Opportunities to use innovation partnership in public investment

  • Justyna Bednarz-Szymak Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Gdański
Słowa kluczowe: partnerstow inwestycyjne, partnerstwo publiczno-prywatne, innowacyjność

Abstrakt

In a globalisedworld, innovationis the driving force of the economy. In Poland, the public sector can support innovation to a large extent thanks to the Public Procurement Law, amended in 2016, which introduced a new procedure - innovation partnership. Judging by the scale of public spending, public procurement can become a powerful tool for the development of innovation in the economy. The aim of this article is to examine how innovation partnership can influence the effectiveness of investment projects. The assessment of processes related to the purchase of innovative solutions by the public sector with the use of public procurement and the innovation partnership mode shows that the use of this mode in various sectors of the economy may significantly improve the quality of tasks performed by them. In the study, the model method was applied based on the evaluation of the practice of using innovation partnerships in selected countries and the analysis of the transferability of these solutions to Poland. The evaluation took into account the specificity of public procurement procedures and innovation partnerships resulting from legal conditions and the national socio-economic environment. Weaknesses in the application of this procedure were identified, which cause that the innovation partnership is not a commonly used mode of investment projects implementation, and recommendations were formulated in order to reversethis trend. 

JEL Classification: O30, O31, O38 

Bibliografia

Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE.

Edler J., Georghiou L. (2007), Public procurement and innowation – resurrecting the demand side. Research Policy 36.

Innowacyjne i przedkomercyjne zamówienia publiczne, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 2012, Warszawa.

Kardas M. (2017), Zamówienia na usługi badawczo-rozwojowe w świetle doświadczeń zagranicznych i krajowych, Zagadnienia naukoznawstwa 2(212).

Kardas M. (2016), Zamówienia publiczne jako instrument polityki innowacyjnej, Zarządzanie Publiczne, nr 1/35.

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Dokument roboczy służb komisji, (2007) Bruksela.

Mąka K. (2014), System Ochrony Przeciwpowodziowej w Polsce, Zadania organów administracji publicznej w fazach zapobiegania i reagowania na zagrożenia powodziowe.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (2018), https://www.portalzp.pl/top-tematy/zamowienia-przedkomercyjne-to-innowacyjne-rozwiazania-1043.html. (dostęp 17.01.2019)

Oslo Manual, (2005)Guidelines for Collecting and Interpretnig Innovation Data, wydanietrzecie, wspólnapublikacja OECD (Organisation for Economic Co-Operation and Developmnet) oraz Eurostat (Statistical Office of the European Communities).

Partnerstwo innowacyjne (2018), https://www.portalzp.pl/p/partnerstwo-innowacyjne-8824.html (dostęp 15.12.2018)

Seminarium Nowe podejścia do zagadnień ochrony przeciwpowodziowej, (2004), Ochrona przeciwpowodziowa w Holandii,Gdańsk, pod red. H. Zaradnego, Instytut Budownictwa Wodnego PAN, Centrum Inżynierii Środowiska i Mechaniki CEM.

Strategia Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, (2013), www.bbn.gov.pl/download/1/14652/SRSBNRPprzyjeta 090413.pdf, 2 XI 2013 (dostęp 15.12.2018)

TendersElectronicDaily, Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (2018), https://ted.europa.eu/TED (dostęp 15.12.2018)

Ustawa Prawo zamówień publicznych (t.j z Dz. U z 2018r. poz.1986).

Zamówienia przedkomercyjne to innowacyjne rozwiązania (2018), https://www.portalzp.pl/top-tematy/zamowienia-przedkomercyjne-to-innowacyjne-rozwiazania-1043.html. (dostęp 15.12.2018)

Zielona Księga w sprawie modernizacji polityki UE w dziedzinie zamówień publicznych W kierunku zwiększenia skuteczności europejskiego rynku zamówień (2011), Komisja Europejska.

XXV konferencja naukowo-techniczna, Szczecin–Międzyzdroje, t. 1, red. M. Kaszyńska (2011), Zalewski J., Odra w kontekście sytuacji zagrożenia powodziowego i awarii budowlanych, [w:] Awarie budowlane: zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje.

Opublikowane
2019-03-31
Jak cytować
Bednarz-Szymak, J. (2019). Opportunities to use innovation partnership in public investment. Współczesna Gospodarka, 10(1 (32), 35-44. https://doi.org/10.26881/wg.2019.1.04