Uegzotycznianie dydaktyki akademickiej

  • Jarosław Jendza Uniwersytet Gdański
Słowa kluczowe: dydaktyka akademicka, uegzotycznianie, Rancière, Rutkowiak

Abstrakt

Tekst stanowi próbę odpowiedzi na artykuł Joanny Rutkowiak pt. Rancière’owskie interpretacje emancypacyjne: doświadczanie pracy akademickiej w uczelniach niepublicznych na ziemi warmińsko-mazurskiej. Autor, posługując się metaforami Bourdieu uegzotyczniania i udomawiania, konstatuje, iż podejście Rutkowiak można określić jako uegzotycznianie udmowionego w odniesieniu do praktyk dydaktycznych realizowanych w obrębie szkolnictwa wyższego.

Bibliografia

Bauman T. (2001). Proces kształcenia w uniwersytecie w perspektywie potrzeb nauczycieli akademickich i oczekiwań studentów. Raport z badań. Gdańsk: FRUG.
Bourdieu P. (1988). Homo Academicus. tłum. P. Collier. Stanford CA: Stanford University Press.
Jendza J. ( 2019). Koncepcje kształcenia studentów w uniwersytecie - fenomenograficzna analiza narracji pracowników naukowo – dydaktycznych. Dyskursy Młodych Andragogów, 20: 205-220.
Jendza J. (2018). Kultury akademickie uniwersytetu w świetle narracji pracowników naukowych. Niepublikowana praca doktorska. Gdańsk: Uniwersytet Gdański.
Jendza J. (2011). Uniwersytet jako przedmiot badań pedagogicznych. Rocznik Pedagogiczny, 34: 179-196.
Karpińska - Musiał B. (2019). Academic tutoring as quality teaching: how to empower students on their way to self-actualization and development? W: Z. Kovács, A. Wach (red.) Supporting doctoral students in their teaching role: handbook for teaching in higher education. Budapest: Eötvös University Press.
Klus-Stańska D. ( 2018). Paradygmaty dydaktyki. Myśleć teorią o praktyce. Warszawa: PWN.
Kowzan P., M. Zielińska, A. Kleina-Gwizdała, M. Prusinowska (2016). „Nie zostaje mi czasu na pracę naukową”. Warunki pracy osób ze stopniem doktora, zatrudnionych na polskich uczelniach. Raport NOU. Gdańsk, Bydgoszcz, Warszawa: Nowe Otwarcie Uniwersytetu.
Kruk J. (2015). Metodyka jako praktyka kulturowa (archetypowa). Ku źródłom zmiany w dydaktyce. Problemy Wczesnej Edukacji, 1(28): 9-20.
Merriam-Webster Dictionary, wersja on-line: https://www.merriam-webster.com/dicctionary/.
Okraj Z. (2019). Bez szablonu. Twórcza praca dydaktyczna w doświadczeniach nauczycieli akademickich. Warszawa: Engram - Diffin.
Perls F. ( 1981). Cztery wykłady. [w:] K. Jankowski (red.) Psychologia w działaniu. Warszawa: Czytelnik.
Pryszmont - Ciesielska M. (2010). Ukryty program edukacji akademickiej. Wrocław: ATUT.
Rutkowiak J. (2020). Rancierowskie interpretacje emancypacyjne; doświadczenie pracy akademickiej w uczelniach niepublicznych na ziemi warmińsko - mazurskiej, Ars Educandi.
Rutkowiak J. (2010). Uczenie się w warunkach kultury neoliberalnej: kontekstowanie jako wyzwanie dla teorii kształcenia. W: E. Potulicka, J. Rutkowiak. Neoliberalne uwikłania edukacji. Kraków: Impuls.
Said E. (2005). Orientalizm. M. Wyrwas – Wiśniewska (tłum.). Poznań: Zysk i S-ka.
Słownik Języka Polskiego, W. Doroszewski (red.), PWN, wersja on-line: https://sjp.pwn.pl/.
Stańczyk P. (2005). O profilu społeczno-ekonomicznym studentów studiów zaocznych jako o profilu docelowej grupy praktyk dyskryminacyjnych (raport z badań). Teraźniejszość–Człowiek–Edukacja, 3(31): 53-74.
Stańczyk P. (2008). Przemoc i emancypacja. Ambiwalencja funkcji studiów zaocznych. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
Stańczyk P. (2007). Wykształcenie, rynek pracy i „lepsze życie” w perspektywie znaczeń nadawanych przez studentów zaocznych. Teraźniejszość–Człowiek–Edukacja, 1(37): 41-58.
Szwabowski O. (2019). Nekrofilna produkcja akademicka i pieśni partyzantów. Autoetnografia pracy akademickiej i dydaktycznej w czasach zombie-kapitalizmu. Wrocław: Wyd. Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego.
Wach A. (2019). Stawanie się nauczycielem akademickim. W kierunku wspierania uczenia się przez refleksyjna praktykę. Poznań: Kontekst.
Wagner I. (2011). Becoming transnational professional – Kariery i mobilność polskich elit naukowych. Warszawa: Scholar.
Opublikowane
2019-12-31
Jak cytować
Jendza, J. (2019). Uegzotycznianie dydaktyki akademickiej . Ars Educandi, (16), 77-83. https://doi.org/10.26881/ae.2019.16.06
Dział
Część pierwsza: Współpraca nierównych w nauczaniu