Emile Durkheim o państwie i polityce – socjologia Emile’a Durkheima i problemy transformacji społecznej

Autor

  • Jakub Potulski

Słowa kluczowe:

Emile Durkheim, socjologia polityki, zmiana społeczna

Abstrakt

Emile Durkheim jest jednym z „ojców-założycieli” współczesnej socjologii, a jego wpływ na rozwój dyscypliny jest nie do przecenienia. Większość prac Durkheima koncentrowała się wokół problemu integracji społecznej i zachowania spójności w obliczu szybkich zmian. Według Durkheima społeczeństwa pod wpływem głębokich zmian społecznych stają się niestabilne i anomiczne. Durkheim szukał odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób można zachować społeczny konsensus. Niezależnie od faktu, że prace Durkheima były „produktem swojego czasu” (epoki, którą dziś możemy nazwać „nadejściem nowoczesności”), jego prace poświęcone anomii i spójności społecznej pozostają interesujące także i dziś w kontekście przejścia od społeczeństwa przemysłowego do informacyjnego. W artykule autor wskazuje, że Durkheimowska socjologia polityki pozostaje relewantnym obszarem badań, który może być inspiracją dla badaczy współczesnych zmian społecznych. 

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Appandurai A., 2005, Nowoczesność bez granic: kulturowe wymiary globalizacji, tłum. Z. Pucek, Kraków: Universitas.

Atteslander P., 2007, The impact of globalization on methodology. Measuring anomie and social transformation,

International Review of Sociology, vol. 17, no. 3, s. 511–524.

Bieliński J., 2013, Między anomią a fatalizmem. Regulacja społeczna w Polsce w okresie zmiany systemowej, Kraków: Zakład Wydawniczy „NOMOS”.

Buksiński T., 2006, Współczesne filozofie polityki, Poznań: Wydawnictwo UAM.

Carter A., 2001, The political theory of global citizenship, London: Routledge.

Castells M., 2000, Ethnicity and globalization: from migrant workers to transnational citizenship,London: Sage

.Cristi M., 2009, Durkheim’s political sociology. Civil religion, nationalism and cosmopolitanism [w:] A. Havithamar, M. Warburg, B.A. Jacobsen (eds.), International Studies in Religion and Society,vol. 10: Holly nations and global identities: civil religion, nationalism and globalization, Leiden–Boston: Brill.

Desan M.H., Heilborn J., 2005, Young Durkheimian’s and the temptation of fascism: The case of Marcel Déat, History of Human Sciences, vol. 28(3), s. 22–50.

Dominiak Ł., 2007, Uczony w czasach próby. Zaangażowanie społeczne Emila Durkheima [w:] J. Kowalewski, W. Piasek (red.), Zaangażowanie czy izolacja? Współczesne strategie społecznej egzystencji humanistów, Olsztyn: Instytut Filozofii UWM.

Durkheim E., 1915, L’Allemagne ou-dessus de tout: La mentalite allemande et la guerre, Paris: Colin.

Durkheim E., 1992, Professional ethics and civil moral, London: Routledge.

Durkheim E., 1999, O podziale pracy społecznej, tłum. K. Wakar, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Durkheim E., 2006, Samobójstwo. Studium z socjologii ,tłum. K. Wakar, Warszawa: Oficyna Naukowa.

Durkheim E., 2014, L’evolution pédagogique en France, Paris: Presses Universitaires de France.

Durkheim E., 2015, Wychowanie moralne,tłum. P. Kostyło, D. Rybicka, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Fukuyama F., 1996, Koniec historii,tłum. T. Bieroń, M. Wichrowski, Poznań: Zysk i S-ka.

Galtung J., 1995, On the social cost of modernization. Social disintegration, atomie/anomie and social development, UNRISD Discussion Paper, no. 61.

Giddens A., 1995, Politics, sociology and social theory, Stanford: Stanford University Press.

Guilluy Ch., 2018, No society. La fin de la classe moyenne occidentale, Paris: Flammarion.

Habermas J., 2005, Faktyczność i obowiązywanie, tłum. A. Romaniuk, R. Marszałek, War-szawa: Scholar.

Hearn F., 1995, Durkheim’s political sociology: corporatism, state autonomy, and democracy, Social Research, vol. 52, no. 1, s. 151–177.

Huntington S., 2003, Zderzenie cywilizacji, Warszawa: MUZA.

Jacher W., 1971, Źródła i czynniki integracji społecznej i socjalizacji w socjologii Emila Durkheima, Roczniki Filozoficzne, t. 19, nr 2, s. 133–165.

Jacher W., 1973, Teoria więzi społecznej w socjologii Emila Durkheima, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Kymlicka W., 2000, Multicultural citizenship: a liberal theory of minority rights, Oxford: Oxford University Press.

LaCapra D., 1972, Emile Durkheim: sociologist and philosopher, Ithaca–London: Cornell University Press.

Lukes S., 2012, Durkheim: życie i dzieło, tłum. E. Klekot, E. Szul-Skjoeldkrona, Warszawa: Oficyna Naukowa.

Maffesoli M., 2008, Czas plemion: schyłek indywidualizmu w społeczeństwach ponowoczesnych, tłum. M. Bucholc, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Orum A.M., Dale J.G., 2009, Political sociology, New York–Oxford: Oxford University Press.

Parsons T., 1949, The structure of social action, Illinois: Glenocoe.

Poggi G., 2010, Państwo: jego natura, rozwój i perspektywy, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Price A., 2009, Political theory in an age of crisis, New York: Rowman & Littlefield.

Richter M., 1964, Durkheim’s politics and political theory [w:] K.H. Wolff (ed.), Emile Durkheim at al.: Essays on sociology and philosophy, New York: Harper.

Ritzer G., 2004, Klasyczna teoria socjologiczna, tłum. H. Jankowska, Poznań: Zysk i S-ka.

Robins K., 2003, Encoutering globalization [w:] D. Held, A. McGrew (eds.), The glob-al transformation reader. An introduction to the global debate, Cambridge–Malden: Polity Press.

Scholte J.A., 2006, Globalizacja,tłum. K. Ślęczka, Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza „Humanitas”.

Sztompka P., Trauma wielkiej zmiany. Społeczne koszty transformacji, Warszawa: ISP PAN 2000.

Touraine A., 2007, A new paradigm to understanding today’s world, Malden–Cambridge: Polity Press.

Urry J., 2009, Socjologia mobilności, tłum. J. Stawiński, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

van Steenbergen B. (ed.), 1994, The condition of citizenship, London: Sage.

Vandenberg A. (ed.), 2000, Citizenship and democracy in global era, Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Zhao R., Cao L., 2010, Social change and anomie: a cross-national study, Social Forces, vol. 88, no. 3, s. 1209–1229.

Pobrania

Opublikowane

2020-06-09

Jak cytować

Potulski, J. (2020). Emile Durkheim o państwie i polityce – socjologia Emile’a Durkheima i problemy transformacji społecznej. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, 21(1), 76–95. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/4516

Numer

Dział

Dział tematyczny