Bankierzy, ich książęta i ich miasto. Szczecin jako miejsce działalności rodziny Loitzów

Autor

  • Rafał Makała Uniwersytet Gdański

DOI:

https://doi.org/10.26881/porta.2022.21.04

Abstrakt

Artykuł koncentruje się na historyczno‑artystycznych aspektach funkcjonowania Loitzów w stolicy Księstwa Pomorskiego (stanowiącego część Rzeszy Niemieckiej), w tym przede wszystkim na ich związkach z panującą dynastią Gryfitów, a także wizualnej i symbolicznej obecności Loitzów w Szczecinie. Choć bowiem obszarem działania Loitzów była w XVI w. cała Europa, a ich kontakty sięgały także poza granice kontynentu, to jednak główną siedzibą pozostawał aż do końca istnienia banku Szczecin. Przyczyną, dla której Loitzowie nie przenieśli się całkowicie do innego, znaczniejszego miasta, był zapewne opisany ówcześnie przez kronikarza Joachima von Wedela mechanizm finansowy wiążący ściśle książąt pomorskich oraz pomorskie rycerstwo z bankiem. Wyrazem silnej pozycji Loitzów w Szczecinie były m.in. fundacje wizualizujące wysoki, choć raczej nieformalny status Loitzów. Należały do nich przedsięwzięcia typowe dla miejskiego patrycjatu, jak wykup i wyposażenie kaplicy w najważniejszym miejskim kościele św. Jakuba czy fundowanie ołtarzy dla tej świątyni. Poza tym jednak Loitzowie sięgnęli po motywy służące wizualizacji znaczenia wielkich rodów rycerskich, a nawet odwołujące się do rezydencji władcy Pomorza. Mowa tu o ich miejskim pałacu w Szczecinie, którego niezwykłość zauważył już Franz Kugler. Usytuowany w środku kwartału zabudowy gmach odwoływał się do spotykanego stosunkowo często na Pomorzu typu rycerskiego zamku (np. von der Ostenów w Płotach), a jego dekoracje wprost nawiązywały do attyki południowego skrzydła zamku książęcego. Górujący nad otaczającymi go kamienicami pałac Loitzów, położony pośrodku dziedzińca otoczonego należącymi doń magazynami, jednoznacznie ukazywał bankierów jako wyrastających ponad patrycjat, pozostających w specjalnych relacjach z suwerenem.

Czasy świetności Loitzów zbiegają się z okresem intensywnej działalności budowlanej i fundatorskiej książąt, wzmocnionych finansowo dzięki przejęciu majątków klasztornych i biskupich w czasie reformacji oraz konsumujących owoce swojej ostrożnej polityki zagranicznej. Otwarte pozostaje pytanie, na ile Loitzowie mogli pośredniczyć w sprowadzaniu artystów z innych krajów bądź zlecaniu im prac przez książąt czy importowaniu gotowych obiektów, a także czy i na ile nowe koncepcje artystyczne pojawiające się na dworach książąt pomorskich wpłynęły na charakter fundacji Loitzów. Jedyne znane dziś dzieło sztuki wiązane – choć tylko hipotetycznie – ze szczecińskimi Loitzami to fragment znakomitej płaskorzeźby z przedstawieniem Upadku Szawła, co najmniej od pierwszej połowy XVIII w. wmurowany w elewację ich pałacu (ob. w Muzeum Narodowym w Szczecinie). Analogie do tego obiektu znajdują się na Pomorzu w obszarze kamiennej plastyki powstającej dla książąt i arystokracji, a nie drewnianej rzeźby tworzonej dla miejskich zleceniodawców.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Assmann Erwin, Stettins Seehandel und Seeschifffahrt in Mittelalter, Kitzingen 1951.

Blümcke Otto, Stettins hansische Stellung und Heringshandel in Schonen, „Baltische Studien. Alte Folge“ 1887, Bd. 37, S. 97–288.

Bock Sabine, Thomas Helms, Schlösser und Herrenhäuser auf Rügen, Bremen 2011.

Böcker Heidelore, Das Handelshaus Loitz: Urteil der Zeitgenossen – Stand der Forschung –Ergänzungen, „Hansische Studien“ 1998, Bd. 9, S. 203–218.

Böcker Heidelore, Loitz [in:] Biographisches Lexikon für Pommern, Bd. 1, Hg. Dirk Alvermann, Köln 2013, S. 170–179.

Böcker Heidelore, Bogislaw X. Herzog von Pommern (1454–1523) [in:] Deutsche Fürsten des Mittelalters, Hg. Eberhard Holz, Wolfgang Huschner, Leipzig 1995, S. 383–408.

Czaja Roman, Grupy rządzące w miastach nadbałtyckich w średniowieczu, Toruń 2008.

Dahlenburg Brigitt, Der Croÿ‑Teppich der Ernst‑Moritz‑Arndt‑Universität Greifswald, Schwerin 2000.

Dziurla Henryk, Sztuka Szczecina [in:] Dzieje Szczecina, t. 2: Wiek X–1805, red. Gerard Labuda, Poznań 1985, S. 703–747.

Familie Loitz, GeldKunstNetz, https://www.geldkunstnetz.gwi.uni‑muenchen.de/index.php/edition/literatur/ [11.02.2022].

Fouquet Gerhard, Denzel Markus A., Resilienz‑Management in Handel, Transport und Finanzwesen zwischen Elbe und Weichsel: Die Handelshäuser Loitz, Grieben und Lindholz, 1544–1576, https://www.leipzig‑resilience‑hub.de/projekte/resilienz‑management‑in‑handel‑transport‑und‑finanzwesen‑zwischen‑elbe‑und‑weichsel/ [10.10.2022].

Frankowska‑Makała Monika, Do kogo mogły należeć srebrne ozdoby ze szczecińskiego skarbu? [in:] Nie tylko archeologia, Księga poświęcona pamięci Eugeniusza „Gwidona“ Wilgockiego, Hg. Eugeniusz Cnotliwy, Andrzej Janowski, Krzysztof Kowalski, Sławomir Słowiński, Szczecin 2006, S. 271–278.

Fredrich Carl, Die ehemalige Marienkirche in Stettin und ihr Besitz, „Baltische Studien. Neue Folge“ 1918, Bd. 21, S. 143–246.

Fredrich Carl, Die ehemalige Marienkirche in Stettin und ihr Besitz, „Baltische Studien. Neue Folge“ 1920, Bd. 32, S. 1–60.

Fredrich Carl, Die Kapellen und Altäre von St. Jakobi in Stettin. Festschrift zum 50jähr. Jubiläum d. Herrn Geh. R. Prof. Dr. H. Lemcke als Vorsitzenden d. Gesellschaft f. Pommersche Geschichte u. Altertumskunde, Stettin 1923.

Hering Hermann, Die Loytzen, „Baltische Studien. Alte Folge“ 1845, Bd. 11, S. 80–92

Glińska Maria, Wpływy niderlandzkie w sztuce Pomorza Zachodniego w czasach nowożytnych [in:] Niderlandyzm na Śląsku i w krajach ościennych, red. Mateusz Kapustka, Andrzej Kozieł, Piotr Oszczanowski, Wrocław 2003, S. 276–290.

Hennel‑Bernasikowa Maria, Dzieje arrasów króla Zygmunta Augusta, Kraków 2011.

Horn Sabine, Quilow – Zamek Quilow – Herrenhaus [in:] Zamki i rezydencje na Pomorzu. Schlösser und Herrenhäuser in Pommern, Szczecin 2006, S. 193–196.

Iwańczuk Jan, Obszar Starego Rynku (Dolne Miasto), Encyklopedia Pomorza Zachodniego, http://pomeranica.pl/wiki/Obszar_Starego_Rynku_(Dolne_Miasto) [4.05.2022].

Jaeger Hans, Loitz [in:] Neue Deutsche Biographie, Bd. 15, Berlin 1987, S. 141.

Klasztor premonstratensów w Białobokach. Archeologia i historia red. Rębkowski Marian, Biermann Felix, Szczecin 2015.

Kościelna Joanna, Z dziejów rezydencji myśliwskiej księcia Jana Fryderyka w Podlesiu (Friedrichswalde), „Stargardia. Rocznik Muzeum Archeologiczno‑Historycznego Poświęcony Przeszłości i Kulturze Pomorza i Innych Ziem Nadbałtyckich“ 2014, t. 9, S. 127–153.

Krasnodębska Kinga, Holzskulpturen aus der Gertrudikirche in Stettin [in:] Mysterium des Lichtes. Kunst des Mittelalters in Pommern, Hg. eadem, Szczecin 2022.

Krasnodębska Kinga, Neuzeitliche Steinplastik [in:] Das goldene Zeitalter Pommerns. Kunst am Hofe der pommerschen Herzöge im 16. und 17. Jahrhundert, Hg. Rafał Makała, Szczecin 2013, S. 61–79, 189–213.

Kugler Franz, Pommersche Kunstgeschichte: nach den erhaltenen Monumenten dargestellt („Baltische Studien“, Bd. 8), Stettin 1840.

Lesiński Henryk, Rozdrobnienie feudalne 1237–1478 [in:] Dzieje Szczecina. t. 2: Wiek X–1805, red. Gerard Labuda, Poznań 1985, S. 61–196.

Lipińska Aleksandra, Fugger des Nordens? Die Kaufmanns‑ und Bankiersfamilie Loitz als Kunstförderer und Vermittler im wirtschaftlich‑kulturellen Netzwerk des Nord‑ und Ostseegebietes [in:] Die maritime Stadt. Hafenstädte an der Ostsee vom Mittelalter bis in die Gegenwart, Hg. Tomasz Torbus, Katarzyna Wojtczak, Warszawa 2017, S. 231–254.

Lipińska Aleksandra, Schröder‑Bornkampf Bettina, Grulkowski Marcin, Hristov Filip, Simonini Giulia, GeldKunstNetz. Rechnungsbücher der Stettin‑Danziger Kaufmannbankiersfamilie Loitz. Kommentierte Online‑Edition und Netzwerkanalyse, München 2017–2019, https://doi.org/10.24344/geldkunstnetz [27.08.2022].

Loitz, Hans [in:] Deutsche Biographie, https://www.deutsche‑biographie.de/pnd137953380.html [4.05.2022].

Makała Rafał, Das Stettiner Schloss unter Herzog Johann Friedrich (1542–1600) [in:] Unbekannte Wege. Die Residenzen der Pommernherzöge und der verwandten Dynastien als Kunstzentren und Stationen künstlerischer Migrationen zwischen der Reformation und dem Dreißigjährigen Krieg, Hg. idem, Schwerin 2018, S. 29–52.

Papritz Johannes, Das Handelshaus der Loitz zu Stettin, Danzig und Lüneburg, „Baltische Studien. Neue Folge“ 1957, Bd. 44, S. 73–94.

Radacki Zbigniew, Dalszy ciąg dyskusji o autorstwie rozbudowy zamku książęcego w Szczecinie w XVI w., „Materiały Zachodniopomorskie. Nowa Seria“ 2004, nr 2, S. 5–18.

Radacki Zbigniew, Średniowieczne zamki Pomorza Zachodniego, Warszawa 1976.

Reinitzer Heimo, Tapetum Concordiae. Peter Heymans Bildteppich für Philipp I. von Pommern und die Tradition der von Mose getragenen Kanzeln, Berlin 2012.

Rymar Edward, Jeszcze o kamieńskich Loytsinach i szczecińskich Loitzach [in:] Komturzy, rajcy, żupani, red. Błażej Śliwiński, Malbork 2005, S. 537–538.

Rymar Edward, Miejsca pochowania książąt pomorskich XII–XVII w., „Materiały Zachodniopomorskie“ 1983, nr 29, S. 145–207.

Rymar Edward, Rycerskie (?) pochodzenie szczecińskiego i gdańskiego rodu kupiecko‑bankierskiego Loitzów [in:] Mieszczanie, wasale, zakonnicy, red. Błażej Śliwiński, Malbork 2004, S. 173–204.

Rymar Edward, Wielka podróż wielkiego księcia, Szczecin 2004.

Słomiński Maciej, Kamienica Loitzów, Zabytek.pl. Serwis Narodowego Instytutu Dziedzictwa, https://zabytek.pl/pl/obiekty/szczecin‑kamienica‑loitzow [12.04.2022].

Wachowiak Bogdan, Szczecin w okresie przewagi państwa feudalnego (1478–1713) [in:] Dzieje Szczecina, t. 2: Wiek X–1805, red. Gerard Labuda, Poznań 1985, S. 197–444.

Wehrmann Martin, Geschichte der St. Jakobikirche in Stettin bis zur Reformation. Festschrift der Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Altertumskunde zur Feier der 700jährigen Jubiläums der Kirche, Stettin 1887.

Wisłocki Marcin, Der Croy‑Teppich [in:] Religiöse Erinnerungsorte in Ostmitteleuropa. Konstitution und Konkurrenz im nationen‑ und epochenübergreifenden Zugriff, Hg. Joachim Bahlcke, Stefan Rohdewald, Thomas Wünsch, Berlin 2013, S. 350–359.

Wisłocki Marcin, Sztuka protestancka na Pomorzu 1535–1684, Szczecin 2005.

Wójcik Kamila, Zamek I (Płoty), Encyklopedia Pomorza Zachodniego, http://www.pomeranica.pl/wiki/Zamek_I_(P%C5%82oty) [12.04.2022].

Opublikowane

2022-12-22

Jak cytować

Makała, R. (2022). Bankierzy, ich książęta i ich miasto. Szczecin jako miejsce działalności rodziny Loitzów. Porta Aurea, (21), 88–102. https://doi.org/10.26881/porta.2022.21.04