do wdrożenia, Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

GUS, 2002, Bezrobotni oraz stopa bezrobocia wg województw, podregionów i powiatów – styczeń–grudzień 2002, Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

GUS, 2014, Miasta w liczbach 2012. GUS. Urząd Statystyczny w Poznaniu, Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.

Hall T., 1998, Urban Geography, London: Routledge.

Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., 2007, Łódź w opinii studentów geografii [w:] M. Madurowicz (red.), Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych.

Kałuża-Kopias D., 2014, Atrakcyjność migracyjna wielkich miasta. Stan obecny i perspektywy, Problemy Polityki Społecznej, nr 4(27).

Karwińska A., 2007, Społeczna percepcja miasta. Magiczne miejsca Krakowa [w:] M. Malikowski, S. Solecki (red.), Przemiany przestrzenne w dużych miastach Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.

Klekotko M., 2014, Miasta bez charakteru. Polskie miasta w perspektywie „teorii scen”, Przegląd Socjologiczny, t. 63.

Kotler P. et al., 1999, Marketing Places Europe: Attracting Investments, Industries, Residents and Visitors to European Cities, Communities, Regions and Nations, London: Financial Times, Prentice Hall.

Kunze R., 1991, Stadterneuerung als Teilstrategie der Stadtentwicklung, Jahrbuch Stadterneuerung 1990/1991, Berlin.

Landry Ch., Bianchini F., 1995, The Creative City, London: Demos.

Lever W.F., 1987, Glasgow: Policy for the post-industrial city [w:] B. Robson (ed.), Managing the City. The Aims and Impact of Urban Policy, New Jersey: Barnes & Noble Books.

Libura H., 1991, Percepcja przestrzeni miejskiej, Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Instytut Gospodarki Przestrzennej.

Lorens P., 2010, Definiowanie współczesnej przestrzeni publicznej [w:] idem, J. Martyniuk-Pęczek (red.), Problemy kształtowania przestrzeni publicznych, Gdańsk: Urbanista.

Lynch K., 1960, The Image of the City. Publications of the Joint Center for Urban Studies, Cambridge, MA: Technology Press.

Łuczak A., 2000, Istota tożsamości miasta, Samorząd Terytorialny, nr 10(118).

Łukowski W., 2010, Potencjały społeczności lokalnych w marketingu lokalnym, Studia Politologiczne, nr 16.

Madurowicz M., 2008, Miejska przestrzeń tożsamości Warszawy, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Majer A., 1997, Duże miasta Ameryki. „Kryzys” i polityka odnowy, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Majer A., 2014, Odrodzenie miast, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Majer A., 2015, Mikropolis. Socjologia miasta osobistego, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Michalska-Żyła A., 2009, Wizerunek miasta poprzemysłowego. Przykład Łodzi [w:] M. Dymnicka, A. Majer (red.), Współczesne miasta. Szkice socjologiczne, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Michalska-Żyła A., 2014, The quality of life and social capital in post-industrial peripheral cities, Przegląd Socjologiczny, nr 63(1).

Misztal B., 2005, Tożsamość jako pojęcie i zjawisko społeczne w zderzeniu z procesami globalizacji [w:] E. Budakowska (red.), Tożsamość bez granic, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Mordwa S., 2013, Przestępczość i poczucie bezpieczeństwa w przestrzeni miasta. Przykład Łodzi, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Mruk H., 2012, Marketing. Satysfakcja klienta i rozwój przedsiębiorstwa, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Nawratek K., 2011, Wypowiedź [w:] S. Szewrański (red.), Miasto postindustrialne. Problemy społeczne, perspektywy rozwoju. Zapis konferencji z dn. 14.03.2011, Wrocław: Ośrodek Myśli Społecznej im. Ferdynanda Lassalle’a.

Paasi A., 2011, The region, identity, and power, Procedia Social and Behavioral Sciences, vol. 14.

Pacione M., 2005, Urban Geography. A Global Perspective, London: Routledge.

Podręcznik rewitalizacji. Zasady, procedury i metody działania współczesnych procesów rewitalizacji, 2003, Warszawa: Mefisto Editions.

PwC, Raporty na temat wielkich miast Polski, 2011, www.pwc.com.pl (dostęp: 13.09.2017).

PwC, Raporty na temat wielkich miast Polski, 2015, www.pwc.com.pl (dostęp: 13.09.2017).

Rewers E., 2005, Post-polis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta, Kraków: Universitas.

Rogowska M., 2013, Koncepcja kreatywnego miasta w teorii i praktyce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 320, Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny.

Rokicka E., 2014, Jakość życia mieszkańców Łodzi i jej przestrzenne zróżnicowanie, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Sagan I., 2003, Współczesne przemiany miast w kontekście ekonomicznej, kulturowej i politycznej globalizacji [w:] R. Piekarski, M. Graban (red.), Globalizacja i my. Tożsamość lokalna wobec trendów globalnych, Kraków: Universitas.

Sokołowicz M., Boryczka E., 2010, Marka Łodzi jako czynnik budujący tożsamość Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego [w:] A. Suliborski, Z. Przygodzki (red.), Łódzka metropolia. Problemy integracji społecznej i przestrzennej, Łódź: Biblioteka.

Sokołowicz M., Boryczka E., 2011, Tożsamość i wizerunek dużego miasta wobec międzynarodowej mobilności osób dobrze wykształconych. Przykład Łodzi w oczach studentów łódzkich uczelni, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka, nr 24.

Starosta P., 2016, Społeczny potencjał odrodzenia miast postprzemysłowych, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Sztompka P., 2010, Kompetencje cywilizacyjne – uwarunkowania transformacji gospodarczej i społecznej, Dialog. Pismo Dialogu Społecznego, nr 2.

Szukalski P., 2012, Sytuacja demograficzna Łodzi, Łódź: Wydawnictwo Biblioteka.

Tobiasz-Lis P., 2008, Wyobrażenia kobiet i mężczyzn o przestrzeni Łodzi, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, nr 9.

Tobiasz-Lis P., 2013, Zmiany wyobrażeń mieszkańców Łodzi o przestrzeni miasta, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Tobiasz-Lis P., 2016, Uwarunkowania rozwoju a wizerunek miasta. Przykład Łodzi, Barometr Regionalny, nr 14(2).

Tuwim J., 1964, Wspomnienia z Łodzi [w:] J. Tuwim, Dzieła, t. 5, Pisma prozą, red. J.W. Gomulicki, Warszawa: Czytelnik.

Ward S.V., 2013, Selling places: The marketing and promotion of towns and cities 1850– 2000, London–New York: Spon Press, Taylor & Francis Group.

Wiśniewska W., 2012, Krajobraz miejski. Odnowa i kreacja w procesie odnowy, Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.

Pobrania

Opublikowane

2018-02-26

Jak cytować

Michalska-Żyła, A. (2018). Procesy transformacji miasta poprzemysłowego a jego wizerunek. Przykład Łodzi. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, 19(1), 308–326. https://doi.org/10.26881/maes.2018.1.19