Co można własnymi siłami? Przykład aktywności Samopomocowej Grupy Rodziców i Opiekunów Osób z Autyzmem i Zespołem Aspergera z Olsztyna

Autor

  • Bożena Chrostowska Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Słowa kluczowe:

grupy samopomocowe, pomoc wzajemna, wsparcie społeczne, rodziny osób ze spektrum autyzmu

Abstrakt

Problemy w rozwoju dzieci ze spektrum autyzmu stawiają często przed rodzicami duże wymagania, a sprostanie im bez pomocy jest zadaniem bardzo trudnym i obciążającym dla wielu z nich. W Polsce wskazuje się niedostateczny instytucjonalny system wsparcia rodzin (rodziców, rodzeństwa) dzieci ze spektrum autyzmu, pomimo lepszego dostępu do usług specjalistycznych dla dzieci oraz informacji o spektrum autyzmu. Lukę tę wypełniają działania organizacji pozarządowych, profesjonalnych grup wsparcia czy nieformalnych grup samopomocowych. W niniejszym artykule podjęto wątek wartości działań samopomocowych oraz przedstawiono przykład działalności samopomocowej grupy rodziców dzieci z autyzmem z terenu miasta Olsztyn.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bartosz B. (1992), Znaczenie społecznego wsparcia w przezwyciężaniu problemów, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

Chrostowska B. (2018), Aktywizm rodziców dzieci z autyzmem w Polsce na przykładzie działań Klubu Rodziców JiM. Aktywność obywatelska czy narodziny ruchu rodziców dzieci z autyzmem? [w:] Zagrożone człowieczeństwo. Między bezradnością a działaniem, E. Kantowicz, I. Staszkiewicz-Grabarczyk, M. Zmysłowska (red.), t. 5, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Diagnoza Samopomocowej Grupy Rodziców i Opiekunów Osób z Autyzmem i Zespołem Aspergera, Olsztyn 2015 (wydruk w zbiorach autorki).

Domasiewicz Z, Pęczkowska E. (2011), Dostępność usług terapeutycznych dla dzieci z autyzmem w Polsce [w:] Oblicza rehabilitacji, E. Pisula, K. Bargiel-Matusiewicz, K. Walewska (red.), Wydawnictwo MediPage, Warszawa.

Hayes S.A., Watson S.L. (2013). The impact of parenting stress: A meta-analysis of studies comparing the experience of parenting stress in parents of children with and without autism spectrum disorder, „Journal of Autism and Developmental Disorders”, vol. 43(3), s. 629–642.

Juros A. (1999), Psychospołeczne uwarunkowania aktywności samopomocowej: umacnianie osoby, grupy i wspólnoty, „Roczniki Psychologiczne”, t. 2, s. 125–148.

Juros A. (2003), Zasada pomocniczości, wspieranie działań samopomocowych i samo organizacyjnych [w:] Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim, M. Załuska, J. Boczoń (red.), Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice.

Lipińska – Lokś J. (2010), Dziecko autystyczne w kontekście relacji rodzinnych [w:] Osoba autystyczna w rodzinie i środowisku lokalnym. Doświadczenia lubuskie, A. Rudzińska-Rogoży, J. Lipińska-Lokś (red.), Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym „Dalej Razem”, Zielona Góra.

Ogólnopolski Spis Autyzmu. Sytuacja młodzieży i dorosłych z autyzmem w Polsce (2016), M. Płatos (red.), Stowarzyszenie Innowacji Społecznych „Mary i Max”, Warszawa.

Matynia K. (red.) (2014), Autyzm - Sytuacja Dorosłych. Raport 2013, Fundacja Synapsis, Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa.

Oka T., Borgman T. (2003), Krótka historia, idea i teorie związane z istnieniem grup samopomocowych z perspektywy międzynarodowej [w:] Od pomocy do samopomocy, P. Jordan (red.), Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Warszawa.

Pisula E. (2015), Rodzice dzieci z autyzmem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Plan rozwoju Samopomocowej Grupy Rodziców i Opiekunów Osób z Autyzmem i Zespołem Aspergera, Olsztyn 2016 (wydruk w zbiorach autorki).

Projekt „Aktywne społeczności Warmii i Mazur”, [http://kalendarz.ngo.pl/wiadomosc/1653613.html].

Prokopiak A.(2014), Wychowanie dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia”, vol. 27(2), Sectio J, s. 51–59.

Riessmann F., Carroll D. (2000), Nowa definicja samopomocy. Polityka i praktyka, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa.

Sprawozdanie z inicjatyw Samopomocowej Grupy Rodziców i Opiekunów Osób z Autyzmem i Zespołem Aspergera, Olsztyn 2015 (wydruk w zbiorach autorki).

Szmagalski J.( 2003), Fundamenty samopomocy [w:] Od pomocy do samopomocy, P. Jordan (red.), Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Warszawa.

Szmania L. (2014), Doświadczenia emocjonalne rodziców dzieci z autyzmem, „Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej”, nr 5, s. 69–91.

Załuska M. (1998), Społeczne uwarunkowania angażowania się w działalność organizacji pozarządowych, [w:] Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim, M. Załuska, J. Boczoń (red.), Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice.

Pobrania

Opublikowane

2018-09-24

Jak cytować

Chrostowska, B. (2018). Co można własnymi siłami? Przykład aktywności Samopomocowej Grupy Rodziców i Opiekunów Osób z Autyzmem i Zespołem Aspergera z Olsztyna. Niepełnosprawność- Dyskursy Pedagogiki Specjalnej, (31), 87–99. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/niepelnosprawnosc/article/view/8182