Samoistny dozór kuratora sądowego – propozycja nowego środka karnego

Autor

  • dr Paweł Kobes Uniwersytet Warszawski

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsp.2020.3.11

Słowa kluczowe:

kurator, polityka kryminalna, środki karne, resocjalizacja, przestępczość

Abstrakt

Zmieniające się tendencje w polityce kryminalnej polegające przede wszystkim na stopniowym odchodzeniu od represyjnego oddziaływania na sprawców przestępstw w kierunku ułatwiania im powrotu do normalnego życia społecznego oraz rosnąca pozycja zawodowa kuratorów są- dowych stwarzają przed tymi ostatnimi nowe możliwości postępowania z przestępcami. Jedną z nich jest stworzenie nowego środka karnego w postaci samoistnego dozoru kuratora sądo- wego nad przestępcą. W ramach takiego dozoru zawodowy kurator sądowy mógłby przede wszystkim realizować działania resocjalizacyjne z uwzględnieniem szerokiej autonomii kuratora.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bulenda T., Musidłowski R., Wykonywanie dozoru orzeczonego na wniosek skazanego – readaptacja społeczna na podstawie art. 167 k.k.w. [w:] Wykonywanie środków probacji i readaptacji skazanych w Polsce, „Biuletyn RPO”, red. J. Zagórski, Warszawa 2008.

Gaberle A., Problemy zapobiegania przestępczości [w:] Problemy odpowiedzialności karnej. Księga ku czci Profesora Kazimierza Buchały, red. Z. Ćwiąkalski, M. Szewczyk, S. Waltoś, A. Zoll, Kraków 1994.

Giezek J., O sankcjach alternatywnych oraz możliwości wyboru rodzaju wymierzanej kary,„Palestra” 2015, nr 7–8.

Kobes P., Funkcje kuratora w polityce kryminalnej, Warszawa 2019.

Kobes P., Orzekanie i wykonywanie kary pozbawienia wolności wobec nieletnich, Warszawa 2015. Kodeks karny. Komentarz, red. A. Grześkowiak, K. Wiak, Warszawa 2014.

Konarska-Wrzosek V., Dyrektywy wyboru kary w polskim ustawodawstwie karnym, Toruń 2002. Konarska-Wrzosek V. [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. R.A. Stefański, Warszawa 2015. Konarska-Wrzosek V., Prawny system postępowania z nieletnimi w Polsce, Warszawa 2014. Królikowski M., Zawłocki R., Prawo karne, Warszawa 2015.

Małecki M., Sekwencja krótkoterminowej kary pozbawienia wolności (art. 37b k.k.) – zagadnienia podstawowe, „Palestra” 2015, nr 7–9.

Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2019.

Szewczyk M., Zontek W., Wojtaszczyk A. [w:] Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do art. 212–277d, red. W. Wróbel, A. Zoll, Warszawa 2017.

Szymanowski T., Prawo karne wykonawcze z elementami polityki karnej i penitencjarnej, Warszawa 2017.

Zalewski W., Sprawiedliwość naprawcza. Początek ewolucji polskiego prawa karnego?, Gdańsk 2006.

Zoll A., Komentarz do art. 1–116 k.k. [w:] Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, red. idem, t. 1.

Pobrania

Opublikowane

2020-09-11

Jak cytować

Kobes, P. (2020). Samoistny dozór kuratora sądowego – propozycja nowego środka karnego. Gdańskie Studia Prawnicze, (3(47)/2020), 176–190. https://doi.org/10.26881/gsp.2020.3.11