Polityka kryminalna a szanse i bariery rozwoju kurateli sądowej

Autor

  • prof. dr hab. Piotr Stępniak Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsp.2020.3.01

Słowa kluczowe:

polityka kryminalna, opinia publiczna, kuratorska służba sądowa, statystyka, zmiany modelu, rozwój, stagnacja

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest perspektywom rozwojowym kuratorskiej służby sądowej w ich odniesieniu do społecznych oczekiwań co do ograniczania przestępczości przez państwo, a także prowadzonej przez nie polityki kryminalnej. Autor omawia rozwój polityki kryminalnej jako nauki prawnej, a także praktyki przeciwdziałania przestępczości. Analizuje też wyniki różnych sondaży opinii publicznej co do oczekiwań w zakresie tej polityki. Taki kontekst pozwala mu na analizę obecnego stanu oraz funkcjonowania kurateli sądowej, uwzględniającą także statystyczne dane o wykonywanych przez nią zadaniach oraz zachodzących w tym zakresie zmianach. W zakończeniu autor zarysowuje, wynikające z jego analiz przeprowadzonych w artykule, perspektywy rozwoju kurateli sądowej. Wskazuje na stopniową utratę jej charakteru jako służby probacyjnej, a także słabnącą rolę i liczbę kuratorów społecznych, co umocni jej zawodowo-społeczny model. Prognozuje też utrzymanie się obecnego status quo co do stanu kurateli wobec niezbyt silnego społecznego wsparcia dla bardziej znaczącego jej rozwoju.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Ancel M., La Défense sociale nouvelle, un mouvement de politique criminelle humaniste, 1954, Paris. Buchała K., Koncepcja polityki kryminalnej w pracach Bronisława Wróblewskiego, „Studia Prawnicze” 1983, nr 3.

Centrum Badania Opinii Społecznej. Prawo – praworządność – państwo prawa. Komunikat z badań CBOS, Warszawa 1994, https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/1994/K_079_94.PDF [dostęp: 6.08.2020].

Foucault M., Surveiller et punir, Paris 2005.

Garcon E., Le droit penal. Origins – evolution – etat actuel, Paris 1922.

Makarewicz J., Polskie prawo karne, reprint, przedm. A. Redzik, Warszawa 2012.

Makowski W., Zasady walki z przestępstwem. Wykłady o prawie karnym, Warszawa 1917. Ministerstwo Sprawiedliwości, druk nr MS-S40r z dnia 18 stycznia 2019 r., Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej za rok 2018, https://wyszkow.sr.gov.pl/sites/s4/files/pliki/statystyka/2018/sprawozdanie_z_dzialalnosci_kuratorskiej_sluzby_sadowej.pdf [dostęp:13.01.2020].

Najwyższa Izba Kontroli, druk WR.430.002.2018, nr ewid. 20/2018/P/17/106/LWR, Wykonywanie obowiązków przez kuratorów sądowych. Informacja o wynikach kontroli, https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/17/106/ [dostęp: 6.08.2020].

Nowy wymiar polityki karnej – upowszechnianie kar nieizolacyjnych. System probacji i sprawiedli- wość naprawcza, „Biuletyn Forum Debaty Publicznej” 2013, nr 28, www.prezydent.pl › gfx › prezydent › pl › defaultopisy [dostęp: 6.08.2020].

Ostrowski M., Ostrzej karać? Nie ma sensu, „Polityka” z dnia 28 sierpnia 2010 r., https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/swiat/1508054,1,ostrzej-karac-nie-ma-sensu---rozmowa-zkryminologiem.read [dostęp: 13.01.2020].

Rappaport E.S., Uwagi z powodu art. prof. dr. Reinholda, Pojęcie i zakres polityki kryminalnej, „Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne” 1921, nr 9–12, s. 246–247.

Reinhold J., Pojęcie i zakres polityki kryminalnej, „Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne” 1921, nr 5–6, s. 89–99.

Siemaszko A., Ostaszewski P., Klimczak J., Badanie poparcia dla zaostrzenia polityki karnej. Wyniki trzech sondaży opinii publicznej, Warszawa 2018.

Stępniak P., Kontrowersje wokół rozumienia probacji, PiP 2007, nr 10.

Szabo D., Kryminologia i polityka kryminalna, Warszawa 1987.

Świda W., Rozdział I. Wiadomości wstępne [w:] Kryminologia, red. idem, Warszawa 1977.

Tarde G., Les lois de l’imitation, Paris 1890.

Vidal G., Cours de droit criminel et de science penitentiaire, Paris 1910.

von Liszt F., The Purpose of Thought in Criminal Law, Berlin 1882/83.

Warylewski J., Juliusz Makarewicz – uczony, kodyfikator, polityk (1872–1955), „Palestra” 1999, nr 5–6.

Wolter W., Kilka uwag o metodologii nauk kryminologicznych, RPEiS 1933, nr 13, z. 4.

Pobrania

Opublikowane

2020-09-11

Jak cytować

Stępniak, P. (2020). Polityka kryminalna a szanse i bariery rozwoju kurateli sądowej . Gdańskie Studia Prawnicze, (3(47)/2020), 9–25. https://doi.org/10.26881/gsp.2020.3.01