Nowe wyzwania Kuratorskiej Służby Sądowej. Przygotowanie kulturowe kuratorów sądowych do pracy z obcokrajowcami

Autor

  • dr hab. Anna Babicka-Wirkus Akademia Pomorska w Słupsku
  • dr Łukasz Wirkus Uniwersytet Gdański

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsp.2020.3.09

Słowa kluczowe:

kurator sądowy, przygotowanie kulturowe, imigranci

Abstrakt

W artykule podejmujemy kwestię współczesnych wyzwań multikulturowych stojących przed kuratorem sądowym. W związku z coraz większym napływem obcokrajowców do Polski i zwiększającą się liczbą popełnianych przez nich przestępstw, wymiar sprawiedliwości musi zmierzyć się z coraz większą liczbą spraw, w których sprawca lub poszkodowany czy ofiara są reprezentantami innej kultury. Tego typu sytuacje wymagają posiadania przez reprezentantów wymiaru sprawiedliwości, w tym kuratorów sądowych, odpowiedniego przygotowania kultu- rowego. Stawiamy tezę, że obecnie poziom tego przygotowania jest niewystarczający. Jest to palący problem, który powinien stać się obiektem pogłębionych studiów i analiz.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

American Speech-Language-Hearing Association, 2017, Issues in ethics: Cultural and linguistic competence, www.asha.org/Practice/ethics/Cultural-and-Linguistic-Competence/ [dostęp: 18.02.2020].

Babicka-Wirkus A., From authoritarianism to emancipation. About the dangerous areas of relation- ship between the probation officer and the ward, „Polish Journal of Rehabilitation” 2019, vol. 17.

Bailey M., Georgia Parole Officers Confront Language and Cultural Barriers, „Corrections Today” 1991, nr 53 (7).

Chung R.C., Bernak F., The relationship of culture and empathy in cross-cultural,„Journal of Coun- seling and Development” 2002, vol. 80.

Cintron M., Lee W., Bilingual workforce needs in Texas community supervision and corrections de- partments: Survey results, „Texas Probation” 2002, VII (1).

Counseling, „Journal of Counseling and Development” 2002, vol. 80.

Ferrell J., Hayward K.J., Young J., Cultural criminology: An invitation, London 2008.

Hofstede G., Dimensionalizing cultures: The Hofstede model in context, „Online Readings in Psychology and Culture” 2011, vol. 2 (1).

Jedynak T., Stasiak K., Zadania kuratorów sądowych [w:] Zarys metodyki pracy kuratora sądowego, red. K. Stasiak, Warszawa 2018.

Klaus W., Przemoc wobec migrantek przymusowych w Polsce – charakterystyka zjawiska [w:] Bezpieczny dom? Przemoc fizyczna i symboliczna wobec uchodźczyń i uchodźców, red. idem, Warszawa 2014.

Klaus W., Winiarska A., Dyskryminacja i nierówne traktowanie jako zjawisko społeczno-kulturowe, „Studia Biura Analiz Sejmowych” 2011, nr 2.

Kratcoski P.C., Kratcoski L.D., Juvenile Delinquency, New York 1990.

Główny Urząd Statystyczny, Main direction of emigration and immigration in the years 1966–2018 (migration for permanent residence), https://stat.gov.pl/en/topics/population/internatio- na-migration/main-directions-of-emigration-and-immigration-in-the-years-1966-2018- migration-for-permanent-residence,2,2.html [dostęp: 3.04.2020].

Malorny I., Zaniedbanie dziecka w rodzinie migracyjnej – aspekty społeczno-prawne, „Resocjaliza- cja Polska” 2015, nr 10.

Ministertstwo Sprawiedliwości, Wydział Statystycznej Informacji Zarządczej, Departament Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości, Dane statystyczne dotyczące liczby prawomocnie skazanych osób dorosłych cudzoziemców według rodzajów przestępstw, płci i wymiaru kary w latach 2016–2018; dane pozyskane na wniosek autorów.

Montgomery I.M., Multicultural awareness: Developing cultural understanding in the juvenile justi- ce system, „Juvenile Probation Tricks of the Trade” 1992, vol. 1, no. 1, https://www.ncbi.nlm. nih.gov/books/NBK64481/ [dostęp: 24.04.2020].

National Association of Social Workers, Standards and Indicators for Cultural Competence in Social Work Practice, 2015, https://www.socialworkers.org/LinkClick.aspx fileticket=PonPTDEBr- n4%3D&portalid=0 [dostęp: 15.05.2016].

Pedersen P.B., Increasing the cultural awareness, knowledge, and skills of culturecentered counselors [w:] Culture and counseling: New Approaches, eds. F.D. Harper, J. McFadden, Boston 2003.

Riquelme L., Cultural competence for everyone: A shift in perspectives, „Perspectives on Geronto- logy” 2013, vol. 18 (2).

Rzeplińska I., Buczkowski K., Czarnecka-Dzialuk B., Klaus W., Kossowska A., Wiktorska P., Woźniakowska-Fajst D., Wójcik D., Społeczno-polityczne konteksty współczesnej przestępczości w Polsce, Warszawa 2013.

Rzeplińska I., Włodarczyk-Madejska J., Przestępczość cudzoziemców w Polsce – na podstawie policyjnych statystyk przestępczości [w:] Przestępczość cudzoziemców. Aspekty prawne, kryminolo- giczne i praktyczne, red. W. Klaus, K. Laskowska, I. Rzeplińska, Warszawa 2017.

Sanders M., Building bridges instead of walls: Effective cross-cultural counseling, „Corrections To- day” 2003, vol. 65 (1).

Sobczak K., Więcej cudzoziemców przebywa legalnie w Polsce, https://www.prawo.pl/prawo/ cudzoziemcy-w-polsce-na-poczatku-2020-r-423-tys-osob-przebywalo,497222.html [do- stęp: 23.03.2020].

Straussner S.L., Ethnic cultures and substance abuse, „Counselor” 2002, vol. 3 (6).

Sue D.W., Sue D., Counseling the culturally different: Theory and practice, New York 1999.

Tarver M., Walker S., Wallace P.H., Multicultural Issues in the Criminal Justice System, Boston 2002. Umbreit M.S., Coates R.B., Multicultural implications of restorative juvenile justice, „Federal Probation” 1999, vol. 63.

Urząd do Spraw Cudzoziemców, Zezwolenia na pobyt po I kwartale 2020 r., https://udsc.gov.pl/zezwolenia-na-pobyt-po-i-kwartale-2020-r/ [dostęp: 15.04.2020].

Wacławiak J., Tendencje zmian w zakresie spraw rejestrowanych w MS–S40. Analiza porównawcza danych z 31.12.2019 do danych z 31.12.2018 roku (na podstawie MS–S40), Warszawa 2020. Wirkus Ł., Czynności służbowe kuratora rodzinnego z udziałem cudzoziemców – studium przypadku, „Lubelski Rocznik Pedagogiczny” 2019, z. 2.

Wirkus Ł., Specyfika pracy kuratora sądowego z cudzoziemcami, projekt objęty finansowaniem Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu Miniatura 2 (grant nr 2018/02/X/HS6/02106, Uniwersytet Gdański.

Wirkus Ł., The role of the family court in Poland in preventing manifestations of demoralization and juvenile delinquency on the example of preventive and re-socialization activities of probation officers,„The Polish Journal of Criminology”2018, vol. 1.

Zalewski W., Sprawiedliwość naprawcza – formą demokracji deliberatywnej?, „Białostockie Studia Prawnicze” 2016, z. 21.

Zawadka G., Cudzoziemcy popełniają coraz więcej przestępstw w Polsce, „Rzeczpospolita” z dnia 22

marca 2018 r., https://www.rp.pl/Przestepczosc/303219904-Cudzoziemcy-popelniaja-coraz- wiecej-przestepstw-w-Polsce.html [dostęp: 2.04.2020].

Pobrania

Opublikowane

2020-09-11

Jak cytować

Babicka-Wirkus, A., & Wirkus, Łukasz. (2020). Nowe wyzwania Kuratorskiej Służby Sądowej. Przygotowanie kulturowe kuratorów sądowych do pracy z obcokrajowcami. Gdańskie Studia Prawnicze, (3(47)/2020), 152–164. https://doi.org/10.26881/gsp.2020.3.09