Polityka kulturalna Unii Europejskiej

Autor

  • Katarzyna Superczyńska Gdańsk

DOI:

https://doi.org/10.26881/gsm.2020.18.04

Słowa kluczowe:

polityka kulturalna, dziedzictwo kultury, Unia Europejska, integracja, poszanowanie różnorodności

Abstrakt

Kultura jest pojęciem wieloznacznym i pojemnym. W dyskursie prawniczym na zwykłe trudności wywołane zmiennością treści i konotacji tego słowa nakłada się nadto brak definicji legalnej. Najczęściej za kulturę uważa się całokształt duchowego i materialnego dorobku ludzkości, przy czym, jeśli dodać do tego określenia element pokoleniowości, możemy mówić o dziedzictwie kultury. Ochrona tego dziedzictwa stała się jednym z priorytetów współczesnego świata i uwarunkowała powstanie polityki kulturalnej właściwej dla każdego z państw. Powstanie Wspólnoty Europejskiej zbliżyło do siebie obywateli państw członkowskich i wpłynęło na ukształtowanie się wspólnej ich tożsamości, co skutkowało rozwijaniem wspólnego europejskiego dziedzictwa. Przeobrażenie zaś Wspólnoty w Unię Europejską – podmiot różniący się od klasycznych organizacji międzynarodowych – skutkowało koniecznością opracowania równie niestandardowych rozwiązań w odniesieniu do integracji i współpracy państw członkowskich w zakresie wspólnego dziedzictwa kultury, a także usystematyzowania wspólnej polityki kulturalnej. Już samo motto Unii – „zjednoczona w różnorodności” – wskazuje na kulturowy paradygmat „jedność w wielości”, a więc na zasadę zachowania niejednakowych kodów kulturowych funkcjonujących na kontynencie europejskim. Wzrost zainteresowania wspólną polityką w sprawach kultury jest zauważalny, a tym samym polityka kulturalna stała się jednym z komponentów działalności Unii Europejskiej. W artykule przybliżono ewolucję polityki kulturalnej Unii Europejskiej, jednocześnie wskazując na jej wpływ na ochronę dziedzictwa kultury.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Baldwin E., Longhurst B., McCracken S., Ogborn M., Smith G., Wstęp do kulturoznawstwa, Poznań 2007.

Barcz J., Polityki Unii Europejskiej. Społeczne aspekty prawne, Warszawa 2010.

Bielawski K., Przemoc w działaniach politycznych w Indonezji, unpublished doctoral dissertation, Wydział Nauk Społecznych – Instytut Politologii, Uniwersytet Gdański 2020.

Gordon Ch., Fisher R., Klaic D., Analysis of the Commission Communication „A European Agenda for Culture in globalizing world”, briefing paper for European Parliament, 2007, http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html (accessed: 31.12.2020).

Ilczuk D., “Polityka kulturalna a społeczeństwo obywatelskie w świetle literatury, badań Rady Europy i Unii Europejskiej”, Kultura Współczesna 1999, no. 1.

Jagielska-Burduk A., Szafrański W., “Sektor kultury – działalność kulturalna. Wokół problematyki prawnej” [in:] Kultura w praktyce. Zagadnienia prawne, eds. A. Jagielska-Burduk, W. Szafrański, Poznań 2012.

Jurkiewicz-Eckert D., “Cultural Policy of the EU. How it works in practice” [in:] Introduction to European Studies: A New Approach to Uniting Europe, eds. D. Milczarek, A. Adamczyk, K. Zajączkowski, Warszawa 2013.

Littoz-Monnet A., The European Union and Culture. Between economic regulation and European cultural policy, Manchester 2007.

Naess H.E., A New Agenda? The European Union and Cultural Policy, London 2009.

Psychogiopoulou E., The Integration of Cultural Considerations in EU Law and Policies, Leiden – Boston 2008.

Raj Isar Y., The cultural industries and the economy of culture, http://www.cutureac-tioneurope. org (accessed: 31.12.2020).

Sassatelli M., “Imagined Europe: The Shaping of a European Cultural Identity Through EU Cultural Policy”, European Journal of Social Theory 2002, vol. 5, no. 4.

Siwek A., “Komentarz do art. 151 TWE” [in:] Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. Komentarz, ed. A. Wróbel, vol. 2, Art. 61–188, eds. K. Kowalik-Bańczyk, M. Szwarc-Kuczer, Warszawa 2009.

Sokolewicz Z., “Kultura w procesie integracji europejskiej” [in:] Europeistyka w zarysie, eds. A.Z. Nowak, D. Milczarek, Warszawa 2006.

Terrezini L., Lecture given on 21 May 2005 in Bologna during a session organised by ATER (Associazione Teatrale Emilia Romagna).

Zeidler K., “Zasada ochrony europejskiego dziedzictwa kultury” [in:] Europa sędziów, ed. Z. Brodecki, Warszawa 2007.

Sources of law

The Treaty on European Union signed in Maastricht on 7 February 1992 (OJ C 326, 26.10.2012, pp. 13–390).

Council Directive 93/7/EEC of 15 March 1993 on the return of cultural objects unlawfully removed from the territory of a Member State (OJ L 74, 27.03.1993, pp. 74–79).

Treaty of Amsterdam amending the Treaty on European Union, signed in Amsterdam on 2 October 1997 (OJ C 340, 10.11.1997, pp. 1–144).

Decision No. 2228/97/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 1997 establishing a Community action programme in the field of cultural heritage (OJ L 305, 8.11.1997, p. 32).

The European Commission, European agenda for culture in a globalising world, Brussels, 10.05.2007, COM (2007) 242.

Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community, signed at Lisbon on 13 December 2007 (OJ C 306, 17.12.2007, pp. 1–271).

Treaty on the Functioning of the European Union (OJ C 326, 26.10.2012, pp. 47–390).

Opublikowane

2020-12-15

Jak cytować

Superczyńska, K. . (2020). Polityka kulturalna Unii Europejskiej. Gdańskie Studia Międzynarodowe, 18(1-2), 48–57. https://doi.org/10.26881/gsm.2020.18.04

Numer

Dział

Artykuły