Profilaktyka przemocy domowej wobec osób z chorobą Alzheimera

Autor

  • Jolanta Lipińska-Lokś Uniwersytet Zielonogórski
  • Lidia Wawryk Uniwersytet Zielonogórski

Słowa kluczowe:

starość, choroba Alzheimera, przemoc wobec osób starszych, profilaktyka

Abstrakt

W artykule przybliżono zagadnienia dotyczące profilaktyki przemocy wobec osób z chorobą Alzheimera. Zaprezentowano teoretyczne zagadnienia problemów w życiu codziennym osób w okresie starości, chorób wieku starczego, w tym choroby Alzheimera. Zaakcentowane zostaną także treści dotyczące przejawów przemocy wobec osób starszych i profilaktyki zjawiska.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Antoniak D. (2010), Podstawowe informacje na temat choroby Alzheimera [w:] Choroba Alzheimera, T. Parnowski (red.), Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.

Browne K., Herbert M. (1999), Zapobieganie przemocy w rodzinie, WSiP, Warszawa.

Brudka B. (2010), Choroba Alzheimera [w:] Wielka encyklopedia zdrowia, B. Hanuszczak i in. (red.), Wydawnictwo Literat, Toruń.

Choroba Alzheimera – rosnący problem medyczny, społeczny i rodzinny (2001), „Problemy Rodziny”, nr 2.

Dutton D.G. (2001), Przemoc w rodzinie, Wydawnictwo Diogenes, Warszawa.

Gomułka W.S., Rewerski W. (red.) (1998), Encyklopedia zdrowia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Halicka M. (2017), Ludzie starzy jako ofiary przemocy, http://www.repetytorium.uni.lodz.pl:8080/zmlui/bistream/handle/11089/4991/5.Halicka/pdf?sequence=1 [dostęp: 12.01.2017].

Hanuszczak B., Janicki R., Kaszewski W. (2010), Wielka encyklopedia zdrowia, Wydawnictwo Literat, Toruń.

Hładkiewicz E. (1995), Wstęp [w:] Ból łagodzić, cierpienie przezwyciężać – choroba Alzheimera, M. Wender (red.), Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Zielonej Górze, Zielona Góra.

Jan Paweł II (1988), Posynodalna Adhortacja Apostolska „Christifideles Laici”, www.opoka.org.pl/biblioteka/w/wp/jan_pawel_ii/adhortacje/christifideles.html [dostęp: 30.01.2016].

Janion E. (2011), Wpływ choroby Alzheimera na życie rodziny [w:] Człowiek z chorobą Alzheimera w rodzinie i środowisku lokalnym, A. Nowicka, W. Baziuk (red.), Uniwersytet Zielonogórski, Lubuskie Stowarzyszenie Wsparcia Opiekunów i Osób Dotkniętych Chorobą Alzheimera, Zielona Góra.

Jedynak S. (red.) (1999), Mały słownik etyczny, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz.

Katapka-Minc S. (2006), Zachowania agresywne w chorobie Alzheimera [w:] Jak radzić sobie z chorobą Alzheimera. Poradnik dla opiekunów, A. Sadowska (red.), Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera, Warszawa.

Kuźmicz M. (2009), Pomoc i przemoc. Opieka jako proces zrozumienia, „Niebieska Linia”, nr 3.

Lipowska-Teutsch A. (1998), Wychować, wyleczyć, wyzwolić, PARPA, Warszawa.

Mamzer H. (2013), Współczesne konceptualizacje starości [w:] Człowiek stary w rodzinie i społeczeństwie, A. Kotlarska-Kichalska (red.), Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Mellibruda J. (1993), Oblicza przemocy, „Remedium”, nr 10.

Mielczarek A. (2016), Praca socjalna w domu pomocy społecznej na rzecz chorych na otępienie starcze, „Praca Socjalna”, nr 2.

Nowicka A. (2006), Starość jako faza życia człowieka [w:] Wybrane problemy osób starszych, A. Nowicka (red.), Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Nowicka A. (2015), Opieka i wsparcie osób z chorobą Alzheimera i ich opiekunów rodzinnych w Polsce, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.

Parnowski T. (red.) (2015), Jak radzić sobie z otępieniem? 76 pytań opiekunów i odpowiedzi ekspertów, ITEM Publishing, Warszawa.

Pospiszyl I. (1999), Razem przeciw przemocy, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.

Pospiszyl I. (2008), Przemoc w rodzinie [w:] Resocjalizacja, t. 2, B. Urban, J.M. Stanik (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Sadowska A. (2011), Choroba Alzheimera źródłem obciążeń dla opiekunów rodzinnych [w:] Człowiek z chorobą Alzheimera w rodzinie i środowisku lokalnym, A. Nowicka, W. Baziuk (red.), Uniwersytet Zielonogórski, Lubuskie Stowarzyszenie Wsparcia Opiekunów i Osób Dotkniętych Chorobą Alzheimera, Zielona Góra.

Sadowska A. (red.) (2006), Jak radzić sobie z chorobą Alzheimera. Poradnik dla opiekunów, Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera, Warszawa.

Szczupał B. (2009), Godność osoby z niepełnosprawnością. Studium teoretyczno-empiryczne poczucia godności młodzieży z dysfunkcją narządu ruchu, Wydawnictwo Naukowe Akapit, Kraków.

Tobiasz-Adamczyk B. (2009), Przemoc wobec osób starszych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Trybka E. (2008), Ponad-czasowa pamięć. Jak zatrzymać młodość umysłu i radzić sobie z zaburzeniami pamięci u osób starszych, Seria „Biblioteka Nestora”, t. 1, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków–Wrocław.

Zych A.A., Kaleta-Witusiak M. (2006), Geragogika specjalna [w:] Wybrane problemy osób starszych, A. Nowicka (red.), Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Zych A.A. (2010), Leksykon gerontologii, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Pobrania

Opublikowane

2018-09-24

Jak cytować

Lipińska-Lokś, J., & Wawryk, L. (2018). Profilaktyka przemocy domowej wobec osób z chorobą Alzheimera. Niepełnosprawność- Dyskursy Pedagogiki Specjalnej, (31), 100–115. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/niepelnosprawnosc/article/view/8183