Wsparcie i organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej uczniom z zaburzeniami psychicznymi

Autor

  • Piotr Majewicz Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  • Jacek Sikorski Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Słowa kluczowe:

zaburzenia psychiczne, uczeń, wsparcie psychologiczno-pedagogiczne

Abstrakt

Wsparcie psychospołecznego rozwoju dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych jest jednym z podstawowych zadań współczesnej szkoły. Wspomniane działania wspomagające są szczególnie ważne w przypadku uczniów, którzy ze względu na zaburzenia zachowania i emocji, chorobę przewlekłą, sytuacje kryzysowe będą też traumatyczne, nie są w stanie sprostać zadaniom oraz wymaganiom stawianym przez szkołę, uwzględnionym w podstawie programowej. Należy podkreślić, że szeroko rozumiane zaburzenia psychiczne u uczniów są nie tylko istotnym problemem natury medycznej, ale powinny również stanowią szczególnie ważny przedmiot zainteresowania wszystkich pedagogów oraz psychologów szkolnych. Dlatego też istotne jest określenie skali problemu we współczesnej szkole oraz stanu podejmowanych działań prewencyjnych oraz zaradczych w postaci wsparcia psychologiczno-pedagogicznego kierowanego do wspomnianej grupy uczniów, a także ich rodzin. Wskazanie możliwości oraz ograniczeń w tym zakresie wydaje się być priorytetowym zadaniem nauk o wychowaniu, w tym pedagogiki specjalnej, a ujmując ściślej pedagogiki terapeutycznej (leczniczej).

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Badura-Madej W., Józefik B., Popielarska A., Popielarska M., Woynarowska B. (2000), Etiologia i patogeneza zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży [w:] A. Popielarska, M. Popielarska (red.), Psychiatria wieku rozwojowego, PZWL, Warszawa, 33–69.

Centers for Disease Control and Prevention (2013), Key Findings: Children's Mental Health Report, https://www.cdc.gov/childrensmentalhealth/features/kf-childrens-mental-healthreport.html [dostÚp: 10.05.2020].

Cierpiałkowska L. (2009), Psychopatologia, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Cierpiałkowska L., Sęk H. (2019), Teoretyczne i metodologiczne podstawy psychologii klinicznej [w:] L. Cierpiałkowska, H. Sęk (red.), Psychologia kliniczna, PWN, Warszawa, 35–48.

Derezińska I, Gajdzik M (2010), One są wśród nas. Dziecko z zaburzeniami lękowymi w szkole i przedszkolu. Informacje dla pedagogów i opiekunów, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa.

Fombonne E. (1994), The Chartres Study: I. Prevalence of Psychiatric Disorders Among French School-Aged Children, British Journal of Psychiatry 164, p. 69-79.

Gmitrowicz A., Janas-Kozik M. (2018), Wstęp [w:] A.Gmitrowicz i M. Janas-Kozik (red.), Zaburzenia psychiczne dzieci i modzieży, Medical Tribune Polska, Warszawa, 3–4.

Goodman R., Scott S. (2000), Psychiatria dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocïaw.

Heiervangm E., Stormark K.M., Lundervold A.J., Heimann M., Goodmanm R., Posserud M.B., Ullebø A.K., Plessen K.J., Bjelland I., Lie S.A., Gillberg Ch. (2007), Psychiatric Disorders in Norwegian 8- to 10-Year-Olds: An Epidemiological Survey of Prevalence, Risk Factors, and Service Use, Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, vol. 46, issue 4: 438–447.

Holder S.M., Rogers K., Peterson E., Ochonma Ch., (2017), Mental Health Visits: Examining Socio-demographic and Diagnosis Trends in the Emergency Department by the Pediatric Population, Child Psychiatry and Human Development, 48: 993–1000; DOI 10.1007/s10578-017-0719-y.

Janas-Kozik M. (2017), Sytuacja psychiatrii dzieci i młodzieży w Polsce w 2016 roku, Psychiatria, t. 14, nr 1: 61–63.

Komender J. (2005), Upośledzenie umysłowe – niepełnosprawność intelektualna [w:] I. Namysłowska (red.), Psychiatria dzieci i młodzieży, PZWL, Warszawa, 92–109.

Nowicka M., Wzorek A. (2017), Szkolny system wsparcia zdrowia psychicznego – program promocji i profilaktyki dla szkół ponadpodstawowych, Warszawa.

Ministerstwo Edukacji Narodowej (2013), Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów, Oferta adresowana do dyrektorów szkół i placówek, kadry pedagogicznej, rodziców oraz organów prowadzących szkoły i placówki, Departament Zwiększania Szans Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Warszawa.

Modrzejewska R., Bomba J. (2010), Rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych i używania substancji psychoaktywnych w populacji 17-letniej młodzieży wielkomiejskiej, Psychiatria Polska, t. XLIV, nr 4: 579–592.

Parker C., Tejerina-Arreal M., Henley W., Goodman R., Logan S., Ford T. (2007), Are children with unrecognised psychiatric disorders being excluded from school? A secondary analysis of the British Child and Adolescent Mental Health Surveys 2004 and 2007, Psychological Medicine 49: 2561–2572, https://doi.org/10.1017/S0033291718003513.

Pisula A. (2018), Zespół nadpobudliwości psychoruchowej [w:] A. Gmitrowicz, M. Janas-Kozik (red.), Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży, Medical Tribune Polska, Warszawa, 13–35.

Rutter M. (1989), Isle of Wight Revisited: Twenty-five Years of Child Psychiatric Epidemiology, Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, vol. 28, issue 5:633–653; DOI: https://doi.org/10.1097/00004583-198909000- 00001.

Słopień A., Wojciechowska A., Pytlińska N. (2018), Zaburzenia ze spektrum autyzmu [w:] A. Gmitrowicz, M. Janas-Kozik (red.), Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży, Medical Tribune Polska, Warszawa, 36–46.

Stoma D., Popielarska A. (2000), Zarys rozwoju psychiatrii dziecięcej w Polsce [w:] A. Popielarska, M. Popielarska (red.), Psychiatria wieku rozwojowego, PZWL, Warszawa, 15–21.

Turno M. (2010), One są wśród nas. Dziecko z depresją w szkole i przedszkolu. Informacje dla pedagogów i opiekunów, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa.

WHO – Child and adolescent mental health, https://www.who.int/mental_health/ maternalchild/child_adolescent/en/ [dostÚp: 10.05.2020].

Wolańczyk T., Komender J. (2005), Zaburzenia hiperkinetyczne [w:] I. Namysłowska (red.), Psychiatria dzieci i młodzieży, PZWL, Warszawa, 197–213.

Akty prawne

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1591).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 491).

Pobrania

Opublikowane

2020-05-29

Jak cytować

Majewicz, P. ., & Sikorski, J. (2020). Wsparcie i organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej uczniom z zaburzeniami psychicznymi . Niepełnosprawność- Dyskursy Pedagogiki Specjalnej, (39), 111–129. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/niepelnosprawnosc/article/view/5732

Numer

Dział

Artykuły