Call for papers Bd. 47

2021-11-23

Kommunikationswelten. Zu variablen Aspekten des Kommunizierens
Worlds of Communication.
Various aspects of communicating

Redakcja czasopisma „Studia Germanica Gedanensia“ zaprasza autorów artykułów naukowych do publikacji w 47. tomie naszego periodyku poświęconym komunikacji

Kommunikationswelten – damit wird der Makrokosmos der Erkenntnis­gegen­stände gemeint, der sich unserem Fach [Kommunikations­wissenschaft] mittler­weile anbietet und nicht mehr einer singulären Welt zuzuordnen ist“ – piszą Rudi Renger i Gabriele Siegert w książce „Kommunikationswelten: wissen­schaft­liche Perspektiven zur Medien- und Informationsgesellschaft“. Pojęcie to wydaje nam się adekwatne, aby zaprosić do dyskusji i wymiany akademickiej na temat komunikacji w całej jej różnorodności terminologicznej i kontekstowej. Przedmiotem dyskusji mogą być zatem następujące zjawiska:

 • różne aspekty i ustalenia lingwistyczne dotyczące historii mediów i komunikacji (od druku książek, poprzez media cyfrowe i elektroniczne, aż po Internet)
 • komunikacja interpersonalna
 • komunikacja w epoce mediów cyfrowych
 • metody i perspektywy badań nad komunikacją
 • rozwój i ustalenia teorii komunikacyjnych.

 

Kolejne obszary tematyczne to na przykład:

 1. Komunikacja medialna: media nowe i stare; public relations, fake news, język mediów, manipulacja i perswazja w mediach, świat tekstu i dyskursu, użycie języka w globalizujących się społeczeństwach medialnych, upolitycznienie mediów, zmiany w korzystaniu z mediów komunikacyjnych.

 

 1. Komunikacja multimodalna: komunikacja jako zjawisko multimodalne, specyficzne dla danego rodzaju medium, a zarazem transmedialne (Giesecke 2002), komunikacja językowa i wizualna, intermedialność, hipertekstualność, interakcje semiotycznych kodów komunikacyjnych, takich jak obraz, język, pismo (ale również gesty, mimika, taniec, dźwięki, zapachy, smaki itp.) (por. Sandbothe 2011).

 

 1. Komunikacja międzykulturowa: stereotypy i uprzedzenia, konstruowanie tożsamości międzykulturowej, wielojęzyczność i akwizycja języka obcego, edukacja międzykulturowa i międzykulturowe procesy uczenia się, międzykulturowość w miejscu pracy, media i procesy komunikacyjne w kulturowym rozumieniu siebie, innych i świata.

 

 1. Komunikacja interpersonalna: komunikacja w życiu codziennym, komunikacja werbalna i niewerbalna, coaching językowy, profesjonalizacja komunikacji interpersonalnej.

 

 1. Komunikacja w przestrzeni miejskiej: teksty, dyskursy i media komunikacyjne w kontekście miejskim.

 

 1. Komunikacja specjalistyczna: międzynarodowa komunikacja specjalistyczna; komunikacja specjalistyczna a przekład, transfer wiedzy, dyskurs specjalistyczny.

 

 1. Komunikacja w/o Gdańsku/Danzig.

 

Literatur

Michael Giesecke (2002): Von den Mythen der Buchkultur zu den Visionen der Informations­gesellschaft. Trendforschungen zur kulturellen Medienökologie. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Sandbohte, Monika (2011): Medien – Kommunikation – Kultur. Grundlagen einer pragma­ti­schen Kulturwissenschaft. In: Jaeger, F. et al: Handbuch der Kulturwissenschaften. Grundla­gen und Schlüsselbegriffe. Stuttgart, Weimar: Metzler, 119-127.

 

Zainteresowanych współpracą Autorów i Autorki prosimy o przesłanie oryginalnych (nieopublikowanych w innym wydawnictwie) tekstów w języku niemieckim i angielskim najpóźniej do 15 lipca 2022 r. za pomocą naszej platformy internetowej:

https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SGG/about/submissions

 

Ponadto prosimy o przesłanie dwóch egzemplarzy artykułu na poniższy adres:

Instytut Filologii Germańskiej

Studia Germanica Gedanensia 47
ul. Wita Stwosza 51
PL 80-308 Gdańsk

 

Objętość tekstu: do 30.000 znaków (artykuły łącznie z przypisami i bibliografią), do 9.000 znaków (recenzje i sprawozdania).

Prosimy również o dołączenie dwóch wypełnionych i podpisanych egzemplarzy umowy dla autorów, którą mogą Państwo pobrać tutaj: http://www.bg.ug.edu.pl/images/stories/czasopisma/Studia_Germanica_Gedanensia/umowa_czasopismo.pdf.

 

Prosimy o nieużywanie w nadsyłanych tekstach cyrylicy. Odpowiednie fragmenty tekstu należy zapisać za pomocą alfabetu łacińskiego zgodnie z zasadami przyjętymi dla języka, w którym powstał tekst.

Instrukcje dotyczące formatowania tekstu znajdą Państwo również na stronie naszego czasopisma: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SGG/about/submissions

Cieszymy się na Państwa teksty. W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji: izabela.olszewska@ug.edu.pl, anna.socka@ug.edu.pl, marta.turska@ug.edu.pl

 

Gdańsk, listopad 2021

Izabela Olszewska, Anna Socka i Marta Turska