Emile Durkheim o państwie i polityce – socjologia Emile’a Durkheima i problemy transformacji społecznej

  • Jakub Potulski
Słowa kluczowe: Emile Durkheim, socjologia polityki, zmiana społeczna

Abstrakt

Emile Durkheim jest jednym z „ojców-założycieli” współczesnej socjologii, a jego wpływ na rozwój dyscypliny jest nie do przecenienia. Większość prac Durkheima koncentrowała się wokół problemu integracji społecznej i zachowania spójności w obliczu szybkich zmian. Według Durkheima społeczeństwa pod wpływem głębokich zmian społecznych stają się niestabilne i anomiczne. Durkheim szukał odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób można zachować społeczny konsensus. Niezależnie od faktu, że prace Durkheima były „produktem swojego czasu” (epoki, którą dziś możemy nazwać „nadejściem nowoczesności”), jego prace poświęcone anomii i spójności społecznej pozostają interesujące także i dziś w kontekście przejścia od społeczeństwa przemysłowego do informacyjnego. W artykule autor wskazuje, że Durkheimowska socjologia polityki pozostaje relewantnym obszarem badań, który może być inspiracją dla badaczy współczesnych zmian społecznych. 

Bibliografia

Appandurai A., 2005, Nowoczesność bez granic: kulturowe wymiary globalizacji, tłum. Z. Pucek, Kraków: Universitas.

Atteslander P., 2007, The impact of globalization on methodology. Measuring anomie and social transformation,

International Review of Sociology, vol. 17, no. 3, s. 511–524.

Bieliński J., 2013, Między anomią a fatalizmem. Regulacja społeczna w Polsce w okresie zmiany systemowej, Kraków: Zakład Wydawniczy „NOMOS”.

Buksiński T., 2006, Współczesne filozofie polityki, Poznań: Wydawnictwo UAM.

Carter A., 2001, The political theory of global citizenship, London: Routledge.

Castells M., 2000, Ethnicity and globalization: from migrant workers to transnational citizenship,London: Sage

.Cristi M., 2009, Durkheim’s political sociology. Civil religion, nationalism and cosmopolitanism [w:] A. Havithamar, M. Warburg, B.A. Jacobsen (eds.), International Studies in Religion and Society,vol. 10: Holly nations and global identities: civil religion, nationalism and globalization, Leiden–Boston: Brill.

Desan M.H., Heilborn J., 2005, Young Durkheimian’s and the temptation of fascism: The case of Marcel Déat, History of Human Sciences, vol. 28(3), s. 22–50.

Dominiak Ł., 2007, Uczony w czasach próby. Zaangażowanie społeczne Emila Durkheima [w:] J. Kowalewski, W. Piasek (red.), Zaangażowanie czy izolacja? Współczesne strategie społecznej egzystencji humanistów, Olsztyn: Instytut Filozofii UWM.

Durkheim E., 1915, L’Allemagne ou-dessus de tout: La mentalite allemande et la guerre, Paris: Colin.

Durkheim E., 1992, Professional ethics and civil moral, London: Routledge.

Durkheim E., 1999, O podziale pracy społecznej, tłum. K. Wakar, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Durkheim E., 2006, Samobójstwo. Studium z socjologii ,tłum. K. Wakar, Warszawa: Oficyna Naukowa.

Durkheim E., 2014, L’evolution pédagogique en France, Paris: Presses Universitaires de France.

Durkheim E., 2015, Wychowanie moralne,tłum. P. Kostyło, D. Rybicka, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Fukuyama F., 1996, Koniec historii,tłum. T. Bieroń, M. Wichrowski, Poznań: Zysk i S-ka.

Galtung J., 1995, On the social cost of modernization. Social disintegration, atomie/anomie and social development, UNRISD Discussion Paper, no. 61.

Giddens A., 1995, Politics, sociology and social theory, Stanford: Stanford University Press.

Guilluy Ch., 2018, No society. La fin de la classe moyenne occidentale, Paris: Flammarion.

Habermas J., 2005, Faktyczność i obowiązywanie, tłum. A. Romaniuk, R. Marszałek, War-szawa: Scholar.

Hearn F., 1995, Durkheim’s political sociology: corporatism, state autonomy, and democracy, Social Research, vol. 52, no. 1, s. 151–177.

Huntington S., 2003, Zderzenie cywilizacji, Warszawa: MUZA.

Jacher W., 1971, Źródła i czynniki integracji społecznej i socjalizacji w socjologii Emila Durkheima, Roczniki Filozoficzne, t. 19, nr 2, s. 133–165.

Jacher W., 1973, Teoria więzi społecznej w socjologii Emila Durkheima, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Kymlicka W., 2000, Multicultural citizenship: a liberal theory of minority rights, Oxford: Oxford University Press.

LaCapra D., 1972, Emile Durkheim: sociologist and philosopher, Ithaca–London: Cornell University Press.

Lukes S., 2012, Durkheim: życie i dzieło, tłum. E. Klekot, E. Szul-Skjoeldkrona, Warszawa: Oficyna Naukowa.

Maffesoli M., 2008, Czas plemion: schyłek indywidualizmu w społeczeństwach ponowoczesnych, tłum. M. Bucholc, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Orum A.M., Dale J.G., 2009, Political sociology, New York–Oxford: Oxford University Press.

Parsons T., 1949, The structure of social action, Illinois: Glenocoe.

Poggi G., 2010, Państwo: jego natura, rozwój i perspektywy, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Price A., 2009, Political theory in an age of crisis, New York: Rowman & Littlefield.

Richter M., 1964, Durkheim’s politics and political theory [w:] K.H. Wolff (ed.), Emile Durkheim at al.: Essays on sociology and philosophy, New York: Harper.

Ritzer G., 2004, Klasyczna teoria socjologiczna, tłum. H. Jankowska, Poznań: Zysk i S-ka.

Robins K., 2003, Encoutering globalization [w:] D. Held, A. McGrew (eds.), The glob-al transformation reader. An introduction to the global debate, Cambridge–Malden: Polity Press.

Scholte J.A., 2006, Globalizacja,tłum. K. Ślęczka, Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza „Humanitas”.

Sztompka P., Trauma wielkiej zmiany. Społeczne koszty transformacji, Warszawa: ISP PAN 2000.

Touraine A., 2007, A new paradigm to understanding today’s world, Malden–Cambridge: Polity Press.

Urry J., 2009, Socjologia mobilności, tłum. J. Stawiński, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

van Steenbergen B. (ed.), 1994, The condition of citizenship, London: Sage.

Vandenberg A. (ed.), 2000, Citizenship and democracy in global era, Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Zhao R., Cao L., 2010, Social change and anomie: a cross-national study, Social Forces, vol. 88, no. 3, s. 1209–1229.

Opublikowane
2020-06-09
Jak cytować
Potulski, J. (2020). Emile Durkheim o państwie i polityce – socjologia Emile’a Durkheima i problemy transformacji społecznej. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, 21(1), 76-95. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/4516
Dział
Dział tematyczny