Koncepcje zrównoważonego miasta warunkiem wzrostu poziomu jakości życia

Autor

  • Beata Chmiel

DOI:

https://doi.org/10.26881/wg.2020.1.01

Słowa kluczowe:

inteligentne miasto, jakość życia, doughnut economics, zrównoważony rozwój

Abstrakt

Celem artykułu było przeanalizowanie nowych koncepcji rozwoju miast. W artykule wykorzystano dane i prognozy dotyczące rozwoju ekonomicznego, liczby ludności, wskaźnika dobrobytu społecznego oraz śladu ekologicznego. Europejskie miasta z powodzeniem wdrażają elementy zrównoważonych koncepcji, jednak działania te są niewystarczające. Brakuje przede wszystkim systemowego podejścia do walki z wyzwaniami miast XXI wieku. Z tego powodu podejmowane działania mają charakter fragmentaryczny, co ogranicza możliwości pełnego rozwoju ośrodków miejskich. Współczesne miasta borykają się z wieloma problemami w sferze społecznej, gospodarczej i środowiskowej. Do 2050 r. w miastach mieszkać będzie niemal 7 mld ludzi. Postępujący proces urbanizacji można zauważyć na wszystkich kontynentach. W Ameryce Północnej wskaźnik ten przekracza 80% i należy spodziewać się jego dalszego wzrostu.Wprowadzane rozwiązania mogą wspierać implementację proekologicznych koncepcji rozwoju, które mają wpływ na poprawę jakości życia społeczeństwa, rozwój gospodarczy oraz ochronę środowiska naturalnego.

Klasyfikacja JEL: O18; O25; O30

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Anttiroiko A. (2016)., City-as-a-platform: Towards citizen-centred platform governance, RSA Winter Conference.

Baranowska M. (2007)., Miasta-ogrody, utopia a rzeczywistość, Acta Universitatis Lodziensis. Folia GeographicaSocio-Oeconomica,8, 16-20.

Biegańska J., Szymańska D. (2011), Fenomen urbanizacji i procesy z nim związane, Studia miejskie, 4, 13.

CEBOS (2018)., Komunikat z badań „Korzystanie ze świadczeń i ubezpieczeń zdrowotnych”, Warszawa.

Circle Economy, The Amsterdam City Doughnut. A tool for transformative action, dostępny w: https://www.circle-economy.com/insights/the-amsterdam-city-doughnut-a-tool-for-transformative-action (dostęp: 05.05.2020).

Czech K. (2013)., Szczyt Ziemi Rio +20 – jaka przyszłość zrównoważonego rozwoju?, Studia ekonomiczne/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 117, s. 34.

Czornik M. (2013)., Miasto i jego produkty, Studia Ekonomiczne/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 147, s. 36-39.

Footprint Network, http://data.footprintnetwork.org/#/countryTrends? cn=173&type=BCtot,EFCtot.

Global Data Lab,https://globaldatalab.org/shdi/shdi/POL/ (dostęp: 01.05.2020).

GUS (2015)., Badanie pilotażowe zachowań komunikacyjnych ludności w Polsce, Jachranka.

GUS (2015)., Pozyskanie nowych wskaźników dotyczących realizacji usług publicznych z zakresu partycypacji społecznej, Warszawa.

Hulicka A. (2015)., Miasto zielone – miasto zrównoważone. Sposoby kształtowania miejskich terenów zieleni w nawiązaniu do idei Green City, Prace Geograficzne / Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 141, s. 75-78.

Human Development Reports, http://hdr.undp.org/en/data# (dostęp: 04.05.2020).

IOŚ-PIB, Krótka historia działań i wyzwania na rzecz ochrony klimatu w Polsce. 1988 – 2015 – 2050.,https://cop24.gov.pl/fileadmin/user_upload/files/2._Krotka-historia-dzialan-i-wyzwania-na-rzecz-ochrony-klimatu-w-Polsce_PL.pdf (dostęp: 16.05.2020).

Krześ A. (2014)., Budżet Obywatelski jako inicjatywa wspierająca postawę społeczeństwa obywatelskiego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 341, s. 93-100.

Łopatka A. (2015)., Ekonomia dobrobytu. Rachunki narodowe w kontekście pomiaru dobrobytu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka, 11, s. 46.

Kłos L. (2014)., Ślad ekologiczny jako nieekonomiczny miernik jakości życia społeczeństwa, Studia Ekonomiczne, 166, s. 67-69.

Mączyńska E. (2014)., Dylematy pomiaru gospodarki globalnej – Produkt Krajowy Brutto (w): Niedoskonała globalizacja. Czy światowy system gospodarczy wymaga gruntownych reform? Księga jubileuszowa Profesora Włodzimierza Siwińskiego pod. Red. A. Cieślik, J. Michałek, Warszawa, WNE.

NFZ (2018)., Analiza przyczyn wzrostu zgonów w Polsce w 2017 roku, Warszawa.

Parysek J. (2015)., Miasto w ujęciu systemowym, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1, s. 34-44.

Permanyer I., Smits J., The Subnational Development Index: Moving beyond country-level averages, HDR, http://hdr.undp.org/en/content/subnational-human-development-index-moving-beyond-country-level-averages (dostęp: 25.05.2020).

Portal eRegion, http://eregion.wzp.pl/wskaznik/wskaznik-urbanizacji(dostęp: 29.04.2020).

Portal Polska w Liczbach, https://www.polskawliczbach.pl/najwieksze_miasta _w_polsce_pod_wzgledem_liczby_ludnosci (dostęp: 28.04.2020).

Portal urbanity.pl,https://www.urbanity.pl/mazowieckie/warszawa/deloitte-house,b931 (dostęp: 30.05.2020).

Ryba M. (2017)., Czym jest koncepcja smart city, a zatem dlaczego powinniśmy je nazywać miastem sprytnym, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 476, s. 84-87.

Smart Cities, Smart Cities. Ranking of European medium-sized cities,http://www.smart-cities.eu/download/smart_cities_final_report.pdf (dostęp: 29.05.2020).

Sobol A. (2017)., Inteligentne miasta versus zrównoważone miasta, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 320, s. 75.

Statista, Degree of urbanization (percentage of urban population in total population) by continent in 2019, https://www.statista.com/statistics/270860/urbanization-by-continent/ (dostęp: 01.06.2020).

Strona internetowa Kate Raworth, What on Earth is the doughnut?, https://www.kateraworth.com/doughnut/ (dostęp: 03.06.2020).

Strona internetowa Wikipedii, https://pl.wikipedia.org/wiki/Miasto_ogr%C3%B3d (dostęp: 04.05.2020).

Strona internetowa Zielone Przystanki, http://zieloneprzystanki.pl/pl/projekty-i-realizacje #scroll (dostęp: 06.05.2020).

Trading Economics, https://pl.tradingeconomics.com/poland/gdp (dostęp: 29.04.2020).

UNDP (2019).,Human Development Report 2019, New York, http://hdr.undp.org/ sites/default/files/hdr_2019_overview_-_english.pdf (dostęp: 30.05.2020).

United Nations (2019)., World Urbanization Prospects 2018, New York.

World Bank Open Data, https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD(dostęp: 02.05.2020).

Wyżnikiewicz B. (2017)., Produkt krajowy brutto jako przedmiot krytyki, Wiadomości Statystyczne, 3, s. 6.

Zgliczyński W. (2017)., Nadwaga i otyłość w Polsce, INFOS, 4, s. 2.

Zgłobiś M. (2019)., Richard Florida a Charles Landry. Dwie wizje – koncepcje miasta kreatywnego [w:] Wybrane problemy współczesnych miast. Kultura, symbolika, promocja, Obserwatorium Miasta, http://obserwatorium.miasta.pl/wp-content/uploads/2016/09/Wybrane-problemy-wsp%C3%B3%C5%82czesnych-miast.-Kultura-symbolika-promocja-1.pdf (dostęp: 15.05.2020).

Pobrania

Opublikowane

2020-06-30

Jak cytować

Chmiel, B. (2020). Koncepcje zrównoważonego miasta warunkiem wzrostu poziomu jakości życia. Współczesna Gospodarka, 11(1 (35), 1–14. https://doi.org/10.26881/wg.2020.1.01