Emilu rozwijaj się, albo… Poza edukacyjną dyscyplinę

  • Maksymilian Chutorański Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: społeczeństwo postdyscyplinarne, rozwój, urządzenie edukacyjne, J.J Rousseau, psychologia krytyczna, pedagogika krytyczna

Abstrakt

In my paper I will argue that the development and the need of support of development (also in Rousseau sense) takes a strategic position in the contemporary power relations. The pedagogical thinking built on the need/demand of support of development can justify the mechanisms of power in a legal scheme, and consequently, to justify them in terms of natural human right. My paper assumes the following order: Firstly, pay attention to the specifics of contemporary power relations. Secondly, problematize the need of support the development and show how educational dispositif works. Thirdly, I ask about the emancipatory potential of Rousseau’s pedagogical ideas.

Bibliografia

Beck U. (2004), Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności. Przeł. S. Cieśla, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Burman E. (2008), Deconstructing developmental psychology. 2nd ed., New York, Routledge, Hove.

Chutorański M. (2013c), Urządzanie uniwersytetu. W: M. Czerepaniak-Walczak (red.), Fabryki dyplomów czy universitas? Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls.

Deleuze G. (2007), Postscriptum o społeczeństwach kontroli. W: Tenże, Negocjacje 1972–1990. Przeł. M. Herer, Wrocław. Wydawnictwo Naukowe DSW.

Foucault M. (2010) Bezpieczeństwo, terytorium, populacja. Przeł. M. Herer, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Chutorański M. (2013a), Krajowe Ramy Wysokiego Performansu? „Studia Pedagogiczne”, LXVI.

Chutorański M. (2013b), Pojęcie i konteksty wychowania w pracach Michela Foucaulta. Wrocław, Wydawnictwo Naukowe DSW.

Foucault M. (1998) Nadzorować i karać. Przeł. T. Komendant, Warszawa, Wydawnictwo Aletheia.

Foucault M. (2012) Władza a ciało. W: Tenże, Kim pan jest, profesorze Foucault? Debaty, rozmowy, polemiki. Przeł. K.M. Jaksender, Kraków, Wydawnictwo Libron.

Kohlberg L., Mayer R. (2000) Rozwój jako cel wychowania. W: Z. Kwieciński (red.), Alternatywy myślenia o/dla edukacji. Warszawa, Instytut Badań Edukacyjnych.

Klus-Stańska D. (2013), Powrót do wyzwolonego dzieciństwa. Wstęp do wydania polskiego. W: G. Dahlberg, P. Moss, A. Pence, Poza dyskursem jakości w instytucjach wczesnej edukacji i opieki. Przeł. K. Gawlicz, Wrocław, Wydawnictwo Naukowe DSW.

McKenzie J. (2011), Performuj albo…Od dyscypliny do performansu. Przeł. T. Kubikowski, Kraków, Universitas.

Lyotard J.-F. (1997): Kondycja ponowoczesna. Raport o stanie wiedzy. Przeł. M. Kowalska, J. Migasiński. Warszawa, Fundacja Aletheia.

Lordon F. (2012), Kapitalizm, niewola i pragnienie. Marks i Spinoza. Przeł. M. Kowalska, M. Kozłowski. Warszawa, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa.

Rousseau J.J. (1956), Ekonomia polityczna. Przeł. H. Elzenberg. W: Tenże, Trzy rozprawy z filozofii społecznej. Kraków, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Rousseau J.J. (1955), Emil, czyli o wychowaniu. T. 1, przeł. W. Husarski, Wrocław, Zakład im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.

Rousseau J.J. (2010), Umowa społeczna, List o widowiskach. Przeł. A. Peretiatkowicz, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Standing G. (2014), Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa. Przeł. M. Szlinder, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Soëtard M. (2000), Jean-Jacques Rousseau. Przeł. I. Wojnar. W: Cz. Kupisewicz (red.), Myśliciele o wychowaniu. T. 2, Warszawa, Oficyna Wydawnicza Graf Punkt.

Walkerdine V. (2008) Psychologia rozwojowa i badania dzieciństwa. Przeł. M. Kościelniak. W: M.J. Kehily (red.), Wprowadzenie do badań nad dzieciństwem. Kraków, Wydawnictwo WAM.

Wrigley W. (2008) Przedmowa. W: B. Sayle, S. Kumar, Błękitny Ekspres. Plan dla liderów dynamicznego wzrostu firmy. Przeł. J. Lang, Zakrzewo, Wydawnictwo Replika.

Opublikowane
2015-09-30
Jak cytować
Chutorański, M. (2015). Emilu rozwijaj się, albo… Poza edukacyjną dyscyplinę. Problemy Wczesnej Edukacji, 30(3), 29-38. https://doi.org/10.5604/01.3001.0008.9213