Zdrowie w doświadczeniach i działaniach osób rozwijających się według autystycznego wzorca. Analiza polskich blogów samorzeczników autyzmu

Autor

  • Maja Drzazga-Lech Uniwersytet Śląski
  • Monika Kłeczek Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osobom Dorosłym z Zespołem Aspergera oraz Zaburzeniami Pokrewnymi „AS”
  • Marta Ir Akademia WSB

Słowa kluczowe:

zaburzenia ze spektrum autyzmu, stany ze spektrum autyzmu, zdrowie jako brak deficytów, dobrostan psychiczny, społeczny, fizyczny

Abstrakt

W artykule zaprezentowano wyniki jakościowej analizy treści danych zastanych, polskich blogów samorzeczników autyzmu, wykorzystując program Qda Miner 6.0. Celem pracy było zbadanie sposobów doświadczania zdrowia przez aktywistów autyzmu, jak i sprawdzenie, w jaki sposób wypowiadają się oni o zdrowiu całej populacji osób w spektrum autyzmu. Postawiono hipotezę, że opowiedzenie się przez samorzeczników za jednym z dwóch sposobów definiowania autyzmu – jako zaburzenia bądź jako alternatywnego wzorca rozwojowego – znajduje odzwierciedlenie w propagowaniu ujęcia zdrowia jako braku deficytu bądź jako dobrostanu fizycznego, psychicznego lub społecznego. Współistnienie wyróżnionych dwóch perspektyw definiowania autyzmu interpretowano w odniesieniu do procesów medykalizacji i demedykalizacji.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Literatura

Baron-Cohen S., 2000, Is Asperger Syndrome/High-Functioning Autism Necessarily a Disability?,„Development and Psychopathology”, vol. 12, no. 3.

Conrad P., 1992, Medicalization and Social Control, „Annual Review of Sociology”, vol. 18, https://doi.org/10.1146/annurev.so.18.080192.001233.

Jemielniak D., 2013, Netnografia, czyli etnografia wirtualna – nowa forma badań etnograficznych, „Prakseologia”, nr 154.

Kozinets R.V., 2012, Netnografia: badania etnograficzne online, przeł. M. Brzozowska-Brywczyńska, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Nowakowski M., 2015, Medykalizacja i demedykalizacja. Zdrowie i choroba w czasach kapitalizmu zdezorganizowanego, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Świątkiewicz-Mośny M., Drzazga-Lech M., 2018, Nowe media jako przestrzeń konstruowania tożsamości osób z zespołem Aspergera. Analiza strategii adaptacyjnych i konstruktów tożsamości blogerów. Studium socjologiczne, „Zdrowie Publiczne i Zarządzanie”, t. 16, nr 1.

World Health Organization, 1948, Preamble to the Constitution of the World Health Organization as Adopted by the International Health Conference, New York, 19–22 June, 1946; signed on 22 July 1946 by the representatives of 61 States (Official Records of the World Health Organization, no. 2, p. 100) and entered into force on 7 April 1948.

World Health Organization, 1986, Ottawa Charter for Health Promotion, First International Health Promotion Conference, Ottawa, Canada.

Zurzycka P., Radzik T., 2015, Medycyna narracyjna – zarys problematyki, „Problemy Pielęgniarstwa”, t. 23, nr 3.

Netografia

https://aspiphotography.wordpress.com/ (dostęp: 30.04.2021).

https://dziewczynawspektrum.wordpress.com/ (dostęp: 2.07.2021).

https://hackingsociety.blogspot.com/ (dostęp: 2.03.2021).

https://kosma.pl/stereotyp/ (dostęp: 4.05.2021).

https://zycieaspergera.blogspot.com/ (dostęp: 2.06.2021).

Pobrania

Opublikowane

2021-09-01

Jak cytować

Drzazga-Lech, M., Kłeczek, M., & Ir, M. (2021). Zdrowie w doświadczeniach i działaniach osób rozwijających się według autystycznego wzorca. Analiza polskich blogów samorzeczników autyzmu . Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, 22(2-3), 11–28. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/7134