Dychotomia postaw nauczycieli wobec uczniów agresywnych

Autor

  • Lidia Wawryk Uniwersytet Zielonogórski

Słowa kluczowe:

zachowania agresywne, postawy nauczycieli

Abstrakt

Agresja młodzieży pozostaje w zainteresowaniu pedagogów, psychologów i socjologów z uwagi na problemy jakie sprawiają oni w rzeczywistości szkolnej. Wychowawcy klas są osobami, którzy najczęściej podejmują działania w przeciwdziałaniu i minimalizowaniu agresji swoich podopiecznych. W niniejszym artykule koncentruję się na przybliżeniu typologii postaw wychowawców klas wobec uczniów agresywnych uzyskaną w wyniku przeprowadzonych badań własnych.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M. (1997), Psychologia społeczna – serce i umysł, tłum. J. Radzicki, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.

Bandura A., Walters R.H. (1968), Agresja w okresie dorastania. Wpływ praktyk wychowawczych i stosunków rodzinnych, tłum. C. Czapów, PWN, Warszawa.

Baron-Cohen S. (2014), Teoria zła. O empatii i genezie okrucieństwa, tłum. A. Nowak, Smak Słowa, Sopot.

Bauer J. (2015), Granica bólu. O źródłach agresji i przemocy, tłum. M. Skalska, Wydawnictwo Dobra Literatura, Poznań.

Baumaister R.E., Vohs K.D. (2008), Cztery korzenie zła [w:] A.G. Miller (red.), Dobro i zło z perspektywy psychologii społecznej, Wydawnictwo WAM, Kraków.

Böhner G, Wanke M (2004), Postawy i zmiana postaw, tłum. J. Radzicki, GWP, Gdańsk.

Borecka-Biernat D. (2013), Zachowania agresywne dzieci i młodzieży. Uwarunkowania oraz możliwości ich przezwyciężania, Wydawnictwo Difin, Warszawa.

Borecka-Biernat. (2013), Zachowania agresywne dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Difin, Warszawa.

Cofer Ch.N., Appley M.H.A. (1972), Motywacja: Teoria i badania, tłum. K. Rosner, J. Radzicki, PWN, Warszawa.

Danilewska J. (2002), Agresja u dzieci. Szkoła porozumienia, WSiP, Warszawa.

Dąbrowska-Bąk M. (1996), Agresja a stosunki wychowawcze szkoły [w:] Agresja wśród dzieci i młodzieży. Perspektywa psychoedukacyjna, A. Frączek, I. Pufal-Struzik (red.), Wydawnictwo ZNP, Kielce.

Dollard J, N.E. Miller. (1969), Osobowość i psychoterapia, tłum. H. Malewska, J. Radzicki, PWN, Warszawa.

Frączek A., (1996), Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży jako zjawisko społeczne [w:] A. Frączek., I. Pufal-Struzik (red.), Agresja wśród dzieci i młodzieży, Wydawnictwo ZNP, Kielce.

Frączek A., Pufal-Struzik I. (1996), Agresja wśród dzieci i młodzieży, Wydawnictwo ZNP, Kielce.

Gaś Z.B. (2003), Szkolny program profilaktyki: istota, konstruowanie, ewaluacja. Poradnik metodyczny, MENiS, Warszawa.

Gaś Z.B. (2006), Profilaktyka w szkole, WSiP, Warszawa.

Grochulska, J. (1982), Reedukacja dzieci agresywnych, WSiP, Warszawa.

Hornowska H. (2004), Uczniowie jako ofiary i świadkowie agresji [w:] A. Brzezińska, E. Hornowska (red.), Dzieci i młodzież wobec agresji i przemocy, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa.

Kopaliński W. (1985), Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wydawnictwo WP, Warszawa.

Kozaczuk F. (2004), Profilaktyka pedagogiczna wobec zagrożeń cywilizacyjnych [w:] F. Kozaczuk, B. Urban (red.), Profilaktyka i resocjalizacja młodzieży, Wydawnictwo UR, Rzeszów.

Kuěma J., Szarota Z. Red. (1998), Agresja i przemoc we współczesnym świecie. Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży oraz w instytucjach społeczno-opiekuńczych, t. 1, Oficyna Wydawnicza „Text”, Kraków.

Libiszowska-Żółtkowska M, Ostrowska K, 2008, Agresja w szkole. Diagnoza i profilaktyka, Wydawnictwo „Difin”, Warszawa.

Mędrzycki T (1977), Psychologiczne prawidłowości kształtowania się postaw, WSiP, Warszawa.

Mędrzycki T, (1996) Osobowość jako system tworzący i realizujący plany, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

Mika S. (1982), Psychologia społeczna, PWN, Warszawa.

Miłkowska-Olejniczak G. 1996, Kto rządzi w polskiej szkole? – czyli o agresji dzieci i młodzieży w sytuacjach szkolnych [w:] M. Dudzikowa (red.), Nauczyciel – uczeń. Między przemocą a dialogiem: obszary napięć i typy interakcji, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Miłkowska G. (2013), Determinanty zachowań agresywnych młodzieży gimnazjalnej [w:] D. Borecka-Biernat (red.), Zachowania agresywne dzieci i młodzieży. Uwarunkowania oraz możliwości ich przezwyciężania, Wydawnictwo „Difin”, Warszawa.

Muszyńska E. (1998), Problemy społeczne współczesnej szkoły w Polsce [w:] J. Miluska (red.), Psychologia rozwiązywania problemów społecznych. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo UAM, Poznań.

Nowak 1973, Pojęcie postawy w teoriach i stosowanych badaniach społecznych [w:] S. Nowak (red.), Teorie postaw, PWN, Warszawa.

Ostrowska K. (2003), Zachowania agresywne w szkole. Badania porównawcze 1997 i 2003, MPPP MEN, Warszawa.

Ostrowska K. Surzykiewicz J. (2005), Zachowania agresywne w szkole. Badania porównawcze 1997 i 2003, CMPPP MEN, Warszawa.

Rajzner A. (2004), Agresja w szkole – spojrzenie wieloaspektowe, Wydawnictwo WSP TWP, Warszawa.

Stach R. (1989), Zachowania agresywne, PAN, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź.

Skorny Z. (1968), Psychologiczna analiza agresywnego zachowania się, PWN, Warszawa.

Surzykiewicz J. (2000), Agresja i przemoc w szkole. Uwarunkowania socjoekologiczne, CMPPP MEN, Warszawa.

Surzykiewicz J. (2008), Przemoc jako wyzwanie dla profilaktyki w wychowaniu do dorastania wśród sprzeczności [w:] Przemoc i agresja w szkole. Próby rozwiązania problemu, A. Rajzner (red.), Warszawa, Wydawnictwo WSP TWP.

Urban B. (2001), Pedagogika osób niedostosowanych społecznie [w:] W. Dykcik (red.), Pedagogika specjalna, Wydawnictwo UAM, Poznań.

Wawryk L. (2018), Podnoszenie wiedzy nauczycieli w efektywnej diagnozie i profilaktyce niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży, „Relacje. Studia z Nauk Społecznych”, nr 5.

Wawryk L. (2019), Trudne zachowania, złożone reakcje..., czyli o postawach wychowawców wobec zachowań agresywnych uczniów, Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, s. 230-232.

Netografia

https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/informacja-ministerstwa-edukacji-narodowej-zzmianach-w-przepisachprawaod-nowego-roku-szkolnego-20192020.

Pobrania

Opublikowane

2020-05-29

Jak cytować

Wawryk, L. (2020). Dychotomia postaw nauczycieli wobec uczniów agresywnych . Niepełnosprawność- Dyskursy Pedagogiki Specjalnej, (39), 130–140. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/niepelnosprawnosc/article/view/5734

Numer

Dział

Artykuły