Amerykańskie domy poprawy – houses of refuge – w opisie Alexisa de Tocqueville’a i Gustave’a de Beaumonta

Autor

  • mgr Karolina Całkowska-Krawczyk Uniwersytet Warszawski

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsp.2020.3.13

Słowa kluczowe:

amerykańska reforma penitencjarna, domy poprawy, przestępczość nieletnich, resocjalizacja nieletnich

Abstrakt

Artykuł zawiera opis amerykańskich domów poprawy dokonany przez Alexisa de Tocqueville’a i Gustave’a de Beaumonta. Przedstawiono w nim ich własne opinie i komentarze, z których wy- czytać można zdanie badaczy na temat przyczyn przestępczości dzieci i młodzieży, charakter tej przestępczości, ogląd na szanse resocjalizacji oraz zasadność recepcji na gruncie francuskim metod resocjalizacji z amerykańskich domów poprawy. Tocqueville i Beaumont w 1831 r. od- byli dziewięciomiesięczną podróż do Stanów Zjednoczonych. Głównym celem ich wizyty było zbadanie systemów penitencjarnych: systemu pensylwańskiego i auburnskiego, jednak swoją uwagę skierowali również na system postępowania z nieletnimi przestępcami. Domy poprawy – houses of refuge – były instytucjami, które w swoim działaniu łączyły naukę i pracę, dyscyplinębudowaną także poprzez więź z wychowankami, progresywną klasyfikację oraz rozwiązania za- bezpieczające sytuację podopiecznych po wyjściu z instytucji.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Abrams D.E., Lessons from juvenile justice history in the United States. Papers from the Impacting Juvenile Justice Conference, „Journal of the Institute of Justice and International Studies” 2004, t. 4, https://scholarship.law.missouri.edu/cgi/viewcontent.cgireferer=https://scholar.google.com/&httpsredir=1&article=1006&context=facpubs [dostęp: 13.08.2019].

Avramenko R., Gingerich R., Democratic dystopia: Tocqueville and the American penitentiary sys- tem, „Polity” 2014, nr 1.

Barczyk A., Barczyk P., Wybrane zagadnienia historii resocjalizacji, Kraków 2009.

Boesche R., The Prison: Tocqueville’s model for despotism, „The Western Political Quarterly” 1980, nr 4.

Brodeur J.P., Comparative penology in perspective, „Crime and Justice” 2007, t. 36.

Całkowska K., Penologia u źródła. Francis Lieber [w:] Kara kryminalna. Perspektywa historyczna i penologiczna, red. T. Maciejewski, W. Zalewski, Gdańsk 2019.

Cary J.H., France looks to Pennsylvania: The Eastern Penitentiary as a symbol of reform, „The Penn- sylvania Magazine of History and Biography” 1958, nr 2.

de Beaumont G., de Tocqueville A., On the penitentiary system in the United States and its application in France; with an appendix on penal colonies, and also, statistical notes, translated by Francis Lieber, Philadelphia 1833.

de Tocqueville A., O demokracji w Ameryce, przekł. B. Janicka, M. Król, Warszawa 2019. Ferkaluk E.K., Tocqueville’s moderate penal reform, OH, USA 2018.

Foucault M., Nadzorować i karać, przekł. T. Komendant, Warszawa 1998.

Galliac H., Les maisons de correction 1830–1845, Paris 1991.

Gibson M., Poerio I., Modern Europe, 1750–1950 [w:] A Global history of convicts and penal colonies, red. C. Anderson, New York – London 2018.

Giri A.K., Tocqueville as an ethnographer of American prison systems and democratic practice, „Review of development and change” 2006, nr 2, https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0972266120060201 [dostęp: 13.08.2019].

Lieber F., Remarks on the Relation between Education and Crime, published by the „Order of the Philadelphia Society for Alleviating the Miseries of Public Prisons”, Philadelphia 1835.

Lithner K., Pioneers in criminology: Karl Roeder - a forgotten prison reformer, „The Journal of Crimi- nal Law, Criminology and Police Science” 1968, nr 2.

Mennel R.M., Origins of the juvenile court. Changing perspectives on the legal rights of juvenile de- linquents, „Crime & delinquency” 1972, t. 1.

Niemcewicz J.U., Memoriał o nowym systemie więzień ustanowionym w Stanach Zjednoczonych Ameryki 1807, oprac. S. Walczak, przekł. idem, W. Stankiewiczowa, „Biblioteka Przeglądu Więziennictwa”, Warszawa 1962.

Perrot M., Alexis de Tocqueville Oeuvres Complètes. Écrits sur le Système Pénitentiare en France et à L’étranger 1; le présent volume a été établi par Michelle Perrot, t. 4, Paris 1984.

Pilch T., Kara w wychowaniu [w:] Kara w nauce i kulturze, red. J. Utrat-Milecki, Warszawa 2009.

Raś D., O poprawie winowajców w więzieniach i zakładach dla nieletnich, Katowice 2007. Schwartz J., The Penitentiary and perfectibility in Tocqueville, „The Western political quarterly” 1985, nr 1.

Sztuka M., Anachronizm i aktualność. Idea resocjalizacji w sporze o nowoczesność, Kraków 2013. Teeters N.K., The Early days of the Philadelphia house of refuge, „Pennsylvania history” 1960, nr 2,

https://journals.psu.edu/index.php/phj/article/viewFile/22729/22498 [dostęp: 13.08.2019]. Tracz-Tryniecki M., Myśl polityczna i prawna Alexisa de Tocqueville, Kraków 2009.

Pobrania

Opublikowane

2020-09-11

Jak cytować

Całkowska-Krawczyk, K. (2020). Amerykańskie domy poprawy – houses of refuge – w opisie Alexisa de Tocqueville’a i Gustave’a de Beaumonta. Gdańskie Studia Prawnicze, (3(47)/2020), 203–217. https://doi.org/10.26881/gsp.2020.3.13