Aksjologiczne uzasadnienie postępowań odrębnych w procesie cywilnym

Autor

  • Sławomir Cieślak Uniwersytet Łódzki

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsp.2022.s.02

Słowa kluczowe:

system procesu cywilnego, postępowania odrębne, ocena aksjologiczna

Abstrakt

Obecny kształt systemu postępowań procesowych stanowi konsekwencję przemian dokonywanych w różnych warunkach społeczno-gospodarczych. Zmiany w nim dokonywane były odpowiedzią na pojawiające się doraźne potrzeby, często bez niezbędnej oceny funkcjonowania całego systemu. Przy wprowadzaniu kolejnych procedur odrębnych zazwyczaj brakowało (z wyjątkiem prac nad przyjęciem kodeksów z 1930 i 1964 r.) oceny wpływu tych posunięć ustawodawcy na funkcjonowanie całego systemu wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych i zazwyczaj ograniczano się do ocen wycinkowych odnoszących się do konkretnych kategorii spraw cywilnych. Tymczasem wszystkie procedury cywilne stanowią naczynia połączone i zmiany dotyczące jednej z nich wpływają na funkcjonowanie całości systemu postępowania cywilnego. Zmiana elementu tego systemu wymaga wobec tego ustalenia jej wpływu na funkcjonowanie całego systemu. System procesowy wymaga istotnego uproszczenia oraz prawidłowego ukształtowania relacji między procedurami.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Allerhand M., Nadzwyczajne procesy cywilne [w:] Polska procedura cywilna, t. 2, Warszawa 1928.

Barbieri J.J. [w:] Procédure civile. Juridictions civiles et commerciales. Conseil des prud’hommes, Levallois-Perret 2013.

Błaszczak Ł., Umowa dowodowa jako przykład nowej instytucji w Kodeksie postępowania cywilnego (art. 458 k.p.c.), „Palestra” 2019, z. 11–12.

Broniewicz W., Marciniak A., Kunicki I., Postępowanie cywilne w zarysie, wyd. 13, Warszawa 2020.

Chainais C. [w:] S. Guinchard, F. Ferrand, C. Chainais, Procédure civile, Paris 2013.

Cieślak S., Glosa do wyroku SN z dnia 3 grudnia 2003 r. (I CK 363/02), „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2004, nr 11, poz. 142.

Cieślak S., Postępowania przyspieszone w procesie cywilnym. Zarys postępowania nakazowego, upominawczego i uproszczonego, Warszawa 2004.

Cieślak S., Powiązania wewnątrzsystemowe w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2013.

Cieślak S., System postępowań przyspieszonych w procesie cywilnym po zmianach Kodeksu postępowania cywilnego wprowadzanych w życie w latach 2008–2010 [w:] Aurea praxis. Aurea theoria. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego, t. 1, red. J. Gudowski, K. Weitz, Warszawa 2011.

Cieślak S., Założenia aksjologiczne postępowania cywilnego – propozycja sformułowania kryteriów aksjologicznej oceny regulacji procesowej [w:] Założenia aksjologiczne nowelizacji KPC z 4 lipca 2019 r., red. idem, Łódź 2020.

Ereciński T., Postępowania odrębne de lege lata i de lege ferenda [w:] Ewolucja polskiego postępowania cywilnego wobec przemian politycznych, społecznych i gospodarczych. Materiały konferencyjne Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Postępowania Cywilnego, Szczecin–Niechorze, 28–30.09.2007 r., red. H. Dolecki, K. Flaga-Gieruszyńska, Warszawa 2009.

Ereciński T., Wprowadzenie. O stanie prac nad projektem nowego Kodeksu postępowania cywilnego [w:] Postępowanie rozpoznawcze w przyszłym kodeksie postępowania cywilnego, red. K. Markiewicz, A. Torbus, Warszawa 2014.

Feliga P., Sprawiedliwe załatwienie sprawy gospodarczej jako cel odrębności postępowania w sprawach gospodarczych (art. 458–458 KPC) [w:] Reforma czy kolejna nowelizacja? Uwagi na tle ustawy z 4.7.2019 r. zmieniającej KPC, red. P. Rylski, Warszawa 2020.

Gołąb S., Projekty polskiej procedury cywilnej. Powstanie – uzasadnienie – zdania odrębne, Kraków 1930.

Gołąb S., Skupienie i przyśpieszenie w procesie cywilnym, Lwów 1937.

Goździaszek Ł., Sprawność postępowania zwykłego, postępowania gospodarczego i elektronicznego postępowania upominawczego [w:] Ochrona praw wierzycieli w Polsce. Wymiar ekonomiczny. Koszty transakcyjne. Prawne formy zabezpieczeń. Informatyzacja sądownictwa, red. J. Gołaczyński, E. Mączyńska, Warszawa 2017.

Gudowski J. [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. 3, red. T. Ereciński, Warszawa 2016.

Jarocha A., Szybkość w postępowaniu w sprawach gospodarczych [w:] Założenia aksjologiczne nowelizacji KPC z 4 lipca 2019 r., red. S. Cieślak, Łódź 2020.

Judek P., Zasada prekluzji procesowej w postępowaniu upominawczym w sprawach gospodarczych, „Monitor Prawniczy” 2006, nr 2.

Knoppek K., Umowy dowodowe w postępowaniu w sprawach gospodarczych [w:] Założenia aksjologiczne nowelizacji KPC z 4 lipca 2019 r., red. S. Cieślak, Łódź 2020.

Kostwiński M., Czy jest potrzebny nakaz świadczenia?, „Polski Proces Cywilny” 2015, nr 4.

Kostwiński M., Merytoryczne rozpoznanie sprawy w procesie cywilnym w ramach konstrukcji odwrócenia sporu, Warszawa 2019.

Kostwiński M., Postępowanie nakazowe i upominawcze po nowelizacji k.p.c. z 4 lipca 2019 r. a postulat szybkości postępowania cywilnego oraz zasada równości [w:] Założenia aksjologiczne nowelizacji KPC z 4 lipca 2019 r., red. S. Cieślak, Łódź 2020.

Menger A., System des Oesterreichischen Civilprocessrechts in Rechtsvergleichender Darstellung, Bd. 1, Wien 1876.

Olaś A., Postępowanie uproszczone po zmianach wprowadzonych na mocy ustawy z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw [w:] Reforma czy kolejna nowelizacja? Uwagi na tle ustawy z 4.7.2019 r. zmieniającej KPC, red. P. Rylski, Warszawa 2020.

Pérez J.L.M., Navarrete C.M., Vida M.N.M., Encabo S.O., Avilés J.A.F., Manual de derecho procesal del trabajo, Madrid 2010.

Rupniewski M., Elementy kreacjonizmu i determinizmu prawnego w nowelizacji k.p.c. z 4 lipca 2019 r. [w:] Założenia aksjologiczne nowelizacji KPC z 4 lipca 2019 r., red. S. Cieślak, Łódź 2020.

Skąpski J., Nadzwyczajne procesy cywilne (Koreferat) [w:] Polska procedura cywilna, t. 2, Warszawa 1928.

Stawarska-Rippel A., Elementy prywatne i publiczne w procesie cywilnym w świetle prac kodyfikacyjnych w Polsce (1918–1964): studium historycznoprawne, Katowice 2015.

Susskind R., Sądy internetowe i przyszłość wymiaru sprawiedliwości, tłum. S. Kowalski, Warszawa 2021.

Walasik M., Zakres regulacji nowego Kodeksu postępowania cywilnego [w:] Postępowanie rozpoznawcze w przyszłym Kodeksie postępowania cywilnego, red. K. Markiewicz, A. Torbus, Warszawa 2014.

Waśkowski E., System procesu cywilnego. 1: Wstęp teoretyczny. Zasady racjonalnego ustroju sądów i procesu cywilnego, Wilno 1932.

Pobrania

Opublikowane

2022-12-20

Jak cytować

Cieślak, S. (2022). Aksjologiczne uzasadnienie postępowań odrębnych w procesie cywilnym. Gdańskie Studia Prawnicze, (5(57)/2022), 44–66. https://doi.org/10.26881/gsp.2022.s.02