Znaczenie i rola kuratora przy przestępstwach przeciwko rodzinie – na przykładzie przestępstwa znęcania się

Autor

  • dr Katarzyna Witkowska-Rozpara Uniwersytet Warszawski

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsp.2020.3.08

Słowa kluczowe:

kurator, dozór, wywiad środowiskowy, znęcanie się, warunkowe zawieszenie wykonania kary

Abstrakt

W artykule podjęto próbę ukazania roli i znaczenia oddziaływań kuratora w procesie orzeka- nia oraz wykonywania kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, orzeczonej wobec sprawców znęcania się (art. 207 k.k.).

Realizowane przez kuratora zadania mają niezwykle istotne znaczenie w kontekście właści- wego ukształtowania oraz wykonania warunkowego zawieszenia wykonania kary orzeczonego wobec wskazanej grupy sprawców. Z jednej bowiem strony, wykonywane przez kuratora zada- nia wiążą się z dostarczeniem organowi orzekającemu w sprawie szczegółowych informacji na temat sprawcy (wywiad środowiskowy), z drugiej zaś – obejmują swoiste monitorowanie zacho- wania sprawcy już na etapie wykonania kary (dozór, wykonanie obowiązków próby). Nie ulega jednak wątpliwości, że realizacja zarówno pierwszej, jak i drugiej odsłony roli kuratora może napotykać na przeszkody, które w konsekwencji – mogą wpływać na kształt rozstrzygnięcia oraz dalsze losy sprawcy.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Buczkowski K., Czarnecka-Dzialuk B., Drapała K., Marczewski M., Ostaszewski P., Więcek- Durańska A., Wójcik D., Wyniki analizy dozoru kuratora orzeczonego przy warunkowym zawieszeniu kary pozbawienia wolności – na podstawie akt wykonawczych [w:] Kuratela sądowa. Sukcesy i porażki, red. D. Wójcik, Warszawa 2010.

Doliński D., Skuteczne wywieranie wpływu na ludzi jako kluczowy element pracy kuratora sądowego [w:] Współczesne wyzwania kurateli sądowej w Polsce, red. A. Kwieciński, Wrocław 2019.

Jakubczyk A., Wojnar M., Całkowita abstynencja czy redukcja szkód – różne strategie terapii uzależnienia od alkoholu w świetle badań i międzynarodowych zaleceń, „Psychiatria Polska” 2012, nr 3.

Kałużny R., Kałużna A., Życie osób dorosłych wychowywanych w rodzinach z problemem alkoholo- wym [w:] Resocjalizacja – czarno na białym. Konteksty niedostosowania społecznego i ich prak- tyczne odniesienia, red. A. Karłyk-Ćwik, D. Rabczyńska-Abdel Kawy, Toruń 2016.

Kodeks karny. Komentarz, red. M. Filar, LEX/el.

Kodeks karny. Część ogólna, Komentarz do art. 53–116, red. W. Wróbel, A. Zoll, LEX/el.

Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do art. 117–211a, red. A. Zoll, W. Wróbel, LEX/el. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. J. Wierciński, LEX/el.

Miśta G., Obciążenie zadaniami polskich kuratorów sądowych dla dorosłych na tle europejskich służb probacyjnych [w:] Współczesne wyzwania kurateli sądowej w Polsce, red. A. Kwieciński, Wrocław 2019.

Niewiadomska-Krawczyk M., Zarządzenie wykonania kary jako wskaźnik stopnia efektywności pracy kuratora sądowego [w:] Wybrane problemy indywidualizacji wykonywania kary pozbawienia wolności i środków probacyjnych, red. A. Nawój-Śleszyńska, J. Łuczak, Łódź 2017. Ostrihanska Z., Diagnoza w pracy kuratora sądowego [w:] Zarys metodyki pracy kuratora sądowego, red. K. Stasiak, Warszawa 2017.

Prawomocnie skazani dorośli według rodzajów przestępstw i wymiaru kary – czyn główny,„Informator Statystyczny Ministerstwa Sprawiedliwości”, https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/opracowania-wieloletnie/download,2853,40.html [dostęp: 10.03.2020].

Rode D., Psychologiczne uwarunkowania przemocy w rodzinie. Charakterystyka sprawców, Katowice 2010.

Sempruch-Malinowska K., Zygadło M., Redukcja szkód związanych z przyjmowaniem środków psy- choaktywnych [w:] Uzależnienie od narkotyków. Podręcznik dla terapeutów, red. P. Jabłoński, B. Bukowska, J.C. Cabała, Łódź 2012.

Siemaszko A., Probacja à la polonaise, czyli piórko Damoklesa [w:] Probacyjne środki polityki kar- nej – stan i perspektywy. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Praw Człowie- ka i Praworządności 20-21 października 2000 r., oprac. B. Cichońska, M. Lipińska, B. Purchała, Z. Romaszewski, J. Waluk, Warszawa 2001.

Skupiński J., Warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności [w:] Alternatywy po- zbawienia wolności w polskiej polityce karnej, red. idem, J. Jakubowska-Hara, Warszawa 2009.

Tokarz A.S., Zdrada małżeńska. Zadośćuczynienie za zerwanie więzi rodzinnych, PS 2011, nr 4.

van Kalmthout A.M., Vinding S., A Palette of Probation Systems in European Accession Countries [w:] Probation and Probation Services in the UE accession countries, red. eidem, J. Roberts, Nijmegen 2003.

Witkowska-Rozpara K., Idea wolności kontrolowanej skazanego na karę z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Uwagi na tle nowelizacji kodeksu karnego z dnia 20 lutego 2015 r. [w:] Warunkowe zawieszenie wykonania kary w założeniach nowej polityki karnej, red. A. Adamski, M. Berent, M. Leciak, Warszawa 2016.

Witkowska-Rozpara K., O przemocy seksualnej, w tym przemocy seksualnej wobec kobiet. Uwagi na tle definicji pojęcia oraz skali zjawiska [w:] Zmierzyć i zrozumieć przestępczość. Tom jubileuszowy ofiarowany prof. Beacie Gruszczyńskiej, red. M. Niełaczna, P. Ostaszewski, A. Rzepliński, Warszawa 2020.

Wójcik D., Wolność dozorowana [w:] idem, K. Buczkowski, B. Czarnecka-Dzialuk, W. Klaus, A. Kos- sowska, I. Rzeplińska, P. Wiktorska, D. Woźniakowska-Fajst, Społeczno-polityczne konteksty współczesnej przestępczości w Polsce, Warszawa 2013.

Wysocka E., Znaczenie diagnozy osobopoznawczej i środowiskowej w polskim modelu kurateli są- dowej – możliwości i ograniczenia [w:] Kuratela sądowa w Polsce. Analiza systemu. Księga pamiątkowa dedykowana Doktorowi Tadeuszowi Jedynakowi, red. K. Stasiak Toruń 2018.

Pobrania

Opublikowane

2020-09-11

Jak cytować

Witkowska-Rozpara, K. (2020). Znaczenie i rola kuratora przy przestępstwach przeciwko rodzinie – na przykładzie przestępstwa znęcania się. Gdańskie Studia Prawnicze, (3(47)/2020), 124–151. https://doi.org/10.26881/gsp.2020.3.08