Partnerstwo w relacji małżeńskiej jako współczesna wartość wychowania

Autor

  • Joanna Ostrouch-Kamińska Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Słowa kluczowe:

partnerstwo, małżeństwo, wychowanie dzieci, wartości, rodzina egalitarna

Abstrakt

Today we observe the dynamic changes in relations between the sexes in the family, which appear as a result of economic, cultural, and social transformation, the growth of women’s economic strength, as well as the level of their education, and the development of the ideas of the equal rights of women and men in the labour market and in social life. Hitherto existing research results show that Poles are increasingly in favour of the egalitarian family model and declare their wish to build their relationships based on equality.

In the article I will characterise our cultural context, in which the egalitarian relation of a man and a woman in a family is both an educational space of confrontation between the “old” concept of family life, often rooted in Parsons’ concept of the nuclear family, and the “new” one, specific for the socio-cultural breakthrough in Poland. I will also present the involvement of formal education in fixing stereotypical images of family life, which are in opposition to the changes observed in relations between women and men. At the end I will present my own concept of education for equality in the marital relations, as well as the frame of equality between spouses in marital relations as a value of upbringing, which are a response to the needs of contemporary women and men.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Adamski F. (2002), Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy. Kraków, Wydawnictwo UJ.

Arendt H. (1994), Kryzys edukacji. W: H. Arendt, Między czasem minionym a przyszłym. Osiem ćwiczeń z myśli politycznej. Warszawa, Alatheia.

Balswick J., Balswick J. (1995), The Dual-Earner Marriage: The Elaborate Act. Grand Rapids, Fleming H. Revell.

Barnett R.C., Rivers C. (1996), She Works. He Works. How Two-Income Families are Happier, Healthier, and Better – Off. San Francisco, Harper Collins.

Basińska A. (2010), Ku partnerskiemu modelowi małżeństwa – zmiana wartości w polskiej rodzinie na tle 12 krajów Europy Środkowo-Wschodniej. W: W. Muszyński (red.), Wartości w rodzinie: ciągłość i zmiana. Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek.

Beck U., Beck-Gernsheim E. (2013), Całkiem zwyczajny chaos miłości. Wrocław, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Beck U. (2004), Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Bem S.L. (2000), Męskość. Kobiecość. O różnicach wynikających z płci. Gdańsk, GWP.

Błajet P. (2011), Miłość, rozwój, wychowanie. Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek.

Bowlby J. (2007), Przywiązanie. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Brannon L. (2002), Psychologia rodzaju. Gdańsk, GWP.

Brzezińska A. (2004), Społeczna psychologia rozwoju. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Castells M. (1997), The Power of Identity. Malden, Blackwell Publishers.

Chomczyńska-Rubacha M. (2011), Płeć i szkoła. Od edukacji rodzajowej do pedagogiki rodzaju. Warszawa, PWN.

Coltrane S., Collins R. (2001), The Sociology of Marriage and the Family. Gender, Love, and Property. Belmont, CA, Wadsworth.

Dąbrowska Z. (2002), Małżeństwa w Polsce współczesnej. Studium empiryczne. W: Z. Tyszka (red.), Rodzina w czasach szybkich przemian. Roczniki Socjologii Rodziny. Studia socjologiczne oraz interdyscyplinarne, Tom XIII, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Deaux K., Kite M. (2002), Stereotypy płci. W: B. Wojciszke (red.), Kobiety i mężczyźni: odmienne spojrzenia na różnice. Gdańsk, GWP.

Doniec R. (2001), Rodzina wielkiego miasta. Przemiany społeczno-moralne w świadomości trzech pokoleń. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Duch-Krzysztoszek D. (2007), Kto rządzi w rodzinie. Socjologiczna analiza relacji w małżeństwie. Warszawa, Wydawnictwo IFiS PAN.

Fuligini A.S., Galinsky E., Poris M. (1995), The impact of parental employment on children. New York, Families and Work Institute.

Fuszara M. (2008), Nowi mężczyźni? Zmieniające się modele męskości we współczesnej Polsce. Warszawa, Trio.

Giddens A. (2006), Przemiany intymności. Seksualność, miłość i erotyzm we współczesnych społeczeństwach. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Giddens A. (1999), Trzecia droga. Odnowa Socjaldemokracji. Warszawa, Książka i Wiedza.

Giza-Poleszczuk A. (2005), Rodzina a system społeczny. Reprodukcja i kooperacja w perspektywie interdyscyplinarnej. Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Holcomb B. (1998), Not guilty: The good news about working mothers. New York, Scribner.

Izdebska J. (2000), Dziecko w rodzinie u progu XXI wieku. Niepokoje i nadzieje. Białystok, Wydawnictwo Trans Humana.

Jacyno M. (2007), Kultura indywidualizmu. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kawula S. (2006), Kształt rodziny współczesnej. Szkice familologiczne. Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek.

Kimball G. (1983), The 50/50 marriage. Boston, Beacon.

Kopciewicz L. (2007), Rodzaj i edukacja. Studium fenomenograficzne z zastosowaniem teorii społecznej Pierre’a Bourdieu. Wrocław, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu.

Kubicki P. (2009), Przemiany ojcostwa we współczesnej Polsce. W: M. Sikorska (red.), Być rodzicem we współczesnej Polsce. Nowe wzory w konfrontacji z rzeczywistością. Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Kwieciński Z. (2002), Nieuniknione? Funkcje alfabetyzacji w dorosłości. Toruń-Olsztyn, Wydawnictwo UMK.

Mandal E. (2000), Podmiotowe i interpersonalne konsekwencje stereotypów związanych z płcią. Katowice, Wydawnictwo UŚ.

Marsiglio W., Pleck J.H. (2005), Fatherhood and Masculinities. W: M.S. Kimmel, J. Henra, R.W. Connell (red.), Handbook of Studies on Men and Masculinities. Thousand Oaks-LondonNew Delhi, Sage Publications.

Mikołajczyk-Lerman G. (2006), Mężowie i żony. Realizacja ról małżeńskich w rodzinach wielkomiejskich. Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Miluska J. (1996), Tożsamość kobiet i mężczyzn w cyklu życia. Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM.

Nowak-Dziemianowicz M. (2002), Doświadczenia rodzinne w narracjach. Interpretacje sensów i znaczeń. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Ortner B.S. (1982), Czy kobieta ma się do mężczyzny, jak „natura” do „kultury”? W: T. Hołówka (wybór), Nikt nie rodzi się kobietą. Warszawa, Czytelnik.

Ostrouch-Kamińska J. (2011), Rodzina partnerska jako relacja współzależnych podmiotów. Studium socjopedagogiczne narracji rodziców przeciążonych rolami. Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Ostrouch-Kamińska J. (2013a), Między dominacją a „zbanalizowanym partnerstwem”. Koncepcja dziecka i wychowania w rodzinie egalitarnej, „Problemy Wczesnej Edukacji”, 3(22).

Ostrouch-Kamińska J. (2013b), Egalitarne rodzicielstwo, „Szkice Humanistyczne”, 1, tom XIII, vol. 31.

Ostrouch-Kamińska J., Vieira C.C. (red.) (2015), Private World(s). Gender and Informal Learning of Adults. Rotterdam, Sense Publishers.

Pankowska D. (2005), Wychowanie a role płciowe. Gdańsk, GWP.

Rabin C. (1996), Equal partners – good friends: empowering couples through therapy. London, Routledge.

Ronek G. (2008), Koncepcja demokratycznej rodziny Anthony’ego Giddensa. W: W. Muszyński, E. Sikora (red.), Miłość, wierność i uczciwość na rozstajach współczesności. Kształty rodziny współczesnej. Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek.

Schwartz P. (1994), Peer marriage: How love between equals really works. New York, Free Press.

Sekaran U. (1986), Dual-Career Families. Contemporary Organizational and Counseling Issues. San Francisco-London, Jossey-Bass Publishers.

Siemieńska R. (2007), Przemiany płci kulturowej. Między systemami wartości a rolami społecznymi. W: M. Marody (red.), Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Slany K. (2002), Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie. Kraków, Zakład Wydawniczy „NOMOS”.

Szafraniec K. (2011), Młodzi 2011. Warszawa, KPRM.

Szlendak T. (2010), Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Titkow A., Duch-Krzystoszek D., Budrowska B. (2004), Nieodpłatna praca kobiet. Mity, realia, perspektywy. Warszawa, Wydawnictwo IFiS PAN.

Warzywoda-Kruszyńska W. (1999), Małżeństwo, W: Encyklopedia Socjologii. Warszawa, Oficyna Naukowa.

Ziółkowski M. (2006), Zmiany systemu wartości, W: J. Wasilewski (red.), Współczesne społeczeństwo polskie. Dynamika zmian. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Pobrania

Opublikowane

2016-04-06

Jak cytować

Ostrouch-Kamińska, J. (2016). Partnerstwo w relacji małżeńskiej jako współczesna wartość wychowania. Problemy Wczesnej Edukacji, 33(2), 114–123. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/898