Gdańskie i lüneburskie inwentarze rodziny kupieckiej Loitzów jako źródło do historii sztuki i kultury XVI wieku

Autor

  • Bettina Schröder‑Bornkampf

DOI:

https://doi.org/10.26881/porta.2022.21.11

Słowa kluczowe:

inwentarze, Gdańsk, Lüneburg, Loitz, Feldstete, von Dassel, patrycjat, biżuteria, kultura matrialna

Abstrakt

W niniejszym artykule omówiono trzy inwentarze kupiecko‑bankierskiej rodziny Loitzów, które dają wgląd w życie wyższego mieszczaństwa i szlachty w drugiej połowie XVI wieku. Są to pochodzący z 1567 roku gdański inwentarz pośmiertny majątku krewnej Loitzów, wdowy Małgorzaty Feldstete, lüneburski inwentarz majątku Stefana Loitza z 1572 roku oraz inwentarz biżuterii i sreber odziedziczonych przez córkę Stefana Beatę z lat 1580/1597.

W skład majątku Małgorzaty Feldstete, która mieszkała w dwóch pokojach w domu Loitzów w Gdańsku, wchodziła nie tylko biżuteria i ubiory, ale także zastawa stołowa, tekstylia, przedmioty gospodarstwa domowego oraz kilka książek o treści religijnej i części uzbrojenia, odziedziczone przez nią zapewne po męskich członkach rodziny. Typy biżuterii i strojów wymienione w inwentarzu można porównać z tymi, w jakich przedstawieni są członkowie rodziny na epitafiach Michaela Loitza (po 1561 r.) i Anny Connert (po 1563 r.) w kościele mariackim w Gdańsku. Bogate wyposażenie w cenną biżuterię i wysokiej jakości stroje, niektóre z cennymi futrzanymi wykończeniami, świadczą o tym, że Małgorzata nosiła się zgodnie z panującymi wówczas konwencjami mody patrycjatu gdańskiego.

Stefan Loitz, który wżenił się w zamożną patrycjuszowską rodzinę von Dassel w Lüneburgu, mieszkał w domu przy Münzgasse, którego całe bogate wyposażenie zostało opisane pokój po pokoju, szafa po szafie, szuflada po szufladzie od piwnicy aż pod dach na 54 arkuszach w inwentarza. W dokumencie tym odnotowano meble, obrazy, odzież, biżuterię, zastawę stołową, sprzęty domowe, a także dokumenty dotyczące dóbr w solankach lüneburskich i darów ołtarzowych oraz ważną korespondencję. Na podstawie opisanych herbów lüneburskich rodzin patrycjuszowskich wnioskować można, że zastawa stołowa w posiadaniu Loitza pochodziła z wyprawy jego żony. Odnotowane ważne dokumenty i korespondencja datowane na czas przed ślubem Stefana z Beatą von Dassel sugerują istotnie bogaty posag.

Córka Stefana, Beata, również otrzymała bogaty posag z biżuterią i wyrobami srebrnymi oraz papierami wartościowymi. W 1580 roku obeznany ze sztuką Stefan Loitz, który działał w całej Europie, spisał listę, w której wymienia nawet pochodzenie ni których klejnotów i drobnych przedmiotów z Francji czy Norymbergi. W późniejszych wykazach podano również wartość lub wagę pewnych obiektów.

Te trzy inwentarze stanowią ważne źródła do badań kulturowo‑historycznych nad rodzinami patrycjuszowskimi, mieszczaństwem i niższą szlachtą obszaru południowego Bałtyku w XVI wieku. Porównanie ich w przyszłości z innymi inwentarzami wyższych klas średnich pozwoli na lepszą klasyfikację i interpretację opisanych w nich przedmiotów.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Ungedruckte Quellen

Archivschule Marburg

NL Papritz, Kleine Kartei 1–4

Archiwum Państwowe w Gdańsku (Staatsarchiv Danzig)

R/Vv, Nr. 200, f 28r–42r „Inventarium der Veldtstedischen ßeligen in Dantzigk, Schmoltzin und Arnhausen hinter sich gelassenen Gueten Anno 1567“

R/Vv, Nr. 202

R/Vv, Nr. 203

R/Vv, Nr. 204

R/Vv, Nr. 206

R/Vv, Nr. 208

R/Vv, Nr. 213

R/Vv, Nr. 215

32/4

Stadtarchiv Lüneburg

AA 18477/1 „Verzeichnuß deß Jenigen was an golde, silber geschir, kleinodien, hausgerath, bett und bettgewanth auch allen andern vormuge einer schrifftlichen caution den Erben David Braunschweig eingeanthwortet und zugestellet worden“

AA 18477/2 „Datt Inventarium Steffan Loitzenn guethernn“

AA 18477/2 „Inventarium der gueter so uff einer kamern gestanden in dem grossen hauße der vußkulen beim wasser“

AA 18477/2 „Inventarium des Jenigen, so in weilant Georgen von Dassels seligen witwen Hause in der grossen Beckerstrassen, an der Munte Straten act in verwahrung zu trewen gestanden“

AA 18477/2 „Inventar Güther Steffen Loitz Mai 1588“

UA‑a‑10326: 1597 Oktober 21/28. „Verzeichnis der von Steffann Loitze seiner Tochter Beate, später verehelichten Hausfrau des Hartwig von Witzendorff, vermachten Kleinodien u. Silbergeschirrs“

ND Borstelmann‑V.10 und 10a

ND Dassel 208

ND Dassel 321 (Geschlechterbuch 1545–1819)

Gedruckte Quellen und Literatur

Badstübner‑Kizik Camilla, Kizik Edmund, Polnische Forschungen zu Alltag und materieller Kultur des Mittelalters und der frühen Neuzeit. Eine Auswahlbibliographie, „Medium Aevum Quotidianum“ 1991, Bd. 23.

Boehn Siegfried von, Die Tessen in Hinterpommern [in:] Ausgestorbene pommersche Adelsgeschlechter bzw. ausgestorbene Pommern‑Linien anderer Adelsgeschlechter, Tutzing 1980.

Bogucka Maria, Wdowi skarb z roku 1566. Inwentarz ruchomości Małgorzaty, wdowy po Tidemanie Feldstete [in:] Balticum. Studia z dziejów polityki, gospodarki i kultury XII–XVII wieku ofiarowane Marianowi Biskupowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. Zenon Hubert Nowak, Toruń 1992, S. 61–66.

Bues Almut, Zofia Jagiellonka Herzogin von Braunschweig‑Wolfenbüttel (1522–1575). Akten zu Heirat, Tod und Erbe („Quellen und Forschungen zur Braunschweigischen Landesgeschichte“, Bd. 53), Braunschweig 2018.

Büttner Johann Heinrich, Genealogie oder Stam(m)‑ und Geschlechtsregister der vornehmsten Lüneburgischen Adelichen Patricien‑Geschlechter, Lüneburg 1704.

Das Lüneburger Ratssilber, Hg. Stefan Bursche, Berlin 1990.

Frankowska‑Makała Monika, „Das gantze Kleidt ist gewesen von einen schönen geblümbten Güldenen stück…“ – Der Pommernherzöge Kleider und Juwelen aus der Sammlung des Muzeum Narodowe w Szczecinie [in:] Das goldene Zeitalter Pommerns. Kunst am Hofe der pommerschen Herzöge im 16. und 17. Jahrhundert, Hg. Rafał Makała, Szczecin 2013, S. 81–107.

Frankowska‑Makała Monika, Satz von Mützenrosetten [in:] Das goldene Zeitalter Pommerns. Kunst am Hofe der pommerschen Herzöge im 16. und 17. Jahrhundert, Hg. Rafał Makała, Szczecin 2013, S. 255.

Gębarowicz Mieczysław, Mańkowski Tadeusz, Arrasy Zygmunta Augusta, „Rocznik Krakowski“ 1937, t. 29, S. 1–215.

Günther Otto, Danziger Hochzeits‑ und Kleiderordnungen, „Zeitschrift des Westpreussischen Geschichtsvereins“ 1900, Nr. 42, S. 184–228.

Hamm Bernd, Huber Wolfgang, Litz Gudrun, Lazarus Spengler Schriften Band 2. Schriften der Jahre September 1525 bis April 1529 („Quellen und Forschungen zur Reformationsgeschichte“, Bd. 70), Gütersloh 1999.

Heß Corina, Danziger Wohnkultur in der Frühen Neuzeit. Untersuchungen zu Nachlassinventaren des 17. und 18. Jahrhunderts, Berlin 2007.

Hufschmidt Anke, Starke Frauen an der Weser? Rahmenbedingungen und Lebenspraxis verwitweter Frauen in den Familien des niederen Adels um 1600 [in:] Witwenschaft in der Frühen Neuzeit. Fürstliche und adelige Witwen zwischen Fremd‑ und Selbstbestimmung, Hg. Martina Schattowsky, Leipzig 2003, S. 345–358.

Inwentarz mienia Marcelego Konarskiego dworzanina księcia Albrechta Pruskiego z roku 1562, red. Brigitte Porschmann, Janusz Małłek, „Zapiski Historyczne“ 1982, nr 4, S. 141–152.

Iwanoyko Eugeniusz, Apoteoza Gdańska, program ideowy malowideł stropu Wielkiej Sali Rady w Gdańskim Ratuszu Głównego Miasta, Wrocław 1976.

Kizik Edmund, Die reglementierte Feier. Hochzeiten, Taufen und Begräbnisse in der frühneuzeitlichen Hansestadt, Osnabrück 2008.

Kizik Edmund, Śmierć w mieście hanzeatyckim w XVI–XVIII wieku. Studium z nowożytnej kultury funeralnej, Gdańsk 1998.

Kurzel‑Runtscheiner Monica, Glanzvolles Elend. Die Inventare der Herzogin Jacobe von Jülich‑Kleve‑Berg (1558–1597) und die Bedeutung von Luxusgütern für die höfische Frau des 16. Jahrhunderts, Wien–Köln–Weimar 1993.

Lieb Norbert, Octavian Secundus Fugger (1549–1600) und die Kunst, Tübingen 1980.

Lipińska Aleksandra, Fugger des Nordens? Die Kaufmanns‑ und Bankiersfamilie Loitz als Kunstförderer und Vermittler im wirtschaftlich‑kulturellen Netzwerk des Nord‑ und Ostseegebietes [in:] Die maritime Stadt. Hafenstädte an der Ostsee vom Mittelalter bis in die Gegenwart. Beiträge der 21. Tagung des Arbeitskreises deutscher und polnischer Kunsthistoriker und Denkmalpfleger in Gdansk 18–21 September („Das gemeinsame Kulturerbe“, Bd. 10), Hg. Tomasz Torbus, Katarzyna Anna Wojtczak, Warszawa 2017, S. 231–254.

Papritz Johannes, Das Stettiner Handelshaus der Loitz im Boisalzhandel des Odergebietes unter besonderer Berücksichtigung seiner Beziehungen zum brandenburgischen Kurhause, Phil. Diss., Berlin 1932.

Papritz Johannes, Das Handelshaus der Loitz zu Stettin, Danzig und Lüneburg, „Baltische Studien“ 1957, Nr. 44, S. 73–94.

Pelus‑Kaplan Marie‑Louise, Raumgefüge und Raumnutzungen in Lübecker Häusern nach Inventaren des 16., 17. und 18. Jahrhunderts [in:] Häuser und Höfe in Lübeck. Historische, archäologische und baugeschichtliche Beiträge zur Geschichte der Hansestadt im Spätmittelalter und in der frühen Neuzeit, Bd. 4, Neumünster 1993, S. 11–39.

Pośpiech Andrzej, Majątek osobisty szlachcica w świetle wielkopolskich pośmiertnych inwentarzy ruchomości z XVII wieku, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej“ 1981, nr 4, S. 463–482.

Rymar Edward, Rycerskie (?) pochodzenie szczecińskiego i gdańskiego rodu kupiecko‑bankierskiego Loitzów [in:] Mieszczanie, wasale, zakonnicy („Studia z Dziejów Średniowiecza“, t. 10), red. Błażej Śliwiński, Malbork 2004, S. 173–204.

Simonini Giulia, Schröder‑Bornkampf Bettina, Archivbestände der Kaufmannbankiersfamilie Loitz. Stand und Perspektiven der Forschung [in:] Geld, Prestige, Verantwortung. Bankiers und Banken als Akteure im wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Netzwerk im (Nordost‑) Europa des 16.–20. Jahrhunderts, Hg. David Feest, Aleksandra Lipińska, Agnieszka Pufelska, Kiel 2020, S. 331–352.

Steingräber Erich, Alter Schmuck. Die Kunst des europäischen Schmuckes, München 1956.

Terlau‑Friemann Karoline, Lüneburger Patrizierarchitektur des 14. bis 16. Jahrhunderts. Ein Beitrag zur Bautradition der städtischen Oberschicht, Lüneburg 1994.

Thiel Erika, Geschichte des Kostüms. Die europäische Mode von den Anfängen bis zur Gegenwart, Berlin 1980.

Weichbrodt Dorothea, Patrizier, Bürger, Einwohner der Freien und Hansestadt Danzig in Stamm‑ und Namenstafeln vom 14.–18. Jahrhundert, Bd. 1, Klausdorf–Schwentine 1988.

Winter Laura, Frömmigkeitsobjekte im Zeitalter der Konfessionalisierung. Drei Fugger und ihre (Nachlass‑) Inventare, München 2018.

Wyczański Andrzej, Szlacheckie inwentarze pośmiertne z XVI w. jako źródło do dziejów kultury materialnej w Polsce, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej“ 1954, nr 4, S. 691–699.

Zander‑Seidel Jutta, Textiler Hausrat. Kleidung und Haustextilen in Nürnberg von 1500–1650, München 1990.

Zitzelsperger Philipp, Dürers Pelz und das Recht im Bild. Kleiderkunde als Methode der Kunstgeschichte, Berlin 2008.

Digitalisierte Quellen

Cranach Lucas, Margarethe von Ponickau, https://skd‑online‑collection.skd.museum/Details/Index/247076 [1.03.2022].

Cranach Lucas, Venus mit Amor als Honigdieb, https://open.smk.dk/artwork/image/KMSsp719q=Lucas%20Cranach%20d.%C3%86.&page=6 [1.03.2022].

Lipińska Aleksandra, Schröder‑Bornkampf Bettina, Grulkowski Marcin, Hristov Filip, Simonini Giulia, GeldKunstNetz. Rechnungsbücher der Stettin‑Danziger Kaufmannbankiersfamilie Loitz. Kommentierte Online‑Edition und Netzwerkanalyse, München 2017–2019, https://doi.org/10.24344/geldkunstnetz [1.09.2022].

Ring Ludger tom d.J., Bild eines wohlhabenden Patriziers, https://kulturerbe.niedersachsen.de/rest/image/isil_DE‑MUS‑026819_opal_herzanulm_kunshe_GG698_GG699/000001.jpg/full/!800,800/0/default.jpg [25.03.2022].

Opublikowane

2022-12-22

Jak cytować

Schröder‑Bornkampf, B. (2022). Gdańskie i lüneburskie inwentarze rodziny kupieckiej Loitzów jako źródło do historii sztuki i kultury XVI wieku. Porta Aurea, (21), 253–278. https://doi.org/10.26881/porta.2022.21.11