Problematyka ciągłości łańcucha dostaw w spożywczym biznesie ekologicznym

Autor

  • Agnieszka Strużyna Uniwersytet Gdański

DOI:

https://doi.org/10.26881/wg.2020.1.03

Słowa kluczowe:

łańcuch dostaw, żywność ekologiczna, Short Food Supply Chain, ryzyko, przepływ informacji

Abstrakt

Cel - Celem artykułu jest kompleksowe podejście do tematu łańcuchów dostaw w branży certyfikowanej żywności ekologicznej. Omówienie cech identyfikujących wybraną gałąź  łańcuchów dostaw, omówienie podstawowych metod działania w tym obszarze oraz omówienie wybranych ryzyk, które można w nim zidentyfikować.

MetodologiaDo opracowania artykułu zastosowano przekrój literatury naukowej z ostatnich piętnastu lat, dokumenty unijne związane z zagadnieniem oraz najświeższe źródła internetowe – strony branżowe zarówno związane z logistyką i łańcuchami dostaw, jak i żywnością ekologiczną. Dane i informacje z tych dwóch gałęzi zostały przeanalizowane, a następnie połączone i prezentują obecną sytuacje w obszarze łańcuchów dostaw żywności ekologicznej.

Wnioski – Łańcuch dostaw żywności ekologicznej różni się od łańcucha dostaw żywności konwencjonalnej. Związane jest to z innymi parametrami jakościowymi dla obu rodzajów żywności oraz innymi oczekiwaniami konsumentów. Rozwój rynku żywności BIO wymusza rozwój krótkich łańcuchów dostaw. W przyszłości skrócenie łańcuchów dostaw, zwłaszcza w przemyśle spożywczym będzie coraz istotniejsze. W konstruowaniu łańcucha dostaw certyfikowanej żywności ekologicznej należy stawiać nacisk na przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi ogniwami, bo zmniejsza to ryzyko przerwania łańcucha dostaw, łańcucha chłodniczego i marnotrawienia żywności.

Klasyfikacja JEL: Q130, R410, Q170, Q180, F190

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bąkowska-Morawska U. (2013), Problem przekazywania informacji w elastycznym łańcuchu dostaw na przykładzie grupy aptek powiązanych kapitałowo, Matejun M., Szymańska K., Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w warunkach niepewności i ryzyka, 210-219, Łódź, Politechnika Łódzka.

Ciesielski M., Długosz J. (2010), Strategie łańcuchów dostaw, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

ColdChain Poland (2018), Spożywczy łańcuch dostaw, https://log4.pl/spozywczy-lancuch-dostaw,367,17057.htm (Dostęp: 4.05.2020).

Dyrektywa 89/108/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Pań-stw Członkowskich odnoszących się do głęboko mrożonych środków spożywczych prze-znaczonych do spożycia przez ludzi.

Dyrektywa 92/1/EWG z dnia 13 stycznia 1992 r. w sprawie monitorowania temperatur w środkach transportu, podczas magazynowania oraz składowania głęboko mrożonych środków spożywczych przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

Hermaniuk T. (2018), Postawy i zachowania konsumentów na rynku ekologicznych produktów żywnościowych, Handel Wewnętrzny, nr. 2, 189-199.

IMAS Polska (2017), Żywność Ekologiczna w Polsce 2017 – Raport, https://docplayer.pl/47642952-Zywnosc-ekologiczna-w-polsce-imas-international-sp-z-o-o.html (dostęp: 4.05.2020).

Jarzębowski S., Klepacki B. (2013), Łańcuchy dostaw w gospodarce żywnościowej, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr. 103, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa, s. 107-117.

Kołosowski A., Jóźwiak A. (2012), Zrównoważony łańcuch dostaw, Systemy Logistyczne Wojsk, nr 38/2012.

Kołożyn-Krajewska D., Wrzostek M., Bilska B., Krajewski K. (2014), Ryzyko powstawania strat i marnotrawstwa żywności, a możliwość ich ograniczenia, Tarko T., Duda-Chodak A., Witczak M., Najgebauer-Lejko D., Technologia produkcji i bezpieczeństwo żywności, s. 5-16, Kraków, Polskie Towarzystwo Technologów Żywności.

Kot S., Starostka-Patyk M., Krzywda D.(2009), Zarządzanie łańcuchami dostaw, Politechnika Częstochowska, Częstochowa.

Kowalczyk S. (2020), Sektor żywnościowy w czasach pandemii koronawirusa, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.

Labs W. (2019), Another look at food loss and waste in the supply chain, https://www.foodengineeringmag.com/articles/98489-another-look-at-food-loss-and-waste-in-the-supply-chain (Dostęp: 11.05.2020).

Przybylak K., Bober J., Świeżość i krótki łańcuch dostaw jako model biznesowy, https://biokurier.pl/ekorynek/swiezosc-i-krotki-lancuch-dostaw-jako-model-biznesowy-czy-to-sie-sprawdza/ (Dostęp: 28.04.2020).

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r.

Sadowski W., Sławiński K. (2006), Porównanie technologii i opłacalności uprawy gryki w gospodarstwie konwencjonalnym i ekologicznym, Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, Vol. 51, nr 2, 154-156.

Słownik Cambridge, Definicja „food miles”, https://dictionary.cambridge.org/pl/dictionary/ english/food-miles (Dostęp: 20.04.2020).

Tundys B. (2015), Krótki łańcuch dostaw produktów spożywczych (SFSC) – Ujęcie teore-tyczne i praktyczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 249, 94-110.

Ulica Ekologiczna (2017), Marnowanie jedzenia – jak rozwiązać ten problem?, https://ulicaekologiczna.pl/przyjazne-srodowisku/marnowanie-jedzenia-jak-rozwiazac-problem (Dostęp: 11.05.2020).

Pobrania

Opublikowane

2020-06-30

Jak cytować

Strużyna, A. (2020). Problematyka ciągłości łańcucha dostaw w spożywczym biznesie ekologicznym. Współczesna Gospodarka, 11(1 (35), 29–38. https://doi.org/10.26881/wg.2020.1.03