Podstawa stosowania warunkowego przedterminowego zwolnienia

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 2 lipca 2019 r., V KK 358/18

Autor

  • dr Maja Sikorska Uniwersytet Gdańsk

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsp.2020.3.16

Słowa kluczowe:

warunkowe przedterminowe zwolnienie, okoliczności popełnienia przestępstwa, pozytywna prognoza kryminologiczna

Abstrakt

W glosowanym postanowieniu SN odniósł się do kwestii podstawy stosowania warunkowego przedterminowego zwolnienia, w tym analizy zagadnienia pozytywnej prognozy kryminolo- gicznej. Autorka glosy aprobująco odnosi się do stanowiska SN, że charakter popełnionych prze- stępstw nie może wpływać na decyzję o warunkowym przedterminowym zwolnieniu. Ponadto, niezasadne jest nadawanie większego znaczenia okolicznościom popełnienia czynu, niż wszyst- kim pozostałym przesłankom wskazanym w art. 77 § 1 k.k., stanowiącym podstawę do zasto- sowania warunkowego przedterminowego zwolnienia. W przeciwnym wypadku instytucja ta stałaby się całkowicie zależna od okoliczności popełnienia przestępstwa i niezależna od postę- pów resocjalizacji sprawcy. Jednakże – w opinii autorki glosy – argumentacja sądu mogłaby być uzupełniona o dodatkowe argumenty, w tym sąd mógłby zwrócić uwagę na istotę prognozy kryminologicznej, która stanowi przekonanie, a nie gwarancję, że skazany będzie przestrzegał porządku prawnego i nie popełni ponownie przestępstwa.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Hofmański P., Paprzycki L. K., Sakowicz A., Art. 77. Podstawy stosowania warunkowego przedter- minowego zwolnienia [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. M. Filar, LEX/el. [dostęp: 7.06.2020].

Janczukowicz K., Stosowanie ogólnych dyrektyw wymiaru kary przy warunkowym zwolnieniu, LEX/el. [dostęp: 7.06.2020].

Kalisz T., Warunkowe zwolnienie z reszty odbywania kary pozbawienia wolności z perspektywy pro- blemów z ustalaniem treści i kierunków prognozy kryminologicznej, NKPK 2013, t. 30.

Konarska-Wrzosek V., Art. 77. Warunkowe przedterminowe zwolnienie – przesłanki materialne. Wyznaczenie surowszych ograniczeń warunkowego zwolnienia [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. eadem, LEX/el.

Kulik M., Art. 77. Podstawy stosowania warunkowego przedterminowego zwolnienia [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. M. Mozgawa, LEX/el.

Lachowski J., Instytucja warunkowego przedterminowego zwolnienia, PiP 2008, nr 2, LEX/el. Lachowski J. [w:] Kodeks karny. Część ogólna, red. M. Królikowski, R. Zawłocki, Warszawa 2017. Lelental S., Kary i środki karne. Poddanie sprawcy próbie [w:] System Prawa Karnego, red. M. Melezini, t. 6, Warszawa 2010.

Lelental S., Warunkowe przedterminowe zwolnienie [w:] System Prawa Karnego, red. M. Melezini, t. 6, Warszawa 2016.

Skupiński J., Mierzwińska-Lorencka J., Art. 77 KK [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. R. Stefański, Legalis.

Stańdo-Kawecka B., Paradygmaty karania a badania osobopoznawcze sprawców przestępstw, NKPK 2019, t. 51.

Stępniak P., Udział skazanego w kształtowaniu prognozy kryminologicznej, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2008, nr 61.

Zoll A., Komentarz do art. 53–116 [w:] Kodeks karny. Część ogólna, red. idem, W. Wróbel, t. 1, LEX/el.

Pobrania

Opublikowane

2020-09-11

Jak cytować

Sikorska, M. (2020). Podstawa stosowania warunkowego przedterminowego zwolnienia: Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 2 lipca 2019 r., V KK 358/18. Gdańskie Studia Prawnicze, (3(47)/2020), 241–250. https://doi.org/10.26881/gsp.2020.3.16