Erros Schulza

Autor

  • Filip Szałasek Uniwersytet Gdański

Abstrakt

Usually, Schulz’s masochism has been considered as an obvious component of his life and work. Such a diagnosis, triggering a series of conventional associations, ignores whatever the writer might have actually experienced in connection with sex, and concentrates on the deficit of masculinity defined in a conservative way, which transforms potential transgression into its opposite – an algorithm. Moreover, it identifies complex etiology of masochism with docility in contacts with women. But what if Schulz was just playing a game of masochism or even more: what if he used it as a disguise to conceal a much more serious disorder of which he was not fully aware?

Downloads

Download data is not yet available.

Biogram autora

Filip Szałasek - Uniwersytet Gdański

Doktorant na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Publikował m.in. w „Masce”, „Glissando”, „Studiach Kulturoznawczych”, „Blizie”, „Fragile”, „Opcjach”. Sekretarz redakcji „Schulz/Forum”. Autor książki Jak pisać o muzyce. O wolnym słuchaniu (2015).

Bibliografia

Agamben Giogrio. 2006. Profanacje. Przeł. M. Kwaterko. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Agamben Giogrio. 2008. Stan wyjątkowy. Homo sacer II, 1. Przeł. M. Surma-Gawłowska, posłowie Grzegorz Jankowicz, P. Mościcki. Kraków: Korporacja Ha!art.

Andrzej Chciuk. 1989. Atlantyda. Opowieść o Wielkim Księstwie Bałaku. Warszawa: Warszawska Oficyna Wydawnicza Gryf.

Bachtin Michaił. 1975. Groteskowy obraz ciała. W Twórczość Franciszka Rabelais’go a kultura ludowa średniowiecza i renesansu. Przeł. Anna i Andrzej Goreniowie, oprac., wstęp, komentarz i weryfikacja przekładu Stanisław Balbus. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Barthes Roland. 1996. Sade, Fourier, Loyola. Przeł. Renata Lis. Warszawa: KR.

Baudrillard Jean. O uwodzeniu. Przeł. Janusz Margański. Warszawa: Sic!

Bielik-Robson Agata. 20122. Erros. Mesjański witalizm i filozofia. Kraków: Universitas.

Boccaccio Giovanni. 1983. Dekameron. T. 1: Dzień pierwszy, dzień drugi, dzień trzeci, dzień czwarty, dzień piąty. Przeł. Edward Boyé, poprawił, uzupełnił i przedmową opatrzył Mieczysław Brahmer. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Borges Jorge Luis. 1978. Pismo Boga. W Opowiadania. Przeł. Zofia Chądzyńska, Andrzej Sobol-Jurczykowski, Kazimierz Piekarec, Kalina Wojciechowska, Stanisław Zembrzuski. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Brzezińska Anna Izabela, Jolanta Dąbrowska, Małgorzata Pełkowska, Joanna Staszczak. 2002. „Płeć psychologiczna jako czynnik ryzyka zaburzeń zachowania u młodzieży w drugiej fazie adolescencji”. Czasopismo Psychologiczne 8 (1).

Butler Judith. 2008. Uwikłani w płeć. Feminizm i polityka tożsamości. Przeł. Karolina Krasuska. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Cioran Émile M. 1994. Upadek w czas. Przeł. Ireneusz Kania. Kraków: Oficyna Literacka.

Cioran Émile M. 2003. Święci i łzy. Przeł. Ireneusz Kania. Warszawa: KR.

Cioran Émile M. 2004. Zeszyty 1957–1972. Przeł. Ireneusz Kania. Warszawa: KR.

Cocteau Jean. 1990. Opium. Dziennik kuracji odwykowej. Przeł. Romualda i Andrzej Nowakowie. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Czerni Krystyna. 2011. Nietoperz w świątyni: biografia Jerzego Nowosielskiego. Kraków: Znak.

Derrida Jacques. 1992. Farmakon. Przeł. Krzysztof Matuszewski. W Pismo filozofii. Wybrał i przedmową opatrzył B. Banasiak. Kraków: Inter Esse.

Derrida Jacques. 2011. O gramatologii. Przeł., przedmową i posłowiem opatrzył Bogdan Banasiak. Łódź: Wydawnictwo Officyna.

Dybel Paweł. 2013. „Sierpniowe inicjacje. Obrazy kobiet w «Sierpniu» Brunona Schulza”. Schulz/Forum 3.

Ficowski Jerzy. 2012. Posłowie. W Bruno Schulz. Księga obrazów. Zebrał, oprac., komentarzami opatrzył Jerzy Ficowski. Gdańsk: słowo/obraz terytoria.

Foster Hal. 2010. Powrót Realnego. Awangarda u schyłku XX wieku. Przeł. Mateusz Borowski, Małgorzata Sugiera. Kraków: Universitas.

Foucault Michel. 1999. Przedmowa do transgresji. Przeł. Tadeusz Komendant. W Powiedziane, napisane. Szaleństwo i literatura. Wybrał i oprac. Tadeusz Komendant, przeł. Bogdan Banasiak et al. Warszawa: Aletheia.

Freud Sigmund. 1974. Pisarz a fantazjowanie. Przeł. M. Leśniewska. W Teoria badań literackich za granicą. Antologia. T. 2: Od przełomu antypozytywistycznego do roku 1945. Cz. 1: Orientacje poetocentryczne i kulturocentryczne. Wybór, rozprawa wstępna, komentarze Sefania Skwarczyńskiej. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Freud Sigmund. 1999. Trzy rozprawy z teorii seksualnej. W Życie seksualne. Przeł. Robert Reszke. Warszawa: KR.

Freud Sigmund. 2007. Psychologia nieświadomości. Przeł. Robert Reszke. Warszawa: KR.

Gilles Deleuze, Felix Guattari. 1988. „Kłącze”. Przeł. Bogdan Banasiak. Colloquia Communia 1–3.

Gombrowicz Witold. 1997. Ferdydurke. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Grzesiuk Stanisław, Krzysztof Kulka. 1981. Fizjologia i biochemia nasion. Warszawa: Państwowe Wydawnictwa Rolnicze i Leśne.

Horney Karen. 2011. Nowe drogi w psychoanalizie. Przeł. i wstępem do wydania polskiego opatrzył Krzysztof Mudyń. Poznań: Rebis.

King John. 2003. Sekretne życie roślin. Przeł. Ewa Kołodziejak-Nieckuła. Warszawa: Prószyński i S-ka.

Kropiwnicki Maciej. 2006. Przedmowa tłumacza. W Slavoj Žižek. Kukła i karzeł. Perwersyjny rdzeń chrześcijaństwa. Przeł. Maciej Kropiwnicki. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Branta.

Leiris Michel. 2010. „Włókienka”. Przeł. A. Wasilewska. Literatura na Świecie nr 5–6.

Lejeune Philippe. 2001. Wariacje na temat pewnego paktu. O autobiografii. Przeł. Wincenty Grajewski et al. Kraków: Universitas.

Linde Samuel Bogumił. 1859. Słownik języka polskiego. T. 5. Lwów: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Linde-Usiekniewicz Jadwiga, Barbra Lewandowska-Tomaszczyk (red.). 2002. Wielki słownik angielsko-polski PWN-Oxford. English-polish dictionary. Przeł. Bożena Anioł et al. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Markowski Michał Paweł. 2004. Pragnienie i bałwochwalstwo. Felietony metafizyczne. Kraków: Znak.

Markowski Michał Paweł. 2009. Życie na miarę literatury. Eseje. Kraków: Homini.

Markowski Michał Paweł. 2012. Powszechna rozwiązłość. Schulz, egzystencja, literatura. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Melville Herman. 1980. Bartleby. W Weranda i inne równie prawdziwe opowieści. Przeł. Krystyna Korwin-Mikke, posłowiem opatrzył Juliusz Kydryński. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Merleau-Ponty Maurice. 1976. Proza świata. Eseje o mowie. Wybrał i wstępem opatrzył Stanisław Cichowicz, przeł. Ewa Bieńkowska, Stanisław Cichowicz, Joanna Skoczylas. Warszawa: Czytelnik.

Moore Burness E., Bernard D. Fine. 1996. Słownik psychoanalizy. Klasyczne pojęcia, nowe koncepcje. Przeł. Ewa Modzelewska. Warszawa: Jacek Santorski & Co.

Myśliwski Wiesław. Traktat o łuskaniu fasoli. Kraków: Znak.

Owczarski Wojciech. 2006. Miejsca wspólne, miejsca własne: O wyobraźni Leśmiana, Schulza i Kantora. Gdańsk: słowo/obraz terytoria.

Pomian Krzysztof. 2006. Historia. Nauka wobec pamięci. Przeł. Hanna Abramowicz. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Przyłuska-Urbanowicz Katarzyna. 2014. Pupilla. Metamorfozy figury drapieżnej dziewczynki w wyobraźni symbolicznej XX wieku. Gdańsk: słowo/obraz terytoria.

Samuels Andrew, Bani Shorter, Fred Plaut. 1994. Krytyczny słownik analizy jungowskiej. Przeł. Wojciech Bobecki, Lidia Zielińska. Wałbrzych: Unus.

Sandauer Artur. 1964. Przedmowa. W Bruno Schulz. Proza. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Sandauer Artur. 1985. Wprowadzenie Schulza (II). W Pisma zebrane. T. 4: Pomniejsze pisma krytyczne. Warszawa: Czytelnik.

Schopenhauer Arthur. 2002. W poszukiwaniu mądrości życia: parerga i paralipomena. T. 1. Przeł. Jan Garewicz. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Schulz Bruno. 1998. Opowiadania. Wybór esejów i listów. Oprac. Jerzy Jarzębski. Wrocław–Kraków: Ossolineum.

Schulz Bruno. 2008. Księga listów. Zebrał i przygotował do druku Jerzy Ficowski, uzupełnił Stanisław Danecki. Gdańsk: słowo/obraz terytoria.

Schulz Bruno. 2012. Księga obrazów. Zebrał, oprac. i komentarzami opatrzył Jerzy Ficowski. Gdańsk: słowo/obraz terytoria.

Sebald W. G.. 2014. Campo Santo. Przeł. Małgorzata Łukasiewicz. Warszawa: W.A.B.

Stala Krzysztof. 1995. Na marginesach rzeczywistości. O paradoksach przedstawiania w twórczości Brunona Schulza. Warszawa: Wydawnictwo IBL.

Stanisławski Jan. 1990. Wielki słownik angielsko-polski z suplementem. T. 1: A–N. Warszawa: Wiedza Powszechna.

Szerszeń Tomasz. 2015. Podróżnicy bez mapy i paszportu. Michel Leiris i „Documents”. Gdańsk: słowo/obraz terytoria.

Twardoch Szczepan. 2012. Morfina. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Ubertowska Aleksandra. 2014. Holokaust. Auto(tanato)grafie. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN.

Viers Rina. 1974. „Ewolucja i seksualizm roślin w «Sodomie i Gomorze» Marcela Prousta”. Przeł. Danielle Simon-Reczyńska i Józef Opalski. Teksty 1.

Wittig Monique. Myślenie „straight”. W Francuski feminizm materialistyczny. Przeł. Maria Solarska i Martyna Borowicz. Poznań: Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

www.wyborcza.pl/1,75477,17071476,Wielka_Brytania_cenzuruje_porno.html

Žižek Slavoj. 2003. Patrząc z ukosa. Do Lacana przez kulturę popularną. Przeł. Janusz Margański. Warszawa: KR.

Pobrania

Opublikowane

2016-03-07

Jak cytować

Szałasek, F. (2016). Erros Schulza. Schulz/Forum, (7), 65–98. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/schulz/article/view/2219

Numer

Dział

[odczytania]