Dzieci z rodzin zastępczych w szkole. Raport o współpracy rodziców zastępczych z personelem szkoły

Słowa kluczowe: dzieci z rodzin zastępczych, rodzice zastępczy, współpraca ze szkołą, personel szkolny

Abstrakt

Children and youth from foster families more often – in comparison to general population – have disabilities, emotional and behavioural disorders (Minnisi in. 2006). Also, in their history of life they often experienced abuse and/or neglect, which may influence their later achievements (Kolankiewicz 2009; Bartnikowska, Ćwirynkało 2016). Foster parents often deal with challenges connected to raising their children. The paper is a research report in which the authors investigate the perceptions of foster parents concerning their cooperation with teachers and school personnel. In order to achieve this aim an interpretivist paradigm and phenomenographic method (Paulston 1993) was applied. Three focus group interviews were conducted with 21 foster parents of children and youth at school age. A qualitative analysis (Charmaz 2009) resulted in the identification of two thematic areas of parents’ perceptions of: (1) division of responsibility (perception of the role of a foster parent and school personnel in the process of their children’s education), (2) positive and negative aspects of foster parents’ experiences in the cooperation with school (personal and organizational level). Based on the results, recommendations on how to improve the cooperation between school and foster parents are proposed.

Bibliografia

Ainscow M., Booth T., Dyson A. (2006), Inclusion and the standards agenda: negotiating policy pressures in England. “International Journal of Inclusive Education”, 10 (4–5).

Assarroudi A., Heydari A. (2016), Phenomenography: A Missed Method in Medical Research. “Acta Facultatis Medicae Naissensis”, 33 (3).

Banasiak M. (2013), Współpraca rodziców ze szkołą w kontekście reformy edukacji w Polsce. Toruń, UMK.

Barbour R. (2011), Badania fokusowe. Warszawa, PWN.

Bartnikowska U., Ćwirynkało K. (2016), Funkcjonowanie dziecka z niepełnosprawnością w rodzinie adopcyjnej i zastępczej w kontekście wcześniejszego doświadczania krzywdzenia dziecka w opiniach rodziców. W: U. Bartnikowska, A. Żyta, S. Przybyliński (red.), Inkluzja – marginalizacja – wykluczenie a jakość życia osób z niepełnosprawnością. Wyzwania współczesności. Olsztyn, UWM.

Charmaz K. (2009), Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej. Warszawa, PWN.

Ćwirynkało K., Włodarczyk-Dudka M., Arciszewska A. (2015), Zadowolenie rodziców ze wsparcia udzielanego w szkołach dzieciom z niepełnosprawnością. „Wychowanie na co dzień”, 3 (252).

Denzin N.K., Lincoln Y.S. (2009), Wprowadzenie. Dziedzina i praktyka badań jakościowych. W: N.K. Denzin Y.S. Lincoln (red.), Metody badań jakościowych, t. 1. Warszawa, PWN.

Flick U. (2010), Projektowanie badania jakościowego. Warszawa, PWN.

Gibbs G. (2011), Analizowanie danych jakościowych. Warszawa, PWN.

Greenen S., Powers L.E. (2006), Are we ignoring youths with disabilities in foster care? An examination of their school performance. “Social Work”, 51 (3).

Jakubiec D., Kulig B., Kwaśniewska-Sadkowska A., Luberadzka-Gruca J., Łysakowska S., Rybka I., Wojtasińska E. (2015), Raport z oceny realizacji Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wyniki analiz i badań ilościowych i jakościowych. Warszawa, wyd. Koalicja na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej.

Kolankiewicz M. (2009), Dzieci pozbawione opieki rodzicielskiej. W: J. Szymańczak (red.), Dzieci z grup ryzyka. „Studia BAS”, 1 (17).

Kozak E. (2010), Współpraca nauczycieli z rodzicami. Wybór czy konieczność. „Edukacja i Dialog”, 5/6.

Łobocki M. (2007), W trosce o wychowanie w szkole. Kraków, Impuls.

Minnis H., Everett K., Pelosi A.J., Dunn J., Knapp M. (2006), Children in Foster Care: Mental Health, Service Use and Costs. “European Child & Adolescent Psychiatry”, 15 (2).

Mires C.B., Lee D.L. (2018), ‘Every child that is a foster child is marked from the beginning’: The home-school communication experiences of foster parents of children with disabilities. “Child Abuse & Neglect”, 75.

Morgan D.L. (1996), Focus Groups. “Annual Review of Sociology”, 22.

Morton B. (2016), The Power of Community: How Foster Parents, Teachers, and Community Members Support Academic Achievement for Foster Youth. “Journal of Research in Childhood Education”, 30 (1).

Paszkiewicz A. (2012), Współpraca szkoły z rodzicami w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 9.

Paulston R.G. (1993), Pedagogika porównawcza jako pole nakreślania konceptualnych map teorii paradygmatów. W: Z. Kwieciński, L. Witkowski (red), Spory o edukację. Dylematy i kontrowersje we współczesnych pedagogiach. Warszawa-Toruń, IBE, Edytor.

Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2015 roku. (2016), Warszawa, Główny Urząd Statystyczny, https://www.domydziecka.org/uploadUser/files/pomoc_spoleczna_i_opieka_nad_dzieckiem_i_rodzina_w_2015.pdf, 31.07.2018.

Rapley T. (2010), Analiza konwersacji dyskursu i dokumentów. Warszawa, PWN.

Raport wstępny z badania na temat „Diagnoza systemu pieczy zastępczej w województwie podlaskim”. (2013), Gdańsk, wyd. EU-Consult Sp. z o.o.

Rasfeld M., Bredenbach S. (2015), Budząca się szkoła. Słupsk, Wyd. Dobra Literatura.

Rodzinne formy pieczy zastępczej w województwie warmińsko-mazurskim. Analiza wieloaspektowa. (2013), Toruń, Pracownia Badań „Soma”.

Rosenthal J.A., Groze V., Aguilar G.D. (1991), Adoption Outcomes for Children with Handicaps. “Child Welfare”, 70 (6).

Rosenthal J.A., Groze V., Curiel H. (1990), Race, Social Class and Special-needs Adoption. “Social Work”, 35 (6).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach, przedszkolach i placówkach (Dz.U. 2017, poz. 1591).

Silver L.B. (1989), Frequency of Adoption of Children with Learning Disabilities. “Journal of Learning Disabilities”, 22 (5).

Stanley S.G. (2012), Children with disabilities in foster care: the role of the school social worker in the context of special education. “Children & Schools”, 34 (3).

Śliwerski B. (2014), Mity o współpracy szkoły z rodziną. „Dyrektor Szkoły”, 2.

Taft R.J., Ramsay C.M., Schlein C. (2015), Home and school experiences of caring for children with reactive attachment disorder. “Journal of Ethnographic & Qualitative Research”, 9 (3).

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2018.0.998).

Welch V., Jones Ch., Stalker K., Stewart A. (2015), Permanence for disabled children and young people through foster care and adoption: A selective review of international literature. “Children & Youth Services Review”, 53.

Opublikowane
2018-12-31
Jak cytować
Ćwirynkało, K., & Bartnikowska, U. (2018). Dzieci z rodzin zastępczych w szkole. Raport o współpracy rodziców zastępczych z personelem szkoły. Problemy Wczesnej Edukacji, 43(4), 77-85. https://doi.org/10.26881/pwe.2018.43.07