Penologia jako podstawa polityki karnej. Wybrane teoretyczne kwestie prawne związane z pracą kuratora sądowego

Autor

  • dr hab. Jarosław Utrat-Milecki Uniwersytet Warszawski

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsp.2020.3.02

Słowa kluczowe:

penologia, prawo w działaniu, kurator sądowy

Abstrakt

W pracy przedstawiam z perspektywy penologicznej teoretyczne problemy związane z prawem w działaniu, które odpowiednio dotyczą realizacji zadań przez kuratora sądowego. Analizuję z perspektywy penologicznej różne aspekty teoretyczne prawa w działaniu ze szczególnym uwzględnieniem prawa karnego i środków profilaktycznych chroniących dobro dziecka. W pracy uwzględniam w szczególności teoretyczne poglądy na prawo Georga Jellinka, Gustava Radbrucha i Pierre’a Bourdieu. Podkreślam, że brak pogłębionej analizy penologicznej prowadzonej polityki kryminalnej, i w szczególności, pracy kuratora może mieć negatywny wpływ na jej efektywność jako środka zapobiegania przestępczości i patologii społecznej.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bourdieu P., The Force of Law Toward a Sociology of the Juridical Field, „The Hastings Law Journal” 1987, nr 38.

Christie N., Conflicts as Property, „The British Journal of Criminology” 1977, t. 17.

Die normative Kraft des Faktischen. Das Staatsverständnis Georg Jellineks, red. A. Anter, Leipzig

Dupret B., Prawo w naukach społecznych, tłum. J. Stryjczyk, Warszawa 2010.

Foucault M., Gry władzy, przekł. T. Komendant, „Literatura na Świecie” 1988, nr 6.

Grimme K., Die Rechtfiguren einer „Normativität des Faktischen”. Untersuchungen zum Verhältnis

von Norm und Faktum und zur Funktion der Rechtsgestaltungsorgane, Berlin 1971.

Hart H.L.A., Pojęcie prawa, tłum. i wstęp J. Woleński, Warszawa 1998.

Hobbes T., Lewiatan, czyli materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego, tłum. C. Znamierowski, Warszawa 1954.

Izdebski H., Historia administracji, Warszawa 2001.

Jellinek G., Allgemeine Staatslehre, Berlin–Heidelberg 1921.

Kervégan J.F., Hegel, Carl Schmitt. Le politique entre spéculation et positivité, Paris 1992. Kostrubiec J., Nauka o państwie w myśli Georga Jellinka, Lublin 2015.

Królikowska J., Sędziowie o karze, karaniu i bezkarności. Socjologiczna analiza sędziowskiego wymiaru kary, Warszawa 2020.

Królikowska J., Kontekst socjologiczny pracy kuratora sądowego [w:] Profilaktyka i readaptacja społeczna – od teorii do doświadczeń praktyków, red. E. Bielecka, Białystok 2006. Legal Professsions at the Crossroads, red. D. Jemielniak, Frankfurt am Main 2014.

Luhmann N., Systemy społeczne. Zarys ogólnej teorii, przekł. M. Kaczmarczyk, Kraków 2007. Makarewicz J., Prawo karne. Wykład porównawczy, Lwów–Warszawa 1924.

Perelman Ch., O sprawiedliwości, tłum. W. Bieńkowska, Warszawa 1959.

Petrażycki L., O nauce, prawie i moralności. Pisma wybrane, wyb. J. Licki, A. Kojder, oprac. idem, Warszawa 1985.

Pietrzak M., Demokratyczne państwo prawne, „Przegląd Humanistyczny” 1989, nr 6.

Prawo i ład społeczny. Integralnokulturowa analiza zagadnienia racjonalności. Artykuły i szkice, red. J. Utrat-Milecki, Warszawa 2011.

Radbruch G., Filozofia prawa, przekł. E. Nowak, Warszawa 2012.

Schmitt C., Théorie de la Constitution, przekł. L. Déroche, Paris 1993.

Społeczne role prawników sędziów, prokuratorów, adwokatów, red. G. Skąpska, J. Czapska,

M. Kozłowska, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1989.

Szyszkowska M., Europejska filozofia prawa, Warszawa 1993.

Utrat-Milecki J., Etos praw człowieka [w:] Etyka służb społecznych, red. W. Kaczyńska, Warszawa

Utrat-Milecki J., Ius Aequum?, „Studia Iuridica” 1998, t. 35.

Utrat-Milecki J., Kontekst kulturowy recepcji i krytyki prawno-naturalnej myśli św. Tomasza z Akwinu, „Przegląd Tomistyczny 2007, nr 1.

Utrat-Milecki J., Polityczność przestępstwa, Warszawa 2007.

Waltoś S., Hofmański P., Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2018.

Wróbel W., Zoll A., Polskie prawo karne. Część ogólna, Kraków 2010.

Zajadło J., Dziedzictwo przeszłości. Gustav Radbruch portret filozofa, prawnika, polityka i humanisty, Gdańsk 2007.

Zajadło J., Formuła Radbrucha. Filozofia prawa na granicy pozytywizmu prawniczego i prawa natury, Gdańsk 2001.

Zalewski W., Sprawiedliwość naprawcza, początek ewolucji polskiego prawa karnego?, Gdańsk

Zimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2008.

Pobrania

Opublikowane

2020-09-11

Jak cytować

Utrat-Milecki, J. (2020). Penologia jako podstawa polityki karnej. Wybrane teoretyczne kwestie prawne związane z pracą kuratora sądowego. Gdańskie Studia Prawnicze, (3(47)/2020), 26–42. https://doi.org/10.26881/gsp.2020.3.02