Znaczenie wywiadu środowiskowego dla postępowania w sprawach nieletnich

Autor

  • dr Justyna Włodarczyk-Madejska Instytut Nauk Prawnych PAN

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsp.2020.3.12

Słowa kluczowe:

nieletni, wywiad środowiskowy, postępowanie w sprawach nieletnich, kurator sądowy, sąd dla nieletnich

Abstrakt

Obowiązujący w Polsce model postępowania z nieletnimi zakłada dogłębne poznanie nieletnie- go, które jest możliwe dzięki zgromadzeniu danych o nieletnim i jego środowisku wychowaw- czym. Choć ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich nie obliguje sędziego do zlecenia przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w każdej sprawie, to zdaniem wielu autorów, po- winien on być sporządzony w stosunku do każdego nieletniego. Uznaje się go za podstawowe i fundamentalne źródło wiedzy. To dowód, po który sędziowie sięgają najczęściej. Dostarcza informacji, których nie sposób uzyskać podczas wysłuchania nieletniego czy jego rodziców. Dopuszczenie dowodu z wywiadu środowiskowego pozwala zgromadzić wiedzę pozwalającą poznać nieletniego i podjąć w stosunku do niego rozstrzygnięcie zgodne z obowiązującymi dyrektywami – dobra dziecka i indywidualizacji. Artykuł został poświęcony analizie znaczenia wywiadu środowiskowego w sprawach nieletnich na podstawie wyników badań przeprowa- dzonych w Instytucie Nauk Prawnych PAN oraz w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bojarski T., Kruk E., Skrętowicz E., Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Komentarz, War- szawa 2014.

Czarnecka-Dzialuk B., Nieletni sprawcy czynów karalnych przed sądem rodzinnym. Zagadnienia procesowe, Warszawa 1993.

Grześkowiak K., Nieletni przed sądem, Warszawa 1986.

Klaus W., Dziecko przed sądem, Warszawa 2009.

Kołakowska-Przełomiec H., Wójcik D., Selekcja nieletnich przestępców w sądach rodzinnych, Wrocław 1990.

Konarska-Wrzosek V., Prawny system postępowania z nieletnimi w Polsce, Warszawa 2013.

Korcyl-Wolska M., Postępowanie w sprawach nieletnich na tle standardów międzynarodowych, Warszawa 2015.

Rosiak Z., Sprawy karne nieletnich [w:] Polskie sądy rodzinne w świetle badań empirycznych, red. A. Strzembosz, Warszawa 1983.

Stańdo-Kawecka B., Prawo karne nieletnich: od opieki do odpowiedzialności, Warszawa 2007. Walczak-Żochowska A., Modele postępowania z nieletnimi [w:] B. Kowalska-Ehrlich, S. Walczak,

Prawne i pedagogiczne aspekty resocjalizacji nieletnich,„Prace IPSIR UW”, t. 12, Warszawa 1992. Włodarczyk-Madejska J., Skazani na wychowanie. Stosowanie środków izolacyjnych wobec nieletnich, Warszawa 2019.

Włodarczyk-Madejska J., Stosowanie środka wychowawczego w postaci umieszczenia w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz środka poprawczego przez sądy rodzinne i nieletnich w świetle danych statystycznych i badań aktowych, Warszawa 2019, https://iws.gov.pl/wpcontent/uploads/2018/08/W%C5%82odarczyk-Madejska-J_Stosowanie-%C5%9Brodka-wychowawczego.pdf [dostęp: 29.04.2020].

Woźniakowska-Fajst D., Nieletnie. Niebezpieczne, niegrzeczne, niegroźne?, Warszawa 2010. Żabczyńska E., Potrzeba działań interdyscyplinarnych w sprawach nieletnich i małoletnich [w:] Diagnoza psychologiczna w sprawach rozpoznawanych przez sądy rodzinne. Materiały na sympozjum, Kraków 1985.

Pobrania

Opublikowane

2020-09-11

Jak cytować

Włodarczyk-Madejska, J. (2020). Znaczenie wywiadu środowiskowego dla postępowania w sprawach nieletnich. Gdańskie Studia Prawnicze, (3(47)/2020), 191–202. https://doi.org/10.26881/gsp.2020.3.12