Powództwo o zasądzenie, lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, interes prawny

Autor

  • Anna Machnikowska Uniwersytet Gdański

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsp.2022.2.09

Słowa kluczowe:

umorzenie postępowania, interes prawny, zbędność wydania wyroku, powództwo o zasądzenie, postępowanie upadłościowe

Abstrakt

Glosowane orzeczenie ma istotne znaczenie dla identyfikacji pozycji interesu prawnego i jego relacji z przesłankami powództwa oraz z przyczynami umorzenia postępowania. Do zakończenia postępowania wykorzystuje się w nim argument udzielenia ochrony prawnej poza postępowaniem. Twierdzi się, że ten przypadek spełnia kryteria osiągnięcia celu postępowania cywilnego. W konsekwencji, sąd odnosi się także do treści prawa do sądu, w tym prawa do uzyskania rozstrzygnięcia merytorycznego. Glosator analizuje założenia teoretyczne i aksjologiczne tego stanowiska. Zgłasza do niego pewne zastrzeżenia. Część z nich ma związek z różnicą poglądów w doktrynie na temat statusu interesu prawnego, której komentowane orzeczenie nie usunęło. Inne odnoszą się do praktyki procesowej, w tym ograniczenia dostępu wierzycieli do niektórych rodzajów ochrony prawnej. Sygnalizowana jest też kwestia sytuacji procesowej odpowiadających solidarnie dłużników, z których tylko wobec jednego lub kilku została ogłoszona upadłość.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Błaszczak, Ł. Znaczenie interesu prawnego w poszukiwaniu ochrony prawnej w procesie cywilnym na przykładzie poszczególnych powództw, Warszawa 2017.

Błaszczak Ł, E. Marszałkowska-Krześ E., Przymioty procesowe stron i uczestników postępowania nieprocesowego niezbędne do dochodzenia ochrony prawnej na drodze sądowej. Wybrane zagadnienia, Studia Prawno-Ekonomiczne” 2015, t. 95.

Broniewicz W., Interes prawny przy powództwie o zasądzenie, ZNUŁ 1964, nr 37.

Broniewicz W., Warunki uwzględnienia powództwa, „Państwo i Prawo” 2003, z. 3.

Broniewicz W., Umorzenie postępowania w procesie cywilnym [w:] Księga pamiątkowa ku czci K. Stefki, Warszawa–Wrocław 1967.

Florczak-Wątor M., Niekonstytucyjność ograniczeń praw i wolności jednostki wprowadzonych w związku z epidemią COVID-19 jako przesłanka odpowiedzialności odszkodowawczej państwa, „Państwo i Prawo” 2020, z. 12.

Gurgul B., Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, Warszawa 2016.

Gołaczyński J., Kotecka-Kral S., Elektronizacja pism procesowych, doręczeń i posiedzeń sądowych w postępowaniu cywilnym w okresie pandemii COVID-19, „Polski Proces Cywilny” 2020, nr 4.

Gołąb A., Umorzenie postępowania w procesie cywilnym, Warszawa 2020. Góra-Błaszczykowska A., Wyroki i nakazy zapłaty [w:] System Prawa Procesowego Cywilnego, red. T. Ereciński, t. 2, cz. 2, Postępowanie procesowe przed sądem pierwszej instancji, red. T. Wiśniewski, Warszawa 2016.

Izdebski H., Legislacja dotycząca COVID-19 i ustawowy nihilizm prawny [w:] Pandemia COVID-19 a prawa i wolności obywatela, red. T. Gardocka, D. Jagiełło, Warszawa 2021.

Jakubecki A., Zedler F., Postępowanie upadłościowe i naprawcze. Komentarz, Warszawa 2010.

Jakubecki A., Zawieszenie postępowania ze względu na ogłoszenie upadłości oraz otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w stosunku do strony procesu cywilnego [w:] Sine ira et studio. Księga jubileuszowa dedykowana sędziemu Jackowi Gudowskiemu, red. T. Ereciński, P. Grzegorczyk, K. Weitz, Warszawa 2016.

Janda P., Wpływ ogłoszenia upadłości na toczący się proces cywilny – wybrane zagadnienia, „Przegląd Sądowy” 2017, nr 4.

Kunicki I., Komentarz do art. 355 [w:] Kodeks postępowania cywilnego, t. 2, red. A. Marciniak, Warszawa 2019.

Osowy P., Powództwa o ukształtowanie stosunku prawnego, Warszawa 2015.

Olaś A., Umorzenie procesu cywilnego, Warszawa 2016.

Rowiński T., Interes prawny w procesie cywilnym i postępowaniu nieprocesowym, Warszawa 1971.

Weitz K., Charakter interesu prawnego jako przesłanki powództwa o ustalenie (art. 189 k.p.c.),„Przegląd Sądowy” 2018, nr 7–8.

Weitz K., Przyczyny odrzucenia pozwu, „Polski Proces Cywilny” 2021, nr 1.

Wrzaszcz P., Lista wierzytelności a umorzenie postępowania sądowego. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 18 stycznia 2019 r., sygn. akt III CZO 55/18, „Studia Prawnicze KUL” 2019, nr 2.

Pobrania

Opublikowane

2022-06-15

Jak cytować

Machnikowska, A. (2022). Powództwo o zasądzenie, lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, interes prawny. Gdańskie Studia Prawnicze, (2(54)/2022), 103–116. https://doi.org/10.26881/gsp.2022.2.09