Kompensacyjny charakter instytucji z art. 46 § 1 k.k. a obowiązek sądu zasądzenia odsetek od dnia wyrządzenia szkody

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 5 września 2018 r., II AKa 211/18

Autor

  • mgr Andrzej Lewna Uniwersytet Gdański

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsp.2020.3.14

Słowa kluczowe:

obowiązek naprawienia szkody, kompensacja, środki kompensacyjne, środki karne

Abstrakt

Komentowane orzeczenie SA w Warszawie dotyka problematyki odnoszącej się do wciąż dysku- syjnej w literaturze prawa karnego kwestii właściwego ujęcia środka kompensacyjnego w po- staci obowiązku naprawienia szkody z art. 46 § 1 k.k. oraz możliwości uwzględnienia przez sąd karny – w ramach stosowania tego obowiązku – zapłaty odsetek od ustalonej sumy pienięż- nej należnej pokrzywdzonemu. Rozstrzygnięcie omawianego zagadnienia w stanie prawnym ukształtowanym ustawą z 2015 r. zmieniającą k.k., nastręcza trudności w praktyce orzeczniczej, w której daje się zaobserwować rozbieżność stanowisk co do możliwości orzeczenia odsetek ustawowych. W opracowaniu dokonano analizy argumentacji przedstawionej przez SA w War- szawie w odniesieniu do możliwości zasądzenia odsetek ustawowych w ramach obowiązku naprawienia szkody, w kontekście prezentowanych w doktrynie poglądów na temat aktualne- go kształtu normatywnego tego środka kompensacyjnego oraz deklarowanych przez ustawo- dawcę intencji ostatnich zmian nowelizacyjnych. W glosie przedstawiono pogląd, że wykład- nia art. 46 § 1 k.k. zaprezentowana przez SA zasługuje na jedynie częściową aprobatę, bowiem w pewnych wypadkach może prowadzić do niezasadnego ograniczenia kompensacji szkody oraz zniwelowania zasadniczego celu przyświecającego projektodawcom obecnej regulacji.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Iwański M., Jakubowski M., Szewczyk M., Komentarz do art. 1–52 [w:] Kodeks karny. Część ogólna, red. W. Wróbel, A. Zoll, LEX/el.

Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. Osajda, Legalis.

Kodeks karny. Komentarz, red. A. Grześkowiak, K. Wiak, Warszawa 2019.

Kodeks karny. Komentarz, red. R.A. Stefański, Legalis.

Kodeks karny. Komentarz, red. V. Konarska-Wrzosek, Warszawa 2018.

Lachowski J., Oczkowski T., Obowiązek naprawienia szkody jako środek karny, Prok. i Pr. 2007, nr 9, s. 40–59.

Łukaszewicz M., Ostapa A., Obowiązek naprawienia szkody – wybrane zagadnienia, Prok. i Pr. 2001, nr 9, s. 54–75.

Pilch A., Charakter obowiązku naprawienia szkody w trybie art. 46 KK a problemy praktyki orzeczni- czej [w:] Karnomaterialne i procesowe aspekty naprawienia szkody, red. Z. Ćwiąkalski, G. Arty- miak, Warszawa 2010.

Uzasadnienie projektu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, Sejm VII kadencji, druk nr 2393.

Pobrania

Opublikowane

2020-09-11

Jak cytować

Lewna, A. (2020). Kompensacyjny charakter instytucji z art. 46 § 1 k.k. a obowiązek sądu zasądzenia odsetek od dnia wyrządzenia szkody: Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 5 września 2018 r., II AKa 211/18. Gdańskie Studia Prawnicze, (3(47)/2020), 220–229. https://doi.org/10.26881/gsp.2020.3.14