Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
 • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
 • Tekst zapisany w formacie OpenOffice, Microsoft Word, RTF lub WordPerfect.
 • Jeżeli jest dostępny należy dostarczyć URL dla pozycji bibliograficznych.

Wytyczne dla autorów

Artykuł należy napisać w języku polskim lub angielskim, w formacie MS Word, czcionką Times New Roman 12. Objętość tekstu nie powinna przekraczać 15 stron formatu A-4. Wszystkie rysunki (schematy, wykresy) oraz tabele należy wyraźnie oznaczać (podać tytuł i źródło) i zamieścić w stosownym miejscu tekstu artykułu.

Układ tekstu

Tekst artykułu powinien zawierać następujące elementy (w podanej kolejności wzorca): tytuł artykułu, imię i nazwisko autora (-ów), streszczenie (w układzie: cel, metoda i wyniki badań, objętość streszczenia: od 100 do 200 słów), kluczowe słowa (należy podać od 3 do 6 słów pomocnych przy indeksacji i wyszukiwaniu), klasyfikacja JEL (maksymalnie do 5 kodów z Journal of Economic Literature), wstęp (bez numeru), podtytuły (od 1 do n), zakończenie i bibliografia (bez numeru). Na końcu artykułu należy również podać w języku angielskim tytuł artykułu i jego streszczenie (abstract), słowa kluczowe, klasyfikację JEL oraz imię i nazwisko autora (-ów) i adresy ich miejsca pracy (pocztowy i internetowy).

Przypisy, literatura

Przypisy źródłowe należy umieszczać w tekście głównym według reguł APA. Zapis odsyłaczy do cytowań jest podany w załączonym szablonie artykułu w tabeli 1. W pozostałych przypadkach stosujemy przypisy dolne. Bibliografia powinna zawierać wyłącznie pozycje przytaczane w tekście. Redakcja prosi o alfabetyczne sporządzenie bibliografii w formacie APA (przykłady podane są w załączonym szablonie artykułu).

Szablon artykułu

Przy pisaniu artykułu prosimy o korzystanie z załączonego szablonu: (http://www.wspolczesnagospodarka.pl/wp-content/uploads/2017/05/Szablon_artykulu_WG_APA.doc).

Artykuły

Zasady domyślne

Polityka prywatności

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej) dalej RODO oraz w związku z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000), informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.
 2. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji (w przyszłości inspektora ochrony danych), z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 24 59 lub adresem e-mail: poin@ug.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji procesu wydawniczego i rozpowszechnienia publikacji.
 4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 11 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
 5. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji celu określonego w punkcie 3 na podstawie przepisu prawa określonego w punkcie 4.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników  wyłącznie w celu, o którym mowa w ust. 3.
 7. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane bezterminowo
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa
 9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych,
  2. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
  3. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.