Psychopedagogiczne uwarunkowania twórczej aktywności plastycznej dzieci klas I–III – perspektywa teoretyczna

Autor

  • Joanna Żeromska-Charlińska Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Słowa kluczowe:

twórczość plastyczna, uwarunkowania aktywności plastycznej dziecka, stymulacja, rozwój form aktywności plastycznej

Abstrakt

Plastyka stanowi jedną z możliwości porozumiewania się ludzi. Wewnętrzna potrzeba wypowiadania się w tej formie nasila się w okresie wczesnoszkolnym, kiedy język mówiony i pisany nie jest dominującym źródłem komunikacji. Twórczość plastyczna jako naturalna predyspozycja dziecka wynika z potrzeb psychicznych, przejawia się we wszystkich formach aktywności i jest motorem jego rozwoju. Opisanie i wyjaśnienie procesu przebiegu rozwoju plastycznego dzieci w młodszym wieku szkolnym stanowi próbę włączenia się do rozważań na temat rozwijania form aktywności plastycznej dzieci oraz stymulacji determinującej ich twórczy rozwój.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Brich A., Malim T. (1998), Psychologia rozwojowa w zarysie. Od niemowlęctwa do dorosłości, PWN, Warszawa.

Czaja-Chudyba I. (2013), Osobowe i profesjonalne uwarunkowania aktywności twórczej nauczyciela [w:] Kompetencje kreatywne nauczyciela wczesnej edukacji dziecka, red. I. Adamek, J. Bałachowicz , Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Davidson A., Davidson R. (2000), Jak wychowywać wspaniałe dziecko: tajemnice sukcesu, Książka i Wiedza, Warszawa.

Denek K., Morszczyńska U., Morszczyński W., Michałowski S. (2003), Dziecko w świecie wartości, t. 1: Aksjologiczne barwy dziecięcego świata, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Dobrołowicz W. (1993), Psychika i bariery, WSiP, Warszawa.

Dobrołowicz W. (2003), W stronę kreatywności, APS, Warszawa.

Dymara B., Łopatkowa M., Pulinowa M., Murzyn A. (2003), Dziecko w świecie wartości, t. 2: Poszukiwanie ładu umysłu i serca, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Dymara, B. (1999), Dziecko w świecie marzeń, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Gloton R., Clero C. (1986), Twórcza aktywność dziecka, WSiP, Warszawa.

Gnitecki J. (1994), Twórcza aktywność uczniów klas początkowych. Stan aktualny i perspektywy rozwoju badań [w:] Teoretyczne odniesienia i praktyczne rozwiązania w pedagogice wczesnoszkolnej, red. S. Palka, „Śląsk”, Katowice.

Guśpiel M., Dyląg J. (2005), Sztuka jako źródło harmonijnego rozwoju dziecka [w:] Edukacja – szkoła – nauczyciele, red. J. Kuźma, J. Morbitzer, AP, Kraków.

Jankowska M. (2009), Jak w rodzinie kształtować u dzieci kreatywność i twórczy styl życia? [w:] Twórczość-wyzwanie XXI wieku, red. E. Dombrowska, A. Niedźwiecka, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, 69–82.

Jankowska M. (2012), Systemy rodzinne a zachowania twórcze, „Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio”, 3, 11: 28–60.

Karwowski M. (2009), Klimat dla kreatywności. Koncepcje, metody, badania, Difin, Warszawa.

Kawalec J. (2001), Stymulowanie zdolności plastycznych młodzieży, „Edukacja i Dialog”, 1.

Krzywoń D., (2007), Kraina Kreatywności. Sposoby przeciwdziałania rutynie w pracy z dziećmi poprzez ekspresję twórczą i artystyczną, Oficyna Wydawnicza Humanista, Sosnowiec.

Kunat B. (2010), Rola nauczyciela we wspieraniu aktywności plastycznej dzieci – postulaty i rzeczywistość, http://hdl.handle.net/11320/2714 [dostęp: 03.04.2020].

Kunat B. (2016), Spełnieni ale niedocenieni. Rozwój zawodowy nauczycieli plastyki, Trans Humana, Białystok.

Kurowska B. (2011), Stymulowanie aktywności twórczej dzieci w wieku przedszkolnym, „Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych”, t. LXIV: 85–94.

Ligęza W. (2003), Model rozwijania kompetencji kreatywnej u dzieci od 3. roku życia [w]: Dydaktyka twórczości. Koncepcje — problemy — rozwiązania, red, K.J. Szmidt, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Lowenfeld V., Brittain W.L. (1977), Twórczość a rozwój umysłowy dziecka, PWN, Warszawa.

Łapot-Dzierwa, K. (2012). Edukacja plastyczna jako środek wspierania dziecka [w:] Doświadczanie poznawania świata przez dzieci w młodszym wieku szkolnym, red. I. Adamek, B. Pawlak, Libron, Kraków.

Łapot-Dzierwa K. (2012), Plastyka, http://bc.codn.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=148& from=pubstats [dostęp: 01.02.2012].

Neckar-Ilnicka T. (2007), Perspektywa dorosłości i obraz pracy ludzkiej w swobodnych wypowiedziach dzieci w wieku przedszkolnym, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Nęcka E., (2001), Psychologia twórczości, GWP, Gdańsk.

Olejniczak E. (2013), Psychologiczne uwarunkowania rozwoju zdolności plastycznych u dzieci i młodzieży, „Zeszyty Psychologiczno-Pedagogiczne”,1: 61–66.

Płóciennik E. (2010), Stymulowanie zdolności twórczych dziecka. Weryfikacja techniki obrazków dynamicznych, Uniwersytet Łódzki, Łódź.

Popek S. (1999), Barwy i psychika. Percepcja, ekspresja, projekcja, UMCS, Lublin.

Popek S. (1988). Zachowania ekspresyjne dzieci jako naturalny przejaw aktywności twórczej [w:] S. Popek (red.), Aktywność twórcza dzieci i młodzieży, WSiP, Warszawa.

Przetacznik-Gierowska M. (1996), Twórczość dzieci [w:] Psychologia rozwoju człowieka, red. M. Tyszkowa, PWN, Warszawa.

Przetacznik-Gierowska M. (1998), Psychologia wychowawcza, PWN, Warszawa.

Przetacznik-Gierowska M. (2000), Zmiany rozwojowe aktywności i działalności jednostki [w:] Psychologia rozwoju człowieka, red. M. Przetacznik-Gierowska, M. Tyszkowa, PWN, Warszawa, 151–188.

Puślecki W. (1999), Wspieranie elementarnych zdolności twórczych uczniów, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Ryś M. (2009). Systemy Rodzinne, Centrum Metodyczne Pomocy PsychologicznoPedagogicznej, Warszawa.

Sołowiej J. (1987), Rodzinne uwarunkowania twórczości dzieci i młodzieży, Uniwersytet Gdański, Gdańsk.

Stańczak M. (2019), Doświadczenia rodzin w odkrywaniu i rozwijaniu zdolności dzieci. Perspektywa pedagogiczna, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Szabelska-Holeksa M. (2007), Ekspresyjna aktywność twórcza w obszarze działań edukacyjnoterapeutycznych, WSP, Katowice–Mysłowice.

Szewczyk A. (2012), Rodzice w procesie wspierania twórczej aktywności dziecka, „Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne”, 21: 89–97.

Szmidt K. J. (2003), Dydaktyka twórczości. Koncepcje — problemy — rozwiązania, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Szmidt K.J. (2012), Epifania i doświadczenie krystalizujące w biografii twórczej – próba zarysowania pola badawczego, „Teraźniejszość-Człowiek-Edukacja”, 4/60: 73–86.

Szmidt K.J. (2013). Pedagogika twórczości, GWP, Sopot.

Szuman S. (1956), Aktywność własna jako czynnik rozwoju dziecka w okresie 7–14 lat, „Nowa Szkoła”, 6: 564-571.

Szuścik U. (2014), Perspektywa psychologiczna w edukacji plastycznej dziecka [w:] Sztuka, edukacja, kultura: z teorii i praktyki edukacji artystycznej, red. U. Szuścik, E. Linkiewicz, Uniwersytet Śląski, Katowice, 268–279.

Tokarz A. (2004), Stymulowanie motywacji sprzyjającej aktywności twórczej w szkole [w:] Teoria i praktyka edukacji uczniów zdolnych, red. W. Limont, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, s. 63–94.

Tyszkowa M. (1977), Aktywność i działalność dzieci i młodzieży, WSiP, Warszawa.

Kostrubiec-Wojtachnio B., Trubiłowicz E. (red.) (2012), Rysunek projekcyjny w badaniach nad rodziną i wychowaniem. Aspekty badań nad rodziną i wychowaniem, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin.

Uszyńska-Jarmoc J. (2003), Twórcza aktywność dziecka. Teoria, rzeczywistość, perspektyw rozwoju, Białystok: Trans Humana, Białystok.

Pobrania

Opublikowane

2021-12-31

Jak cytować

Żeromska-Charlińska, J. (2021). Psychopedagogiczne uwarunkowania twórczej aktywności plastycznej dzieci klas I–III – perspektywa teoretyczna . Niepełnosprawność- Dyskursy Pedagogiki Specjalnej, (44), 111–123. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/niepelnosprawnosc/article/view/6878

Numer

Dział

Artykuły