O czasopiśmie

CEL I ZAKRES TEMATYCZNY CZASOPISMA

W naszym czasopiśmie publikujemy: Artykuły naukowe poświęcone wszelkim problemom współczesnej ekonomii, w szczególności dotyczące zmian w gospodarce krajów Europy Centralnej i Wschodniej. Wyniki i komunikaty z badań naukowych. Studia przypadków. Recenzje książek oraz artykułów zamieszczonych w krajowych i zagranicznych periodykach naukowych (branżowych). 

INDEKSACJA W BAZACH DANYCH

  • CEJSH -The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
  • IndexCopernicus
  • BazEkon
  • Directory of Open Access Journal

PRAWA AUTORSKIE

Współczesna Gospodarka jest czasopismem o otwartym dostępie (open access), co oznacza, że użytkownik może korzystać (czytać, pobierać, cytować, kopiować, rozpowszechniać, drukować) z całego zbioru zamieszczonych artykułów bez opłat i konieczności wcześniejszego uzyskania zgody redakcji lub autora pod warunkiem oznaczenia autorstwa. Korzystanie z artykułów czasopisma odbywa się na warunkach licencji Creative Commons – uznanie autorstwa (CC BY). Warunki licencji znajdują się na stronie: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)