Pod „brandem” k.p.a. i poza nim

Autor

  • prof. dr hab. Tomasz Bąkowski Uniwersytet Gdański

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsp.2020.2.02

Słowa kluczowe:

kodeks, postępowanie administracyjne, kodeks postępowania administracyjnego, przedmiot kodeksowej regulacji

Abstrakt

Sześćdziesiąta rocznica uchwalenia kodeksu postępowania administracyjnego staje się okazją do wielowątkowych refleksji oraz ocen tego obecnie najstarszego spośród obowiązującego w polskim systemie prawa kodeksów. W niniejszym opracowaniu skoncentrowano się na ewoluującym zakresie regulacji kodeksu postępowania administracyjnego. Jego zawartość już od pierwotnej wersji nie odpowiadała w pełni nadanej mu nazwie. Za sprawą kolejnych zmian przedmiotowy zakres regulacji kodeksu postępowania administracyjnego podlegał wielu interesującym przeobrażeniom. W artykule przedstawiono najważniejsze z nich, wskazując równocześnie na ich przyczyny i towarzyszące im okoliczności. Podjęto też próbę oceny trafności zarówno poszerzania, jak i uszczuplania zakresu kodeksowej regulacji.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Adamiak B., Zagadnienia ogólne procesowego prawa administracyjnego [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 9, Prawo procesowe administracyjne, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2010.

Bąkowski T., Kodyfikacja materialnego prawa administracyjnego [w:] Leksykon prawa administra- cyjnego materialnego. 100 podstawowych pojęć, red. T. Bąkowski, K. Żukowski, Warszawa 2016.

Bąkowski T., Niedoskonałości legislacji administracyjnej (przykłady, konsekwencje, źródła i poszukiwanie sposobu sanacji) [w:] J. Jagielski, M. Wierzbowski, Prawo administracyjne dziś i jutro, Warszawa 2018.

Bąkowski T., W kierunku kodyfikacji administracyjnego prawa materialnego [w:] Studia ustrojoznawcze, red. A. Szmyt, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2014, t. 31.

Bąkowski T., Zasady nakładania kary administracyjnej i udzielania ulg w jej wykonaniu według projektu nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego [w:] Społeczna gospodarka rynkowa, red. A. Powałowski, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2017, t. 37.

Bogusz M., Kodyfikacja postępowania administracyjnego a pojęcie postępowania administracyjnego [w:] Idea kodyfikacji w nauce prawa administracyjnego procesowego. Księga pamiątkowa Profesora Janusza Borkowskiego, red. Z. Kmieciak, W. Chróścielewski, Warszawa 2018.

Bojanowski E., Kara administracyjna. Kilka refleksji [w:] Fenomen prawa administracyjnego. Księga Jubileuszowa Profesora Jana Zimmermanna, red. W. Jakimowicz, M. Krawczyk, I. Niżnik-Dobosz, Warszawa 2019.

Borkowski J., Ewolucja regulacji polskiego prawa procesowego administracyjnego na tle europejskim [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 9, Prawo procesowe administracyjne, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2010.

Borkowski J., Podstawowe zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego [w:] Kodeks postępowania administracyjnego po nowelizacji, red. S. Zawadzki, Warszawa 1980.

Borkowski J., Uproszczone postępowania o charakterze administracyjnym [w:] idem, B. Adamiak, Polskie postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 1993.

Borkowski J. [w:] idem, B. Adamiak, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 1997.

Borkowski J., Jendrośka J., Orzechowski R., Zieliński A., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 1989.

Cebera A., Firlus J.G., Jakość techniczno-legislacyjna regulacji kodeksowej na przykładzie przepisów normujących nakładanie lub wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych oraz tryb europejskiej współpracy administracyjnej [w:] Fenomen prawa administracyjnego. Księga Jubileuszowa Profesora Jana Zimmermanna, red. W. Jakimowicz, M. Krawczyk, I. Niżnik-Dobosz, Warszawa 2019.

Czarnik Z., W sprawie charakteru prawnego tzw. postępowań hybrydowych,„Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2015, z. 2.

Dawidowicz W., Postępowanie administracyjne. Zarys wykładu, Warszawa 1983.

Dawidowicz W., Prawo administracyjne, Warszawa 1987.

Dawidowicz W., Zarys procesu administracyjnego, Warszawa 1989. Encyklopedia prawa, red. U. Kalina-Prasznic, Warszawa 1999.

Iserzon E., Pojęcie procesu administracyjnego [w:] idem, J. Starościak, W. Dawidowicz, Podstawowe zagadnienia postępowania administracyjnego, Warszawa 1955.

Jaśkowska M., Kodyfikacja administracyjnych postępowań uproszczonych [w:] Idea kodyfikacji w nauce prawa administracyjnego procesowego. Księga pamiątkowa Profesora Janusza Bor- kowskiego, red. Z. Kmieciak, W. Chróścielewski, Warszawa 2018.

Jaśkowska M., Wróbel A., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Kraków 2005.

Kamiński M., Idea kodyfikacji w nauce prawa administracyjnego procesowego a procedury administracyjne regulacyjne. Uwagi teoretyczne i prawnoporównawcze [w:] Idea kodyfikacji w nauce prawa administracyjnego procesowego. Księga pamiątkowa Profesora Janusza Borkowskiego,

red. Z. Kmieciak, W. Chróścielewski, Warszawa 2018.

Kaszubowski K., Odrębności procesowe w specustawach inwestycyjnych w zakresie postępowania odwoławczego [w:] Specustawy inwestycyjno-budowlane, red. T. Bąkowski, Gdańsk 2020.

Kijowski D.R., Tendencje dekodyfikacji ogólnego postępowania administracyjnego w XXI w. [w:] Idea kodyfikacji w nauce prawa administracyjnego procesowego. Księga pamiątkowa Profesora Janusza Borkowskiego, red. Z. Kmieciak, W. Chróścielewski, Warszawa 2018.

Kmieciak Z., Dylematy reformy prawa o postępowaniu administracyjnym, „Państwo i Prawo” 2016,z. 1.

Kmieciak Z., Oblicza nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego (w odpowiedzi prof. Janowi Zimmermannowi), „Państwo i Prawo” 2018, z. 2.

Kmieciak Z., Postępowanie administracyjne na rozdrożu?, „Państwo i Prawo” 2019, z. 10.

Kmieciak Z., Zarys teorii postępowania administracyjnego, Warszawa 2014.

Knysiak-Sudyka H., Kodeks postępowania administracyjnego – dokąd zmierza ustawodawca? [w:] Idea kodyfikacji w nauce prawa administracyjnego procesowego. Księga pamiątkowa Profesora Janusza Borkowskiego, red. Z. Kmieciak, W. Chróścielewski, Warszawa 2018.

Knysiak-Sudyka H., Ocena regulacji art. 7a, 7b i 8 Kodeksu postępowania administracyjnego – czy ustawodawca stworzył nowe zasady postępowania administracyjnego?, „Casus” 2019, nr 93. Lang J., Kilka uwag na temat pojęć petycji, skargi i wniosku oraz ustawowej regulacji zasad i trybu ich rozpatrywania [w:] Skargi, wnioski i petycje – powszechne środki ochrony prawnej, red. M. Błachucki, G. Sibiga, Wrocław 2017.

Martysz C., O potrzebie dalszej unifikacji postępowania administracyjnego [w:] Idea kodyfikacji w nauce prawa administracyjnego procesowego. Księga pamiątkowa Profesora Janusza Borkowskiego, red. Z. Kmieciak, W. Chróścielewski, Warszawa 2018.

Matan A., Postępowanie administracyjne sensu stricto [w:] System Prawa Administracyjnego procesowego, t. 1, Zagadnienia ogólne, red. G. Łaszczyca, A. Matan, Warszawa 2017.

Ostojski P., Cele szczególnych regulacji prawnoprocesowych w tak zwanych specustawach inwestycyjnych [w:] Specustawy inwestycyjno-budowlane, red. T. Bąkowski, Gdańsk 2020.

Przybysz P., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2017.

Starościak J., Zagadnienie budowy systemu postępowania administracyjnego [w:] idem, E. Iserzon, W. Dawidowicz, Podstawowe zagadnienia postępowania administracyjnego, Warszawa 1955.

Wasilewski A., Kodyfikacja prawa administracyjnego. Idea i rzeczywistość, Warszawa 1988.

Wiktorowska A., O zasadach ogólnych Kodeksu postępowania administracyjnego raz jeszcze [w:] Idea kodyfikacji w nauce prawa administracyjnego procesowego. Księga pamiątkowa Profesora Janusza Borkowskiego, red. Z. Kmieciak, W. Chróścielewski, Warszawa 2018.

Wróbel A. [w:] idem, M. Jaśkowska, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Kraków 2005.

Zieliński A., Postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym [w:] Kodeks postępowania administracyjnego po nowelizacji, red. S. Zawadzki, Warszawa 1980.

Ziemski K., Próba oceny trafności objęcia Kodeksem postępowania administracyjnego możliwości stosowania sankcji karnych przez administrację [w:] Idea kodyfikacji w nauce prawa administracyjnego procesowego. Księga pamiątkowa Profesora Janusza Borkowskiego, red. Z. Kmieciak, W. Chróścielewski, Warszawa 2018.

Zimmermann J., Aksjomaty postępowania administracyjnego, Warszawa 2017.

Zimmermann J., Kilka refleksji o nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego, „Państwo i Prawo” 2017, z. 8.

Zimmermann J., Ordynacja podatkowa. Komentarz. Postępowanie podatkowe, Toruń 1998.

Pobrania

Opublikowane

2020-06-22

Jak cytować

Bąkowski, T. (2020). Pod „brandem” k.p.a. i poza nim. Gdańskie Studia Prawnicze, (2(46)/2020), 23–38. https://doi.org/10.26881/gsp.2020.2.02