Status syndyka w postępowaniu cywilnym i realizacja przez syndyka uprawnień prawnoprocesowych w sprawach dotyczących masy upadłości

Autor

  • Izabella Gil Uniwersytet Wrocławski

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsp.2023.1.10

Słowa kluczowe:

syndyk, zastępca pośredni, legitymacja procesowa, postępowanie cywilne, masa upadłości

Abstrakt

W glosowanym orzeczeniu SN wyraził pogląd, że syndyk realizuje uprawnienia upadłego w postępowaniu cywilnym w sprawach dotyczących masy upadłości, podejmując czynności jako zastępca pośredni. W glosie wyrażono aprobatę odnośnie do stanowiska zawartego w glosowanym postanowieniu. Ponadto zwrócono uwagę na aspekt, który nie został podjęty w orzeczeniu, że postępowania cywilne mogą być prowadzone z udziałem syndyka nie tylko w wyniku czynności prawnych dokonanych przez upadłego. Syndykowi przyznano legitymację procesową nadzwyczajną bezwzględną, która wyłącza możliwość udziału upadłego (por. przepis art. 144 ust. 1 pr. up.) w celu zapewnienia prawidłowej ochrony prawnoprocesowej. Z tych względów, jak zasadnie zostało dostrzeżone w glosowanym postanowieniu, jako strona w orzeczeniach jest wymieniany również syndyk masy upadłości, któremu wyłącznie przysługuje uprawnienie do wnoszenia środków zaskarżenia. Na tej podstawie SN wyraził więc stanowisko, że skoro syndyk masy upadłości jest zastępcą pośrednim upadłego, to nie sposób uznać, że uprawnienia i obowiązki upadłego są autonomiczne w stosunku do uprawnień i obowiązków zastępcy pośredniego. W glosowanym postanowieniu zasadnie zwrócono także uwagę, że syndyk ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną na skutek nienależytego wykonywania obowiązków, a reżim jego odpowiedzialności ma charakter deliktowy (art. 415 k.c.). W glosie przeanalizowano zasadność stanowiska oraz przedstawiano poglądy (wyrażane w doktrynie oraz judykaturze) na temat statusu prawnego syndyka.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bielski P., Prawo upadłościowe i naprawcze a prawo upadłościowe. Zestawienie porównawcze, bibliografia, orzecznictwo, Gdańsk 2004.

Broniewicz W., Glosa do uchwały SN z 30 marca 1992 r. III CZP 22/92, PS 1993, nr 9.

Buber O., Polskie prawo upadłościowe, Warszawa 1936.

Cieślak S., Podział funduszów masy upadłości, Warszawa 2000.

Dziurda M., Szczególna zdolność sądowa, Warszawa 2019.

Feliga P., Postępowanie cywilne – postępowanie upadłościowe – utrata zdolności sądowej syndyka masy upadłości – nieważność postępowania. Glosa do wyroku SN z dnia 12 kwietnia 2012 r., II CSK 394/11, OSP 2013, nr 6, poz. 64.

Feliga P., Stanowisko prawne syndyka w procesie dotyczącym masy upadłości, Warszawa 2013.

Gil I. [w:] MERITUM. Prawo restrukturyzacyjne i prawo upadłościowe, red. I. Gil, Warszawa 2021.

Gil I. [w:] System Prawa Handlowego, t. 6, Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe, red. A. Hrycaj, A. Jakubecki, A. Witosz, Warszawa 2020.

Gil I., Sytuacja prawna syndyka, Warszawa 2007.

Gil I., Zmiany postępowania upadłościowego w zakresie celów, funkcji i przebiegu postępowania związanego ze zgłaszaniem wierzytelności do masy, Legalis, n.ius z 25 września 2018 r., https://sip.legalis.pl/document-full.seam?documentId=nzuxk4zogi3damrqhaydimq# [dostęp: 27.04.2023].

Harla A.G., Syndyk masy upadłości w polskim prawie cywilnym (materialnym i procesowym), Warszawa 2007.

Hrycaj A., Syndyk masy upadłości, Poznań 2006.

Jamiołkowski J., Status publicznoprawny syndyka masy upadłości, PPE 2003, nr 2–3.

Jankowski J., Przebieg postępowania egzekucyjnego, upadłościowego i układowego. Struktura postępowań w ujęciu dynamicznym, Kraków 1999.

Jarocha A., Pietrzak I., Sachajko M., Analiza porównawcza instytucji nadzorcy sądowego, syndyka masy upadłości i zarządcy przymusowego przedsiębiorstwa, Pr. Spół. 2005, nr 10.

Jochemczyk B., Odpowiedzialność odszkodowawcza syndyka masy upadłości, Pr. Spół. 2004, nr 10.

Koenner M., Syndyk masy upadłości, Sopot 1999.

Korzan K., Stanowisko prawne syndyka masy upadłości i jego kwalifikacje, PPH 1993, nr 5.

Korzan K., Syndyk masy upadłości, R. Pr. 1993, nr 2.

Kuźmicka-Sulikowska J., Zasady odpowiedzialności deliktowej w świetle nowych tendencji w ustawodawstwie polskim, Warszawa 2011.

Misiuk T., Udział organizacji społecznych w ochronie praw obywateli w sądowym postępowaniu cywilnym, Warszawa 1972.

Mrówczyński M., Uczestnicy postępowania upadłościowego, Warszawa 2019.

Pałys J., Syndyk masy upadłości – pozycja ustrojowa, Pr. Spół. 2000, nr 3.

Pływaczewski E. [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. M. Filar, Warszawa 2010.

Pokora A., Stanowisko prawne syndyka masy upadłości, „Rejent” 1997, nr 7–8.

Sobolewski P., Skutki umorzenia postępowania upadłościowego dla postępowań z udziałem syndyka, PS 2008, nr 10.

Stefko K., Udział prokuratora w postępowaniu cywilnym, Warszawa 1956.

Świeboda Z., Odpowiedzialność porządkowa i odszkodowawcza syndyka masy upadłości, PS 1997, nr 3.

Włodyka S., Powództwo prokuratora w polskim procesie cywilnym, Warszawa 1957.

Zedler F. [w:] A. Jakubecki, F. Zedler, Komentarz. Prawo upadłościowe i naprawcze, Warszawa 2010.

Pobrania

Opublikowane

2023-03-15

Jak cytować

Gil, I. (2023). Status syndyka w postępowaniu cywilnym i realizacja przez syndyka uprawnień prawnoprocesowych w sprawach dotyczących masy upadłości. Gdańskie Studia Prawnicze, (1(58)/2023), 177–195. https://doi.org/10.26881/gsp.2023.1.10