Wpływ zaangażowania w działalność organizacji pozarządowych jako przykład Lifelong Learningu – na przykładzie rodzin dzieci z ASD

Autor

  • Patrycja Łaga Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żukowie, Uniwersytet Gdański

Słowa kluczowe:

ASD, rodzice dzieci z niepełnosprawnością, wsparcie społeczne, lifelong learning

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest opis i analiza procesu samoorganizacji rodzin dzieci z autyzmem oraz ich ocena otrzymywanego wsparcia. Autor zamierza przedstawić jak rodzice z terenów wiejskich poprzez współpracą z lokalną społecznością tworzą grupę wsparcia i warsztaty szkoleniowe dla ich rodzin. Opisywane badanie jest oparte na projekcie angażującym 30 rodzin dzieci z autyzmem z terenów wiejskich, który odbywał się na przełomie kwietnia i grudnia 2015 na podstawie metodologii badań w działaniu. Celami projektu było wprowadzenie jakościowych zmian w życiu rodzin dzieci z autyzmem oraz wyrównanie nierówności w dostępie do wsparcia społecznego i specjalistycznego wśród rodziców żyjących na terenach wiejskich. Artykuł przedstawia jak uczestnicy projektu opisują podejmowane działania w odniesieniu do perspektywy Lifelong Learningu.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Błeszyński J. (2005), Rodzina jako środowisko osób z autyzmem. Aspekt wychowawczo-terapeutyczny, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.

Błeszyński J.(2004), Uwarunkowania efektywnego oddziaływania terapeutycznego w pracy z osobami autystycznymi [w:] J.J. Błeszyński (red.), Wspomaganie rozwoju osób z autyzmem. Teoria, metodyka, przykłady, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, 13–20.

Borg C., Mayo P. (2004), Diluted wine in new bottles: the key messages f the Memorandum, LLinE: Lifelong Learning in Europe, vol. 4, no. 1: 19–25.

Carr W., Kemmis S. (1995), Becoming critical. Education, knowledge and action research, The Falmer Press, London, Philadelphia.

Connollya M., Gerschb I. (2013), A support group for parents of children on a waiting list for an assessment for autism spectrum disorder, Educational Psychology in Practice, vol. 29, no. 3: 293–308, http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02667363.2013.841128 [dostęp: 14.12.2016].

Cyboran B. (2013), The places of adult education in educational policy at the local level [w:] M. Radovan, M. KoĂcielniak (red.), Lifelong Learning Today, Jagiellonian University Press, Kraków, 42–52.

Garbiec M. (2014), Dylematy rodziców wychowujących dzieci z niepełnosprawnością intelektualną[w:] J. Bręgiel, B. Górnicka (red.), Rodzicielstwo w obliczu niepełnosprawności i zaniedbania, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, 121–130.

Jarvis P. (2007), Globalisation, Lifelong Learning and the Learning Society Sociological perspectives, Lifelong Learning and the Learning Society, vol. 2, Routledge, New York.

Juszczyk S. (2013), Badania jakościowe w naukach społecznych. Szkice metodologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Kawula S. (2012), Pedagogika społeczna dzisiaj i jutro, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń.

Kościelska M. (1999), Oblicza upośledzenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Kvale S. (2004), InterViews: wprowadzenie do jakościowego wywiadu badawczego, Wydawnictwo Trans Humana, Białystok.

Lipińska-Lokś J. (2010), Niepełnosprawność dziecka jako czynnik konstruujący życie rodziny [w:] J. Cichla, J. Herberger, B. Skwarek (red.), Kultura pedagogiczna współczesnej rodziny, Państwowa Szkoła Wyższa w Głogowie, Głogów, 341–352.

Maciarz A. (2001), Pedagogika lecznicza i jej przemiany: wybrane problemy, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.

Mendel M. (red.) (2002), Animacja współpracy środowiskowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Mendel M. (red.) (2000), W poszukiwaniu partnerstwa rodziny, szkoły i gminy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Mendel M. (1999), Edukacja społeczna jako odmiana myślenia o wczesnej edukacji, Wydawnictwo Olsztyńskiej Szkoły Wyższej, Olsztyn.

Mendel M. (2016), Parental Identity, Lifelong Learning and School, Malta Review of Educational Research, vol. 10, no. 1, Malta, http://www.mreronline.org/wp-content/uploads/2016/07/MRERv10n1-9-Parental-Identity.pdf [dostęp: 10.01.2017].

Obuchowska I. (red.) (1991), Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.

Ossowski R. (1999), Teoretyczne i praktyczne podstawy rehabilitacji, Wydawnictwo Uczelnianie Wyĝszej Szkoïy Pedagogicznej, Bydgoszcz.

Pisula E. (2003), Autyzm i przywiązanie, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

Pisula E. (2012), Rodzice dzieci z autyzmem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Płażewska B. (2009), Dylematy diagnostyczne związane z występowaniem symptomów zaburzeń łączonych. Historia dwóch małych chłopców – długa podróż przez nieznane [w:] B. Winczura (red.), Autyzm. Na granicy zrozumienia, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, 167–177.

Randall P., Parker J. (2010), Autyzm: jak pomóc rodzinie, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot.

Sobotka A. (2011), Strategie oświatowe polskich samorządów, Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE), Warszawa, https://www.ore.edu.pl/component/phocadownload/category/113-raporty?download=954:strategie-owiatowe [dostęp: 22.12.2016].

Stelter Ż.(2013), Pełnienie ról rodzicielskich wobec dziecka niepełnosprawnego intelektualnie, Wydawnictwo Difin, Warszawa.

Tomczyszyn D. (2009), Dziecko niepełnosprawne w rodzinie – rozpacz czy miłość rodzicielska? [w:] W. Muszyński (red.), Kocha się raz?” Miłość w relacjach partnerskich i rodzinnych Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 178–189.

Tuckett A. (2009), The role of non-governmental organisation and networks [w:] P. Jarvis (red.), The Routledge International Handbook of Lifelong learning, London–New York, 323–331.

Watson, L. (2003) Lifelong Learning in Australia, Department of Education, Science and Training, Canberra.

Wejcman Z. (2011), Rola organizacji pozarządowych w aktywizacji społeczności lokalnej wokół zagadnień integracji społecznej [w:] B. Skrzypczak (red.), Organizowanie społeczności lokalnej/ analizy, konteksty, uwarunkowania, Instytut Spraw Publicznych i Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej, Warszawa, 83–93.

Wiatr M. (2014), Rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym – rodzicielstwo między wsparciem a stygmatyzacją [w:] J. Bręgiel, B. Górnicka (red.), Rodzicielstwo w obliczu niepełnosprawności i zaniedbania, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, 99–107.

Opublikowane

2020-05-29

Jak cytować

Łaga, P. (2020). Wpływ zaangażowania w działalność organizacji pozarządowych jako przykład Lifelong Learningu – na przykładzie rodzin dzieci z ASD. Niepełnosprawność- Dyskursy Pedagogiki Specjalnej, (39), 161–173. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/niepelnosprawnosc/article/view/5739

Numer

Dział

Artykuły