Prawo właściwe dla roszczeń osób pośrednio poszkodowanych

Autor

  • Monika Wałachowska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsp.2022.1.06

Słowa kluczowe:

wypadek drogowy, trangraniczne czyny niedozwolone, łącznik miejsca szkody bezpośredniej, pośrednio poszkodowany

Abstrakt

Niniejsze opracowanie stanowi komentarz do wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-350/14 Florin Lazar, représenté légalement par Luigi Erculeo przeciwko Allianz SpA, w którym po raz pierwszy dokonano interpretacji łącznika miejsca szkody bezpośredniej, co było istotne w kontekście dochodzenia roszczeń przez pośrednio poszkodowanych – członków rodziny osoby zmarłej wskutek wypadku drogowego. Rozważania TS mają znaczenie także dla praktyki stosowania prawa w Polsce oraz są wyrazem dążenia do spójnego stosowania unijnych przepisów o jurysdykcji i prawie właściwym dla transgranicznych czynów niedozwolonych.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Basedow J., EU Private Law. Anatomy of a Growing Legal Order, Cambridge 2021.

Czepelak M., Międzynarodowe prawo zobowiązań Unii Europejskiej, Warszawa 2012.

Hohloch G., Place of Injury, Habitual Residence, Closer Connection and Substantive Scope: the Basic Principles, „Yearbook of Private International Law” 2007, vol. 9.

Jagielska M. [w:] Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz, red. M. Pazdan, Warszawa 2018.

Kadner Graziano T., The law applicable to tort claims brought by secondary victims, „Yearbook of Private International Law” 2015/2016, vol. 17.

Kadner Graziano T., Reymond M.J., The application of the Rome I and Rome II Regulations before the Court of Justice of the European Union [w:] Rome I and Rome II in practice, ed. E. Guinchard, Cambridge–Antwerp–Chicago 2020.

Klyta W. [w:] System Prawa Prywatnego, t. 20B, Prawo prywatne międzynarodowe, red. M. Pazdan, Warszawa 2015.

Krvavac M., The Hague Convention on the Law Applicable to traffic accident and Rome II Regulation, „Zbornik radova Pravnog fakulteta Nis” 2018, nr 57.

Magnus U. [w:] European Commentaries on Private International Law. Commentary. Volume III. Rome II Regulation, red. idem, P. Mankowski, Köln 2019.

Mankowski P. [w:] European Commentaries on Private International Law. Commentary. Volume III. Rome II Regulation, red. U. Magnus, P. Mankowski, Köln 2019.

Pacuła K., Kwalifikacja w prawie prywatnym międzynarodowym Unii Europejskiej. Od kwalifikacji autonomicznej ku… kwalifikacji według kolizyjnej legis fori?, „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” 2019, t. 25.

Von Hein J. [w:] Rome Regulations. Commentary on the European Rules of the Conflict of Laws, ed. G.P. Callies, Alphen aan den Rijn 2011.

Wałachowska M., Prawo właściwe dla roszczeń odszkodowawczych osób pośrednio poszkodowanych [w:] Współczesne problemy prawa prywatnego międzynarodowego, red. J. Poczobut, Warszawa 2013.

Wałachowska M., Wynagrodzenie szkód deliktowych doznanych przez pośrednio poszkodowanych, Warszawa 2014.

Pobrania

Opublikowane

2022-03-15

Jak cytować

Wałachowska, M. (2022). Prawo właściwe dla roszczeń osób pośrednio poszkodowanych. Gdańskie Studia Prawnicze, (1(53)/2022), 97–109. https://doi.org/10.26881/gsp.2022.1.06