Nierówności płci w odniesieniu do edukacji

Autor

  • Mirosław Łukasik Uniwersytet Śląski w Katowicach

Słowa kluczowe:

dyskryminacja płciowa, dyskryminacja bezpośrednia, dyskryminacja pośrednia, stereotypy płciowe

Abstrakt

Artykuł podejmuje próbę ukazania nierówności płci w branży edukacyjnej. Stereotypy wynikające z płci mogą wpływać na zachowania i praktyki stosowane przez nauczycieli. Wiele podręczników zawiera historie i obrazy odzwierciedlające stereotypowe role i działania kobiet, mężczyzn, dziewcząt i chłopców. W części pierwszej Autor skupia się przede wszystkim na wyjaśnieniu znaczenia dyskryminacja z powodu płci oraz określa rodzaje i formy dyskryminacji. Dokonuje również analizy struktury zatrudnienia nauczycieli według płci w poszczególnych województwach oraz wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego, co może mieć wpływ na wybór zawodu przez osoby niebędące głównymi żywicielami rodziny. Artykuł może być głosem w dyskusji na temat strategii polityki równości płci także w sektorze edukacji.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Aszyk M., Lunden B. (2004), Pracownicy, Wydawnictwo Info Polska, Gdańsk.

Baran K.W. (2009), Prawo pracy, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa.

Buchowska N. (1999), Prawa pracownicze kobiet w normach Międzynarodowej Organizacji Pracy i Wspólnoty Europejskiej, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 2.

Ciupa S.W. (2006), Naruszenie zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu w praktyce korzystania z ogłoszeń rekrutacyjnych, Monitor Prawa Pracy, nr 11.

Dyskryminacja ze względu na płeć, https://www.rpo.gov.pl/pl/content/dyskryminacja-zewzgledu-na-plec.

Grzybowski S. (1991), Prawo podmiotowe i prawo człowieka, KSP, nr 23: 4 i nn.

Jabłoński M., Jarosz-Żukowska S. (2004), Prawa człowieka i system ich ochrony. Zarys wykładu, Wrocław, 51–55.

Jaskulska S. (2015), O wyrastaniu z pasji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Rocznik Pedagogiczny, nr 38.

Kędziora Z. (1989), Horyzontalne obowiązanie praw obywatelskich [w:] J. Łętowski, W. Sokolewicz (red.), Państwo – prawo – obywatel, Wrocław, 519–531.

Maliszewska-Nienartowicz J. (2012), Dyskryminacja pośrednia w prawie Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, 65.

Rachubka M. (2015), Raport Nauczyciele w roku szkolnym 2014/2015, Ośrodek Rozwoju Edukacji Warszawa, 10.

Słownik języka polskiego (1962), t. 1, Warszawa.

Zielińska E. (2001), Ciężar dowodu w przypadkach dyskryminacji ze względu na płeć w świetle dyrektywy Rady 97/80/WE z dnia 15 grudnia 1997 r. [w:] A. Duda, U. Nowakowska (red.), Równość praw kobiet i mężczyzn: ustawodawstwo Unii Europejskiej i Rady Europy, orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Teksty i komentarze, Warszawa.

Zielińska E. (1997), Działania Rady Europy w dziedzinie równości kobiet i mężczyzn na rynku pracy [w:] R. Siemieńska-Żochowska (red.), Wokół problemów zawodowego równouprawnienia kobiet i mężczyzn, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Zajączkowska M.J. (2008), Perspektywa równości płci w edukacji i wychowaniu [w:] K. Denek, T. Koszczyc, W. Wiesner (red.), Edukacja jutra. XIV Tatrzańskie Seminarium Naukowe, t. 1, Wydawnictwo Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Wrocław, http://www.mjz.com.pl/art/Perspektywa-rownosci-plci-edukacji-wychowaniu.pdf.

Wojciechowski B. (2012), Między relatywizmem a uniwersalizmem praw człowieka w współczesnej filozofii prawa [w:] J. Jaskiernia (red.), Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka. Ewolucja i uwarunkowania europejskiego systemu ochrony praw człowieka, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Pobrania

Opublikowane

2020-05-29

Jak cytować

Łukasik, M. (2020). Nierówności płci w odniesieniu do edukacji. Niepełnosprawność- Dyskursy Pedagogiki Specjalnej, (39), 141–149. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/niepelnosprawnosc/article/view/5735

Numer

Dział

Artykuły