Czy kuratorowi sądowemu potrzebna jest mediacja?

Autor

  • dr Beata Czarnecka-Dzialuk Instytut Nauk Prawnych PAN

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsp.2020.3.10

Słowa kluczowe:

mediacja, kuratela, kurator sądowy, sprawiedliwość naprawcza, Rekomenda- cja CM/Rec(2018)8

Abstrakt

Odpowiadając na pytanie zawarte w tytule artykułu, wskazano na fakt, że kuratorzy należą do prekursorów i propagatorów mediacji w wielu krajach oraz w Polsce. Świadczą o tym zarówno przedstawione informacje historyczne, jak i najnowsze, innowacyjne działania podejmowane w ramach różnych programów sprawiedliwości naprawczej przez kuratorów w Europie, a także w naszym kraju. Rola kuratorów w realizowaniu mediacji, w praktyce jest jednak ograniczona, a jednym z argumentów zmiany tego stanu rzeczy są zalecenia zawarte w Rekomendacji Komi- tetu Ministrów z 2018 r., dotyczącej sprawiedliwości naprawczej w sprawach karnych. Przema- wia za tym również wpisywanie się mediacji w filozofię probacji i misję kurateli sądowej oraz przydatność technik mediacji w codziennej pracy kuratorów.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Commentary to Recommendation CM/Rec(2018)8 of the Committee of Ministers to member States concerning restorative justice in criminal matters, https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspxObjectId=09000016808cdc8a [dostęp: 19.05.2020].

Czarnecka-Dzialuk B., Wójcik D., Stosowanie sądowych środków oddziaływania wobec nie- letnich w świetle koncepcji teoretycznych, statystyki oraz opinii sędziów i kuratorów ro- dzinnych, Raport Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości nr 204, Warszawa 2011, https://iws.gov.pl/wp-content/uploads/2018/08/AR_W%C3%B3jcik.-Czarnecka-DzialukStos.s%C3%84%E2%80%A6dowych-%C3%85%E2%80%BAr.-oddz.-wobec-niel.pdf [dostęp: 19.05.2020].

Czarnecka-Dzialuk B., O doskonaleniu przepisów dotyczących mediacji w sprawach karnych oraz nieletnich [w:] Reformy prawa karnego. W stronę spójności i skuteczności, red. J. Utrat-Milecki, Warszawa 2013.

Dziewięćdziesięciolecie kurateli sądowej w Polsce. Historia – teraźniejszość – przyszłość, red. K. Sta- siak, Ł. Wirkus, P. Kozłowski, T. Jedynak, Kraków 2010.

Jusko P., Papšo P. et al., Mediation and Probation and Mediation Service in Slovakia, Czech Republic and other countries, London 2016.

Konopczyński M., Resocjalizacyjna rola kuratora sądowego [w:] 90 lat kurateli sądowej w Polsce. Historia, teraźniejszość, przyszłość, red. P. Zieliński, Warszawa 2010.

Kuratela sądowa w Polsce. Analiza systemu. Księga pamiątkowa dedykowana dr Tadeuszowi Jedy- nakowi, red. K. Stasiak, Toruń 2018.

Lelental S., Kurator sądowy jako organ postępowania wykonawczego [w:] Dziewięćdziesięciolecie kurateli sądowej w Polsce. Historia – teraźniejszość – przyszłość, red. K. Stasiak, Ł. Wirkus, P. Ko- złowski, T. Jedynak, Kraków 2010.

Marder, I.D., Restorative justice and the Council of Europe. An opportunity for progress, Penal Re- form International, 4.06.2018; https://www.penalreform.org/blog/restorative-justice-and-the-council-of-europe/ [dostęp: 11.08.2020].

Mediacja w praktyce wymiaru sprawiedliwości, http://www.slupsk.so.gov.pl/download/wystapienia-prelegentow-ustka-konferencja--pazdziernik-2010-www.pdf [dostęp: 19.05.2020].

Murzynowski A., Instytucja mediacji jako czynnik humanizacji w stosowaniu prawa karnego w Pol- sce [w:] W kręgu kryminologii romantycznej. Materiały konferencji, red. M. Fajst, M. Płatek, Warszawa 2004.

Nowe kodeksy karne – z 1997 r. z uzasadnieniami, Warszawa 1997.

Pomagruk J., Wajda J., Wykorzystanie narzędzi mediacyjnych w codziennej pracy sądowego kuratora zawodowego [w:] Współczesne wyzwania kurateli sądowej w Polsce, red. A. Kwieciński, Wrocław 2019.

Strehorn M.R., Restorative Probation in Franklin County, Massachusetts: A Qualitative Evaluation, Burnaby, BC, Canada: Centre for Restorative Justice, Simon Fraser University 2004.

van Kalmhout A.M., Durnescu I., Probation in Europe, Nijmegen 2008.

Wright M., Sprawiedliwość naprawcza i mediacja [w:] Probacyjne środki polityki karnej – stan i perspektywy, materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Praw Człowieka i Prawo- rządności, Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2001.

W. Zalewski, „Humanizacja wymiaru sprawiedliwości”, czyli o roli kuratora sądowego w realizacji sprawiedliwości naprawczej [w:] Kuratela sądowa w Polsce. Analiza systemu. Księga dedykowa- na dr Tadeuszowi Jedynakowi, red. K. Stasiak, Toruń 2018.

W. Zalewski, Sprawiedliwość „sprawiedliwości naprawczej”, GSP 2016, t. 35.

Pobrania

Opublikowane

2020-09-11

Jak cytować

Czarnecka-Dzialuk, B. (2020). Czy kuratorowi sądowemu potrzebna jest mediacja?. Gdańskie Studia Prawnicze, (3(47)/2020), 165–175. https://doi.org/10.26881/gsp.2020.3.10