Geneza, stan obecny i perspektywy rozwojowe kurateli dla dorosłych

Autor

  • dr Dorota Rondalska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsp.2020.3.06

Słowa kluczowe:

probacja, kuratorzy sądowi, dorośli, ewolucja, struktura zadań, zmiana modelowa

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest genezie, rozwojowi, a także przewidywanemu przyszłemu kształtowi kurateli dla dorosłych. Autorka omawia kształtowanie się modelu tej służby od 1918 r., tj. od odzyskania przez Polskę niepodległości. Wpisuje ten rozwój w dwa systemy unikania uwię- zienia przestępcy, tj. anglo-amerykańską probację oraz francusko-belgijski system prostego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności. W artykule przytoczono wiele danych sta- tystycznych obrazujących rozwój kurateli dla dorosłych, jak również zmiany w strukturze ich zadań. W zakończeniu autorka prognozuje, że w najbliższej przyszłości kuratela dla dorosłych będzie ewoluować w kierunku modelu egzekucyjno-kontrolnego. Zmniejszać się nadal będzie liczba kuratorów społecznych, co wzmocni tendencję do ugruntowania się w praktyce kurateli zawodowo-społecznej.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Cro R., Jones P.A., An Introduction to criminal law, London 1968.

Krajowa Rada Kuratorów, Aktualna sytuacja kurateli sądowej w Polsce, maszynopis powielony, Warszawa 2018.

Musidłowski R., Sądowa kuratela dla dorosłych [w:] Stan i kluczowe problemy polskiego więziennictwa, red. J. Malec „Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich” 1998, nr 34.

Ministerstwo Sprawiedliwości, Prawomocne osądzenia osób dorosłych, statystyki za lata 2013–2017.

Ministerstwo Sprawiedliwości, Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej, materiały powielone, Warszawa 2012.

Ministerstwo Sprawiedliwości, Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej, Warszawa 2018, https://wyszkow.sr.gov.pl/sites/s4/files/pliki/statystyka/2018/sprawozdanie_z_dzialalnosci_kuratorskiej_sluzby_sadowej.pdf [dostęp 13.01.2020].

Ministerstwo Sprawiedliwości, Wydział Kurateli, Departament Wykonywania Orzeczeń i Proba- cji, Opracowanie statystyczne, stan na dzień 31 grudnia 2005 r., Warszawa 2006.

Stępniak P., Funkcjonowanie kurateli sądowej. Teoria i rzeczywistość, Poznań 1992.

Stępniak P., Kontrowersje wokół rozumienia probacji, PiP 2009, z. 12.

Stępniak P., Środki penalne we Francji i Polsce. Doktryna, legislacja, praktyka, Warszawa 2012. Zagórski J., Zadania kuratorów sądowych dla dorosłych w świetle analizy przepisów i wyników badań [w:] Zapobieganie i zwalczanie przestępczości w Polsce przy zastosowaniu probacyjnych środków karania. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Ustawodawstwa i Praworządności pod patronatem Marszałka Senatu RP Longina Pastusiaka, 1–2 grudnia 2003 r., oprac. M. Lipińska, R. Stawicki, Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2004.

Pobrania

Opublikowane

2020-09-11

Jak cytować

Rondalska, D. (2020). Geneza, stan obecny i perspektywy rozwojowe kurateli dla dorosłych. Gdańskie Studia Prawnicze, (3(47)/2020), 90–102. https://doi.org/10.26881/gsp.2020.3.06