Pojęcie „przepisy, których nie można wyłączyć w drodze umowy” w przypadku indywidualnej umowy o pracę, w rozumieniu rozporządzenia Rzym I

Autor

  • Monika Tomaszewska Uniwersytet Gdański

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsp.2022.1.07

Słowa kluczowe:

prawo właściwe do indywidualnej umowy o pracę, przepisy których nie można wyłączyć w drodze umowy, przepisy wymuszające swoje zastosowanie, minimalne wynagrodzenie, ograniczenia wyboru prawa właściwego

Abstrakt

Tematem glosy jest interpretacja pojęcia „przepisy, których nie można wyłączyć w drodze umowy”, zawartego w rozporządzeniu 593/2008 w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I). Pojęcie to ma istotny wpływ na reżim prawny stosowany do indywidualnej umowy o pracę, w sytuacji gdy pracownicy świadczą pracę w kilku państwach członkowskich UE. Kluczowe w sprawie jest odróżnienie pracowników delegowanych od tych, którzy nie posiadając tej cechy, zazwyczaj wykonują pracę w innym kraju niż siedziba pracodawcy i miejsce zawarcia umowy. Mechanizm ochrony praw pracowników delegowanych polega na normach wymuszających swoje zastosowanie niezależnie od wyboru systemu prawnego. W prawie pracy zarówno przepisy, których nie można wyłączyć w drodze umowy jak i te, które wymuszają swoje zastosowanie mogą dotyczyć tych samych norm prawnych bezwzględnie wiążących. Do tej kategorii zaliczyć należy przepisy regulujące zarówno składniki, jak i stawkę minimalnego wynagrodzenia.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Cross-Border Employment and Social Rights in the EU Road Transport Sector, eds B. Bednarowicz, A. Zwanenburg, Haga 2019.

Fuchs B., Statut kontraktowy a przepisy wymuszające swoje zastosowanie, Katowice 2003.

Kurowski W., Stosunki pracy wynikające z umowy w prawie prywatnym międzynarodowym, Legalis.

Mataczyński M., Przepisy wymuszające swoje zastosowanie w prawie prywatnym międzynarodowym, Kraków 2005.

Popiołek W., Wykonanie zobowiązania umownego a prawo miejsca wykonania. Zagadnienia kolizyjnoprawne, Katowice 1989.

Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz, red. M. Pazdan , Warszawa 2018.

Sanetra W., O „indywidualnej umowie o pracę” unormowanej w prawie prywatnym międzynarodowym [w:] Stosunki zatrudnienia w dwudziestoleciu społecznej gospodarki rynkowej Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 40-lecia pracy naukowej profesor Barbary Wagner, red. A. Sobczyk, Kraków 2010.

Tomaszewska M., Delegowanie pracowników – w poszukiwaniu równowagi pomiędzy swobodą świadczenia usług a ochroną praw pracownika, Europejski Przegląd Sądowy 2018, nr 6.

Pobrania

Opublikowane

2022-03-15

Jak cytować

Tomaszewska, M. (2022). Pojęcie „przepisy, których nie można wyłączyć w drodze umowy” w przypadku indywidualnej umowy o pracę, w rozumieniu rozporządzenia Rzym I. Gdańskie Studia Prawnicze, (1(53)/2022), 110–122. https://doi.org/10.26881/gsp.2022.1.07