Radykalizacja jako proces prowadzący do ekstremizmu i terroryzmu

Autor

  • Jacek Mazurczak Polska Akademia Nauk

Słowa kluczowe:

radykalizacja, ekstremizm, terroryzm

Abstrakt

Artykuł stanowi próbę wprowadzenia refleksji nad procesem radykalizacji do polskiego świata nauki. Autor obszernie omawia różne sposoby definiowania tego procesu oraz dokonuje przeglądu istniejących modeli teoretycznych. Trzon artykułu stanowi analiza danych pochodzących z Europejskiego Sondażu Wartości, w której zbadano związki pomiędzy radykalizacją a cechami społeczno-demograficznymi, przekonaniami politycznymi i gospodarczymi, a także poglądami na temat demokracji.    

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Borum R., 2003, Understanding the Terrorist Mind-Set, „FBI Law Enforcement Bulletin”, no. 72/7.

Crosset Ch., Spitaletta J., 2010, Radicalization: Relevant Psychological and Sociological Concepts, Baltimore: Johns Hopkins University.

Europejska Komisja przeciw Rasizmowi i Nietolerancji Rady Europy, 2015, Raport ECRI dotyczący Polski, https://rm.coe.int/fifth-report-on-poland-polish-translation-/ 16808b59a2 (dostęp: 16.01.2020).

European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol), 2019, European Union Terrorism Situation and Trend report, https://www.europol.europa.eu/sites/ default/files/documents/tesat_2019_final.pdf (dostęp: 16.01.2020).

Her Majesty’s Government, 2009, Pursue – Prevent – Protect – Prepare. The United Kingdom’s Strategy for Countering International Terrorism, https://assets.publishing.service. gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/228644/7547.pdf (dostęp: 27.12.2019).

Komisja Europejska, 2002, https://ec.europa.eu/home-affairs/e-library/glossary/radicalisation_en (dostęp: 27.12.2019).

Komisja Europejska, 2005, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Rekrutacji terrorystów: analiza czynników wpływających na gwałtowną radykalizację postaw, COM(2005)313 final, https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/ PDF/?uri=CELEX:52005DC0313&from=EN (dostęp: 27.12.2019).

Komisja Europejska, 2018, High-Level Commission Expert Group on Radicalisation (HLCEG R), https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/ policies/european-agenda-security/20180613_final-report-radicalisation.pdf (dostęp: 27.12.2019).

Komitet do spraw Eliminacji Dyskryminacji Rasowej ONZ, 2019, Concluding Observations on the Combined Twenty-second to Twenty-fourth Periodic Reports of Poland, https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno= CERD/C/POL/CO/22-24&Lang=En (dostęp: 16.01.2020).

Lenos S., Wouterse L., 2018, Police Prevention and Countering of Far-right and Far-left Extremism, Brussels: European Commission.

McCauley C., Moskalenko S., 2008, Mechanisms of Political Radicalization: Pathways Toward Terrorism, „Terrorism and Political Violence”, no. 20.

Moskalenko S., McCauley C., 2009, Measuring Political Mobilization: The Distinction Between Activism and Radicalism, „Terrorism and Political Violence”, no. 21.

McCauley C., Moskalenko S., 2017, Understanding Political Radicalization: The Two-Pyramids Model, „American Psychologist”, no. 72/3.

Nijakowski L., 2012, Rola dyskursu ideologicznego w mobilizacji ludobójczej w XX wieku, „Studia Socjologiczne”, nr 1(204).

Precht T., 2007, Home Grown Terrorism and Islamist Radicalisation in Europe. From Conversion to Terrorism, Kopenhaga, Danish Ministry of Justice.

Ranstrop M., 2016, The Root Causes of Violent Extremism, Brussels: European Commission.

Royal Canadian Mounted Police, 2009, Radicalization. A Guide for the Perplexed, Ottawa: Royal Canadian Mounted Police.

Silber M., Bhatt A., 2007, Radicalization in the West: The Homegrown Threat, New York: New York City Police Department.

Wilner A., Dubouloz C.J., 2010, Homegrown Terrorism and Transformative Learning: An Interdisciplinary Approach to Understanding Radicalization, „Global Change, Peace & Security”, no. 22/1.

Pobrania

Opublikowane

2020-06-25

Jak cytować

Mazurczak, J. (2020). Radykalizacja jako proces prowadzący do ekstremizmu i terroryzmu. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, 21(2), 45–73. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/5815

Numer

Dział

Dział tematyczny