Naruszenie prawa do dokumentacji medycznej

Autor

  • Dr hab. Monika Wałachowska https://orcid.org/0000-0001-7952-9211

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsp.2021.1.05

Słowa kluczowe:

dokumentacja medyczna, prawa pacjenta, zbiorowe prawa pacjenta

Abstrakt

W artykule przedstawiono ramy prawne prowadzenia i udostępniania dokumentacji, a także skutki naruszenia prawa do dokumentacji medycznej. Ponieważ naruszenie tego prawa wyłączono z katalogu naruszeń dających możliwość domagania się zadośćuczynienia pieniężnego, wskazano na możliwe inne podstawy prawne uzasadniające dochodzenie roszczenia o wynagrodzenie doznanej krzywdy. Przedstawiono również orzecznictwo sądów administracyjnych, w którym uznano naruszenia przepisów o dokumentacji medycznej za naruszenie zbiorowych praw pacjentów.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Janiszewska B., O zadośćuczynieniu za naruszenie praw pacjenta, M. Praw. 2017, nr 15. Karczewska-Kamińska N., Glosa do wyroku SA w Krakowie z 21.12.2015 r., I ACa 973/13, Prz. Pr. Med. 2019, nr 1.
Nesterowicz M., Dostęp osób bliskich do dokumentacji medycznej po śmierci pacjenta. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17 września 2013 r. (II OSK 1539/13), PS 2015, nr 6. Nesterowicz M., Prawo medyczne. Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych, Warszawa 2017. Nesterowicz M., Zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę w procesach lekarskich, PiP 2005, z. 3.
Safjan M., Kilka refleksji wokół problematyki zadośćuczynienia pieniężnego z tytułu szkody wyrządzonej pacjentowi, PiM 2005, nr 1.
Sobolewski P. [w:] System Prawa Medycznego, t. 1, Instytucje Prawa Medycznego, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2017.
Wałachowska M. [w:] Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz, red. M. Nesterowicz, Warszawa 2009.
Wałachowska M., Ubezpieczenia medyczne a ostatnie tendencje w orzecznictwie dotyczącym kompensacji szkód medycznych [w:] O dobre prawo dla ubezpieczeń. Księga Jubileuszowa Profesora Eugeniusza Kowalewskiego, red. E. Bagińska, W.W. Mogilski, M. Wałachowska, Toruń 2019. Zimna T., Udostępnienie dokumentacji medycznej małżonkowi zmarłego. Glosa do wyroku WSA w Rzeszowie z dnia 13 lipca 2010 r., II SAB/Rz 29/10, GSP–PO 2011, nr 4.

Pobrania

Opublikowane

2021-03-11

Jak cytować

Wałachowska, M. (2021). Naruszenie prawa do dokumentacji medycznej. Gdańskie Studia Prawnicze, (1(49)/2021), 85–100. https://doi.org/10.26881/gsp.2021.1.05