Teksty narracyjne uczniów w świetle morfologii Władimira Proppa

Słowa kluczowe: narracje, narracje dzieci, morfologia bajki, analiza strukturalno-funkcjonalna tekstu

Abstrakt

Children create narratives by imitating styles present in their culture and own experiences. Hence, nurseries and primary schools play an important role in children’s building narratives. My intention has been to present narratives constructed by children taking into consideration the form rather than the content, as it had been done by V. Propp in his morphology. This type of researching children’s texts has not been previously employed in early school pedagogy. The analyses demonstrated that most stories created by early school pupils assume the form of modified and updated fairy tales, with a different number of functions.

Bibliografia

Arystoteles (1983), Poetyka. Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Benton T., Craib I. (2003), Filozofia nauk społecznych. Od pozytywizmu do postmodernizmu. Wrocław, Wyd. Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP.

Berger A.A. (2005), Media Analysis Techniques. Thousand Oaks, Sage Publications.

Bruner J.S. (2006), Kultura edukacji. Kraków, Universitas.

Garbula J.M. (2010), Znaczenia historyczne w edukacji początkowej. Narracyjne konstruowanie historii rodzinnych. Olsztyn, Wyd. UWM.

Garbula J.M. (2014), Pewnego razu… Teksty narracyjne w edukacji początkowej. Olsztyn, Wyd. UWM.

Klus-Stańska D. (2000), Konstruowanie wiedzy w szkole. Olsztyn, Wyd. UWM.

Kozloff S. (1992), Narrative Theory and Television. In: R.C. Allen (ed.), Channels of Discourse, Reassembled: Television and Contemporary Criticism. London, Routlege.

Ochs E., Capps L. (2001), Living Narrative: Creating Lives in Everyday Storytelling. Cambridge, Harvard University Press.

Oers van B. (2003), Multiple narratives of childhood. Tools for the improvement of early childhood education. In: B. van Oers (ed.), Narratives of Childhood. Theoretical and Practical Explorations for the Innovation of Early Childhood Education. Amsterdam, VU University Press.

Postman N. (2001), W stronę XVIII stulecia. Warszawa, PIW.

Propp W. (1976), Morfologia bajki. Warszawa, Książka i Wiedza.

Rosner K. (1981), Semiotyka strukturalna w badaniach nad literaturą. Kraków, Wydawnictwo Literackie.

Świętochowska B. (2001), Titanic Jamesa Camerona jako bajka magiczna. „Kwartalnik Filmowy” 2001, nr 34.

Turner W. (1982), From Ritual to Theater. New York, Permorming Arts Journal Publications.

White H. (1981), The Value of Narrativity in the Representation of Reality. In: W.J.T. Mitchell (ed.), On Narrative. Chicago, University of Chicago Press.

Opublikowane
2019-03-31
Jak cytować
Garbula, J. M. (2019). Teksty narracyjne uczniów w świetle morfologii Władimira Proppa. Problemy Wczesnej Edukacji, 44(1), 87-93. https://doi.org/10.26881/pwe.2019.44.08