Procedura recenzowania

Do oceny każdego nadesłanego tekstu powołuje się dwóch niezależnych recenzentów (tj. spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji). W większości przypadków są to recenzenci spoza Uniwersytetu Gdańskiego (ośrodka, w którym afiliowany jest Redaktor Naczelny) i niebędący członkami Redakcji oraz Rady Naukowej czasopisma. W sytuacji różnych opinii o dopuszczeniu artykułu do publikacji powoływany jest trzeci recenzent, którego decyzja jest rozstrzygająca.

Stosowany model recenzowania to recenzja podwójnie ślepa (tzw. double-blind review proces), tzn. recenzenci i autorzy nie znają swoich tożsamości.

Kryteria kwalifikacji lub odrzucenia tekstu są następujące: powiązanie z tematyką czasopisma, oryginalność opracowania, zastosowane metody badawcze, jakość wywodu, wyczerpanie tematu, poprawność językowa. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem o przyjęciu do publikacji lub odrzuceniu tekstu. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane.

 

Formularz recenzji