Transformacja gospodarcza w Gruzji w kontekście zmian instytucjonalnych

Autor

  • Kamila Ulmann

DOI:

https://doi.org/10.26881/wg.2020.1.02

Słowa kluczowe:

Gruzja, transformacja gospodarcza, instytucjonalizm, neoinstytucjonalizm

Abstrakt

Celem artykułu jest opisanie przebiegu transformacji gospodarczej w Gruzji ze szczególnym uwzględnieniem zmian warunkujących stabilność instytucjonalną w tymże kraju oraz decyzji, które powodowały brak stabilności w pewnym okresie funkcjonowania Gruzji. W pierwszym punkcie omówiono Kornaiowską teorię dotyczącą tzw.”ekonomii niedoboru”, czyli systemu funkcjonującego w państwach komunistycznych. Zwrócono również uwagę na cechy charakterystyczne systemu monopartyjnego. W kolejnym punkcie opisano teorię transformacji gospodarczej oraz jej uwarunkowania, następnie skupiono się na podziale instytucji na formalne oraz nieformalne, zwrócono uwagę na istotę zmian instytucjonalnych w kontekście transformacji gospodarczej. W artykule szczegółowo omówiono stabilność instytucjonalną w Gruzji w trakcie przebiegu procesu przemian gospodarczych oraz omówiono najważniejsze skutki ekonomiczne za pomocą konkretnych wskaźników makroekonomicznych. W celu przeprowadzenia analizy wykorzystano metody opisowe oraz wyjaśniające, w skład których wchodzą metody interpretacyjne, analityczne, przyczynowo-skutkowe oraz porównawcze. Spośród technik wykorzystanych podczas badania wymienić można zbieranie i analizę danych wtórnych.

Klasyfikacja JEL: B25, O43, O53.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bank Światowy (2018) Georgia: From Reformer to Performer, http://documents.worldbank.org/curated/en/496731525097717444/pdf/GEO-SCD-04-24-04272018.pdf (dostęp: 1.05. 2020r.).

Bańko M., Słownik języka polskiego, tom 5, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Bertelsmann Transformation Index, https://www.bti-project.org/content/en/ down-loads/reports/country_report_2020_GEO.pdf (dostęp: 19.04.2020r.).

Bertelsmann Transformation Index, https://www.bti-project.org/fileadmin/files/ BTI/Downloads/Reports/2006/pdf/BTI_2006_Georgia.pdf (dostęp: 19.04.2020r.).

Bertelsmann Transformation Index, https://www.bti-project.org/fileadmin/files/BTI/ Down-loads/Reports/2003/pdf/BTI_2003_Georgia.pdf (dostęp: 19.04.2020r.).

Bertelsmann Transformation Index, https://www.bti-project.org/fileadmin/files/BTI/ Down-loads/Reports/2012/pdf/BTI_2012_Georgia.pdf (dostęp: 19.04.2020r.).

Bertelsmann Transformation Index, https://www.bti-project.org/fileadmin/files/BTI/ Down-loads/Reports/2018/pdf/BTI_2018_Georgia.pdf (dostęp: 19.04.2020r.).

Bobińska K., Możliwości realizacji usług użyteczności publicznej w procesie wdrażania konkurencji w sektorach infrastrukturalnych, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Soc-jologiczny”, nr 1/2000.

Doing Business, https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/g/ geor-gia/GEO.pdf (dostęp: 10.05.2020r.).

Geostat, https://www.geostat.ge/en, (dostęp: 14.05.2020 r.).

Geostat, https://www.geostat.ge/en/modules/categories/191/foreign-direct-investments, (dostęp: 14.05.2020 r.).

Geostat, https://www.geostat.ge/en/modules/categories/192/living-conditions (dostęp: 14.05.2020 r.).

Geostat, https://www.geostat.ge/en/modules/categories/23/gross-domestic-product-gdp, (dostęp: 14.05.2020 r.).

Geostat, https://www.geostat.ge/en/modules/categories/26/cpi-inflation(dostęp:14.05.2020 r.).

Geostat, https://www.geostat.ge/en/modules/categories/38/employment-and-unemployment (dostęp: 14.05.2020 r.).

Geostat, https://www.geostat.ge/en/modules/categories/39/wages (dostęp: 14.05.2020 r.).

Gruszewska E., Instytucje formalne i nieformalne. Skutki antynomii, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 493, Wrocław 2017.

Hockuba Z., Droga do spontanicznego porządku: transformacja ekonomiczna w świetle problemu regulacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.

Kłaczyński R., Gruzja po rewolucji róż, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica, 2007, 3, s. 215-226.

Kornai J., E. Maskin E., and Roland G., Understanding the Soft Budget Constraint, “Journal of Economic Literature”, 2003;41 (4).

Kornai J., System kapitalistyczny versus system socjalistyczny, "Zarządzanie Publiczne”, 3(41)/2017.

Kowalczyk M., Przyczyny wojny gruzińsko-rosyjskiej w 2008 roku, „Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio M – Balcaniensis et Carpathiensis”, 2, 2017.

McNutt P.A. The Economics of Public Choice, Edward Elgar Publishing Ltd., Cheltenham 1996.

Miszewski M., Transformacja gospodarcza Polski, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu, Bytom 2001.

Nasiłowski M., Transformacja systemowa w Polsce, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 1995.

North D. C, Zrozumieć przemiany gospodarcze, Wolters Kulwer SA, Warszawa 2014.

Owczarczuk M., Zmiany instytucjonalne w gospodarce – wybrane aspekty teoretyczne, "Op-timum. Studia Ekonomiczne", 2013.

Polityka Gospodarcza, redakcja naukowa B. Winiarski, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-szawa 2012.

Transformacja gospodarcza w Polsce, M. Bałtowski, M. Miszewski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Transformacja ustroju politycznego wybranych państw Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej: podręcznik akademicki, E. Bujwid-Kurek, D. Mikucka-Wójtowicz, Wydawnictwo LIBRON-Filip Lohner, Kraków 2015.

Pobrania

Opublikowane

2020-06-30

Jak cytować

Ulmann, K. (2020). Transformacja gospodarcza w Gruzji w kontekście zmian instytucjonalnych. Współczesna Gospodarka, 11(1 (35), 15–28. https://doi.org/10.26881/wg.2020.1.02