Lingwistyczne aspekty dyskursu e‑mailowego w komunikacji biznesowej

Autor

  • Justyna Zając University of Warsaw

Słowa kluczowe:

e‑mail, globalne korporacje, komunikacja specjalistyczna, lingua franca, zespół projektowy

Abstrakt

Niniejszy artykuł dotyczy wybranych lingwistycznych aspektów e‑mailowego dyskursu specjalistycznego prowadzonego w biznesowym języku angielskim jako lingua franca (BELF) przez ekspertów o porównywalnym statusie w hierarchii organizacji (członków zespołu projektowego w określonej korporacji globalnej). Na początku artykułu autorka przedstawia krótką charakterystykę globalnych zespołów projektowych. Następnie omawia techniczne i lingwistyczne kwestie związane z e‑mailami. W osobnym punkcie wylicza rodzaje e‑maili wymienianych przez członków zespołu projektowego. Następnie prezentuje wyniki badań przeprowadzonych w globalnym zespole projektowym w odniesieniu do specjalistycznej komunikacji w BELF. Na zakończenie artykułu autorka podsumowuje swoje rozważania i zarysowuje perspektywę badawczą.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bargiela‑Chiappini, Francesca (2009): Introduction: Business Discourse. In: Bargiela‑Chiappini, Francesca (ed.) (2009), 1–15.

Bargiela‑Chiappini, Francesca (ed.) (2009): The Handbook of Business Discourse. Edinburgh, Edinburgh University Press.

Bittner, Johannes (2003): Digitalität, Sprache, Kommunikation. Eine Untersuchung zur Medialität von digitalen Kommunikationsformen und Textsorten und deren varietätenlinguistischer Modellierung (= Philologische Studien und Quellen 178). Berlin, Erich Schmidt Verlag.

Charles, Mirjaliisa (2009): The Ascent of Communication: Are We on Board? In: Louhiala‑Salminen, Leena/Kankaanranta, Anne (eds): The Ascent of International Business Communication. Helsinki, Helsinki School of Economics, 9–23.

Daniushina, Yulia V. (2010): Business linguistics and business discourse. In: Calidoscópio 8/3 set/dez 2010, 241.247.

Day, Dennis/Wagner, Johannes (2007): Bilingual professionals.In: Auer, Peter / Wei, Li (eds): Handbook of Multilingualism and Multilingual Communication. Berlin, New York, Mouton de Gruyter, 391–403.

Dürscheid, Christa (1999): Zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit: die Kommunikation im Internet. In: Papiere zur Linguistik 60 (1/1999). Tübingen, Günter Narr Verlag, 17–30.

Dürscheid, Christa (2003): Medienkommunikation im Kontinuum von Mündlichkeit und Schriftlichkeit. Theoretische und empirische Probleme.In: Zeitschrift für Angewandte Linguistik 38, 37–56.

Dürscheid, Christa (2009): E‑Mail: eine neue Kommunikationsform? In: Moraldo, Sandro M. (ed.): Internet.kom. Neue Sprach‑ und Kommunikationsformen im WorldWideWeb. Band 1: Kommunikationsplattformen. Rom, Aracne Editrice, 39–70.

Fetzer, Heinrike (2010): Chatten mit dem Vorstand. Die Rolle der unternehmensinternen Kommunikation für organisatorischen Wandel im Unternehmen (= Europäische Studien zur Textlinguistik 9). Tübingen, Narr Verlag.

Funken, Christiane (2008): Digitalisierung betrieblicher Kommunikation. In: Thimm, Caja/Wehmeier, Stefan (eds): Organisationskommunikation online. Grundlagen, Praxis, Empirie. Frankfurt a.M. et al., Peter Lang, 107–121.

Gillaerts, Paul (2012): E‑mail Use in a Belgian Company: Looking for the Hybridity of the Genre. In: Gillaerts, Paul et al. (eds) (2012), 15–31.

Gillaerts, Paul/de Groot, Elizabeth/Dieltjens, Sylvain/Heynderickx, Priscilla/Jacobs, Geert (eds) (2012): Researching Discourse in Business Genres. Cases and Corpora. Frankfurt a.M. et al., Peter Lang.

Grucza, Franciszek (1983): Zagadnienia metalingwistyki. Lingwistyka – jej przedmiot, lingwistyka stosowana [Issues of Metalinguistics. Linguistics – Its Subject Matter, Applied Linguistics]. Warszawa, PWN.

Grucza, Franciszek (1989): Język a kultura, bilingwizm a bikulturyzm: lingwistyczne i glottodydaktyczne aspekty interlingwalnych i interkulturowych różnic oraz zbieżności [Language vs Culture, Bilingualism vs Biculturism: Linguistic and Glottodidactic Aspects of Interlingual and Intercultural Differences and Similiarities]. In: Grucza, Franciszek (ed.): Bilingwizm, bikulturyzm, implikacje glottodydaktyczne [Bilingualism, Biculturism, Glottodidactic Implications]. Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 9–49.

Grucza, Franciszek (1992a): Kulturowe determinanty języka oraz komunikacji językowej [Cultural Determinants of Language and Language Communication]. In: Grucza, Franciszek (ed.): Język, kultura – kompetencja kulturowa.[Language, Culture, Cultural Competence]. Warszawa, 9–70.

Grucza, Franciszek (1992b): O komunikacji międzyludzkiej – jej podstawach, środkach, rodzajach, płaszczyznach, składnikach i zewnętrznych uwarunkowaniach [On Human Communication, Rudiments, Means, Types, Plains, Elements and External Determinants]. In: Woźniakowski, Waldemar (ed.): Modele komunikacji międzyludzkiej [Models of Human Communication]. Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 9–30.

Grucza, Franciszek (1993a): Język, ludzkie właściwości językowe, językowa zdolność ludzi [Language, human linguistic properties, human linguistic skills]. In: Piontek, Janusz/Wierczyńska, Alina (ed.): Człowiek w perspektywie ujęć biokulturowych [Human Being in a Biocultural Perspective]. Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM, 151–171.

Grucza, Franciszek (1993b): Zagadnienia ontologii lingwistycznej: O językach ludzkich i ich (rzeczywistym) istnieniu [Issues of Linguistic Ontology: On Human Languages and Their (Real) Existence]. In: Opuscula Logopaedica. In honorem Leonis Kaczmarek. Lublin, Uniwersytet Marii Curie‑Skłodowskiej, 25–47.

Grucza, Franciszek (1997): Języki ludzkie a wyrażenia językowe, wiedza a informacja, mózg a umysł ludzki[Human Languages vs Linguistic Expressions, Knowledge vs Information, Brain vs Human Mind]. In: Grucza, Franciszek/Dakowska, Maria (eds): Podejście kognitywne w lingwistyce, translatoryce i glottodydaktyce [Cognitive Approach in Linguistics, Translatorics and Glottodidactics]. Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 7–21.

Grucza, Franciszek (2010): Od lingwistyki wyrazu do lingwistyki tekstu i dyskursu: o wielości dróg rozwoju lingwistyki i kryteriów jego oceny [From Word Linguistics To Text and Discourse Linguistics: On Various Development Paths of Linguistics and Their Evaluation Criteria]. In: Waszczuk‑Zin, Aleksandra (ed.): Lingwistyka stosowana – języki specjalistyczne – dyskurs zawodowy [Applied Linguistics – Specialist Languages –Professional Discourse]. Warszawa, Katedra Języków Specjalistycznych Uniwersytetu Warszawskiego, 13–56.

Grucza, Sambor (2006a): Idiolekt specjalistyczny – idiokultura specjalistyczna – interkulturowość specjalistyczna [Specialist Idiolect – Specialist Idioculture – Specialist Interculturality]. In: Lewandowski, Jan/Kornacka, Małgorzata/Woźniakowki, Waldemar (eds): Języki specjalistyczne 6. Teksty specjalistyczne w kontekstach międzykulturowych i tłumaczeniach [Specialist Languages 6. Specialist Texts in Intercultural Contexts and Translations]. Warszawa, Katedra Języków Specjalistycznych Uniwersytetu Warszawskiego, 30–49.

Grucza, Sambor (2006b): Komunikacja specjalistyczna a idiokontekst specjalistyczny i konsytuacja specjalistyczna [Specialist Communication vs Specialist Idiocontext and Specialist Consituation]. In: Studia Rossica XVIII. Glottodydaktyka i jej konteksty interkulturowe [Glottodidactis and Its Intercultural Contexts]. Warszawa, 209–223.

Grucza, Sambor (2008): Lingwistyka języków specjalistycznych [Linguistics of Specialist Languages] (= Języki, Kultury, Teksty, Wiedza 10). Warszawa, Euro‑Edukacja.

Grucza, Sambor (2010): Główne tezy antropocentrycznej teorii języków[Main Tenets of the Anthropocentric Theory of Human Languages]. In: Lingwistyka Stosowana – Applied Linguistics – Angewandte Linguistik. Przegląd/ Review 2/2010, Warszawa, Warszawska Drukarnia Naukowa PAN, 41–68.

Günther, Ulla/Wyss, Eva Lia (1996): E‑Mail‑Briefe – eine Textsorte zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit. In: Hess‑Lüttich, Ernest W.B./Holly, Werner/Püschel, Ulrich (eds) (1996), 61–86.

Habscheid, Stephan (2000): ‚Medium’ in der Pragmatik. Eine kritische Bestandsaufnahme. In: Deutsche Sprache 2(28), 126–143.

Hess‑Lüttich, Ernest W. B./Holly, Werner/Püschel, Ulrich (eds) (1996): Textstrukturen im Medienwandel. Forum Angewandte Linguistik 29. Frankfurt a. M., Peter Lang.

Hoffmann, Ludger (2004): Chat und Thema. In: Beisswenger, Michael/Hoffmann, Ludger/Storrer, Angelika (eds): Internetbasierte Kommunikation (= Osnabrücker Beiträge zur Sprach‑theorie 68). Oldenburg, OBST, 103–122.

Holly, Werner (2006): Wandel in der Kommunikation zwischen Banken und Kunden. In: Habscheid, Stephan/Holly, Werner/Kleemann, Frank/Matuschek, Ingo/Voss, G. Günter: Über Geld spricht man…. Wiesbaden, VS Verlag für Sozialwissenschaften, 62–78.

Holmes, Janet/Stubbe, Maria (2003): Power and Politeness in the Workplace. A Sociolinguistic Analysis of Talk at Work. London et al., Pearson Education.

Kankaanranta, Anne (2005a): “Hej Seppo, Could You Pls Comment on This!” – Internal Email Communication in Lingua Franca English in a Multinational Company. Ph.D. dissertation. Centre for Applied Language Studies, University of Jyväskylä, Jyväskylä University Printing House. URL: https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/18895/9513923207.pdf ?sequence=1, [accessed 28 June 2012].

Kankaanranta, Anne (2005b): English as a corporate language: Company‑internal email messages written by Finns and Swedes. In: Gunnarsson, Britt‑Louise (ed.): Communication in the Workplace. Uppsala, Universitetstryckeriet, 42–59.

Kleinberger Günther, Ulla (2005): Textsortenwandel: E‑Mails im innerbetrieblichen Kontext. Proceedings der 34. Jahrestagung der Gesellschaft für Angewandte Linguistik.In: Braun, Sabine/Kohn, Kurt (eds): Sprache(n) in der Wissensgesellschaft (= forum Angewandte Linguistik 46). Frankfurt a.M. et al., Peter Lang, 303–318.

Kleinberger Günther, Ulla/Thimm, Caja (2000): Soziale Beziehungen und innerbetriebliche Kommunikation: Formen und Funktionen elektronischer Schriftlichkeit in Unternehmen. In: Thimm, Caja (ed.): Soziales im Netz. Sprache, Beziehungen und Kommunikationskulturen im Internet. Opladen/Wiesbaden, Westdeutscher Verlag, 262–277.

Lauterbach, Manfred (2008): Projektmanagement. In: Hein, Frank Martin (ed.): Elektronische Unternehmenskommunikation. Konzepte und Best Practices zu Kultur und Führung. Frankfurt am Main, Deutscher Fachverlag, 327–336.

Levin, Ginger (2009): Team‑Building Strategies for the Virtual Team. (originally published as a part of 2009 PMI Global Congress Proceedings – Orlando, Florida, USA).

Louhiala‑Salminen, Leena/Charles, Mirjaliisa/Kankaanranta, Anne (2005): English as a lingua franca in Nordic corporate mergers: Two case companies. In: English for Specific Purposes 24, 401–421.

Meier, Jörg (2002): Vom Brief zur E‑Mail – Kontinuität und Wandel. In: Ziegler, Arne/Dürscheid, Christa (eds) (2002), 57–75.

Nickerson, Catherine/Planken, Brigitte (2009): Europe: the state of the field. In: Bargiela‑Chiappini, Francesca (ed.) (2009), 18–29.

PMBOK (2008): A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide). 4th ed., Pennsylvania, Project Management Institute, Inc.

Rancew‑Sikora, Dorota (2007): Analiza konwersacyjna jako metoda badania rozmów codziennych [Conversation Analysis as a Research Method of Everyday Conversations]. Warszawa, Trio.

Schlobinski, Peter (2006): Die Bedeutung digitalisierter Kommunikation für Sprach‑ und Kommunikationsgemeinschaften. In: Schlobinski, Peter (ed.): Von *hdl* bis *cul8er*. Sprache und Kommunikation in den neuen Medien. Mannheim, Dudenverlag, 26–37.

Schmitz, Ulrich (2002): E‑Mails kommen in die Jahre. Telefonbriefe auf dem Weg zu sprachlicher Normalität. In: Ziegler, Arne/Dürscheid, Christa (eds) (2002), 9–32.

Sidnell, Jack (2010): Conversation Analysis. An Introduction. Singapore, Wiley‑Blackwell.

Thimm, Caja (ed.) (2002): Unternehmenskommunikation offline‑online. Wandelprozesse interner und externer Kommunikation durch neue Medien. Frankfurt a.M. et al., Peter Lang.

Van Den Eynden Morpeth, Nadine (2012): Politeness and Gender in Belgian Organisational Emails. In: Gillaerts, Paul et al. (eds) (2012), 33–51.

Voigt, Susanne (2003): E‑Mail‑Kommunikation in Organisationen. Eine explorative Studie zu individuellen Nutzungsstrategien (= INTERNET Research 11). München, Verlag Reinhard Fischer.

Zając, Justyna (2012): Specjalistyczna komunikacja multikulturowa i multilingwalna w korporacjach globalnych [Multicultural and Multilingual Specialist Communication in Global Corporations. Unpublished PhD thesis], University of Warsaw.

Ziegler, Arne (2002): E‑Mail – Textsorte oder Kommunikationsform? Eine textlinguistische Annäherung. In: Ziegler, Arne/Dürscheid, Christa (eds) (2002), 9–32.

Ziegler, Arne/Dürscheid, Christa (eds) (2002): Kommunikationsform E‑Mail. Tübingen, Stauffenburg Verlag.

Microsoft Outlook: URL: http://office.microsoft.com/en‑us/outlook‑help/basic‑tasks‑in‑outlook‑2010‑HA101829999.aspx

[accessed 26 June 2012].

Opublikowane

2012-09-18

Jak cytować

Zając, J. (2012). Lingwistyczne aspekty dyskursu e‑mailowego w komunikacji biznesowej. Studia Germanica Gedanensia, (27), 245–256. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SGG/article/view/1597