The effects of The Common Fisheries Policy on the theory of the availability of marine resources

  • Magdalena Gielo-Politewicz Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Gdański
Słowa kluczowe: zasoby morskie, eksploatacja zasobów wodnych, Wspólna polityka rybołóstwa

Abstrakt

The aim of the paper is to present issues connected with responsibility in the fishery industry. The paper discusses the ‘tragedy of common.’ An attempt was made to formulate proposals for how to increase the efficiency of marine resource management and reduce the problem of declining fisheries. The publication analyses the current Common Fisheries Policy in the context of overfishing. It will take a great deal of serious effort for fishermen, scientists and politicians to solve the problem of the Baltic Sea. The rebirth of fish stocks will create healthier ecosystems and greater reproduction of fish populations. A higher number of fish schools may result in more balanced catch figures. It is expected that profits will increase and thereby result in more jobs and higher salaries, leading to a greater overall profitability of the fishing sector.

Keywords: common pool resources, exploitation of marine resources, tragedy of common, Common Fisheries Policy

JEL classification: Q 22

Bibliografia

Acheson, J., Apollonio, S., Wilson, J. (2015). Individual transforable quotas and conservation: a critical assessment, Ecology and Society 2015.20 (4):7. http:// dx.doi.org/10.5751/ES-07912-200407, pp.7

Agenda na rzecz równoważonego Rozwoju 2030:w kierunku pomyślnego wdrożenia w Polsce „Lepsza polityka państwa” Seria OECD. https://www.oecd.org/poland/Better-Policy-Series-Poland-Nov-2017-PL.pdf (27.11.2018) Berkowska, E. (2011) Wspólna polityka rybołówstwa, Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, W-wa.

Brocki, W. (2015) Odpowiedzialna eksploatacja zasobów naturalnych na przykładzie rybołówstwa, Zrównoważony rozwój organizacji-odpowiedzialność środowiskowa, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 377, Wrocław, pp.252-265; COM(2010) Europa 2020. http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf. 12.05.2017.

Gordon, H.S. (1954). The Economic Theory of Common – Property Resources: The Fishery, The Journal of Political Economy, Vol. 62.No.2, pp.124-142;

Hardin G. (1968) The Tragedy of the Common, Science, 13 Dec 1968:, Vol. 162, Issue 3859, pp. 1243-1248;

Karnicki Z.(2016), XVIII Konferencja i Walne Zgromadzenie Przetwórców Ryb, Wiadomości Rybackie, ISSN 1428-0043 nr 7-8 (12), pp. 11.

Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego z dnia 4 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia zrównoważenia w rybołówstwie UE przy pomocy podejścia opartego na maksymalnie podtrzymywalnym odłowie [COM(2006) 360 – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

Krugman, P., Wells, R. (2012) Mikroekonomia PWN, pp.829-833;

Larkin, S.,L., Alvarez, S., Sylvia,G., Harte, M. (2011) Practical considerations in using bioeconomic modeling for rebuilding fisheries, OECD Food, Agriculture and Fisheries Papers No.38, pp.10. http://dx.doi.org/10.1787/5kgk9qclw7mv-en

Luzeńczuk, A. Ryba w liczbach, co zrobić by ryb nie zabrakło?. Materiały konferencyjne „Baltic- a small sea with big management problems” Morski Instytut Rybacki w Gdyni, 5.10.2016r. pp.3. Materiały Komisji Rybołówstwa UE, https://ec.europa.eu/fisheries/cfp_pl Niewolewska J. (2015) Wyobraź sobie świat bez ryb, http://dzikiezycie.pl/archiwum/2015/marzec

Ostrom, E.(2013) Dysponowanie wspólnymi dobrami, Oficyna Wydawnicza Wolter Kluwer, Warszawa;

Ostrom, E., Jessop, B. (2012) Instytucje i środowisko, Zarządzanie Publiczne nr 20 (2), 2012, pp.88

Pastuszak, M.Zalewski,M.,Wodziński, T., Pawlikowski, K.(2016). Eutofizacja w Morzu Bałtyckim- konieczność historycznego podejścia do problemu, Psuty,I.,95-lecie Morskiego Instytutu Rybackiego- aktualne tematy badan naukowych,tomII,Stan Środowiska południowego Bałtyku, pp.18, Gdynia MIR-BIP

Projekt Rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie stosowanych w rybactwie metod zarządzania opartego na prawach połowowych (2007/2111(INI) Dokument z posiedzenia Komisji Rybołówstwa pkt . J 2,3, pp.4.;http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/ ?uri=LEGISSUM:l66037. Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030. Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ A/RES/70/1, 25 września 2015. pp.27, 21.11.2018. http://www.unic.un.org.pl/files/164/Agenda%202030_pl_2016_ostateczna.pdf

Raport „Polski Bałtycki Okrągły stół ds. rybołówstwa. Raport z działalności 2009-2010, pp.4, www.wwf/raportokraglystol. 10.05.2017

Realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce. Raport 2018. 29.11.2018 https://www.mpit.gov.pl/media/54729/Raport_VNR_wer_do_uzgodnien_20180330.pdf

Rozporządzenie ramowe (WE) nr 2371/2002Wspólna Polityka Rybołówstwa, dostępny serwis prawny Unii Europejskiej: http//eur-lex.europa.eu, 05.05.2017

Wolszczan, A. (2011). Zasady zrównoważonej gospodarki, tom 13 przygotowany dla Gazety Wyborczej ISBN 978-83-268-0533-2, pp.20. Agora S.A.

Wołyniec, Ł.P. Zasoby przyrodnicze jako przykład dóbr CPR (common pool resources). W:Konteksty Społeczne 2013 tom I (2) pp. 57-64, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej;

Zielona Księga, Reforma Wspólnej Polityki Rybołówstwa, Bruksela, dnia 22.4.2009 KOM(2009)163. http://www.paop.pl/userfiles/file/Greenpaper_in_PL-1.pdf;

Zarządzenie oparte na prawach a rybołówstwo na małą skalę w UE. Prawa Człowieka a prawa własności (2016) pp.9. 1.07.2017 http://lifeplatform.eu/wp-content/uploads/2017/ 01/LIFE-Statement-on-ITQs_Abridged_PL.pdf

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim oraz niektórych innych ustaw, 22.12.2018 http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/2810_u/$file/ 2810_u.pdf

Opublikowane
2019-03-31
Jak cytować
Gielo-Politewicz, M. (2019). The effects of The Common Fisheries Policy on the theory of the availability of marine resources. Współczesna Gospodarka, 10(1 (32), 21-33. https://doi.org/10.26881/wg.2019.1.03