Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
  • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
  • Tekst zapisany w formacie OpenOffice, Microsoft Word, RTF lub WordPerfect.
  • Jeżeli jest dostępny należy dostarczyć URL dla pozycji bibliograficznych.

Wytyczne dla autorów

Artykuł należy napisać w języku polskim lub angielskim, w formacie MS Word, czcionką Times New Roman 12. Objętość tekstu nie powinna przekraczać 15 stron formatu A-4. Wszystkie rysunki (schematy, wykresy) oraz tabele należy wyraźnie oznaczać (podać tytuł i źródło) i zamieścić w stosownym miejscu tekstu artykułu.

Układ tekstu

Tekst artykułu powinien zawierać następujące elementy (w podanej kolejności wzorca): tytuł artykułu, imię i nazwisko autora (-ów), streszczenie (w układzie: cel, metoda i wyniki badań, objętość streszczenia: od 100 do 200 słów), kluczowe słowa (należy podać od 3 do 6 słów pomocnych przy indeksacji i wyszukiwaniu), klasyfikacja JEL (maksymalnie do 5 kodów z Journal of Economic Literature), wstęp (bez numeru), podtytuły (od 1 do n), zakończenie i bibliografia (bez numeru). Na końcu artykułu należy również podać w języku angielskim tytuł artykułu i jego streszczenie (abstract), słowa kluczowe, klasyfikację JEL oraz imię i nazwisko autora (-ów) i adresy ich miejsca pracy (pocztowy i internetowy).

Przypisy, literatura

Przypisy źródłowe należy umieszczać w tekście głównym według reguł APA. Zapis odsyłaczy do cytowań jest podany w załączonym szablonie artykułu w tabeli 1. W pozostałych przypadkach stosujemy przypisy dolne. Bibliografia powinna zawierać wyłącznie pozycje przytaczane w tekście. Redakcja prosi o alfabetyczne sporządzenie bibliografii w formacie APA (przykłady podane są w załączonym szablonie artykułu).

Szablon artykułu

Przy pisaniu artykułu prosimy o korzystanie z załączonego szablonu: pobierz

Artykuły

Zasady domyślne