Od stereotypu do poprawności politycznej. Obraz Niemca w prasie polskiej w dobie kryzysu ekonomicznego

Autor

  • Izabela Olszewska Universität Gdańsk

Abstrakt

Much has been said about the ethnic stereotypes in the aspect of mutual perception of Poles and Germans. Still the situation of crisis may enhance stereotypical thinking. The aim of the article is to analyse the image of a German on the basis of a Polish press material, with a special consideration for the influence of the economic crisis on the Polish image of Germans.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Anusiewicz, Janusz/Bartmiński, Jerzy (red.) (1998): Stereotyp jako przedmiot lingwistyki. Teoria, metodologia, analizy empiryczne. Język a kultura, tom 12. Wrocław.

Banach, Jacek (1991): Obraz niemieckiej polityki wobec Polaków na łamach polskiej prasy pomorskiej 1900–1914. W: Wajda, Kazimierz (red.): Polacy i Niemcy. Z badań nad kształtowaniem heterostereotypów etnicznych. Toruń, 89–118.

Bartmiński, Jerzy (1985): Stereotyp jako przedmiot lingwistyki. W: Basaj, Mieczysław/Rytel, Danuta (red.): Z problemów frazeologii polskiej i słowiańskiej. Tom III. Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk; Łódź, 26–53.

Bartmiński, Jerzy/Panasiuk, Jolanta (1993): Stereotypy językowe. W: Bartminski, Jerzy (red.): Współczesny język polski. Wiedza o kulturze. Wrocław, 363–387.

Bartmiński, Jerzy (1998): Podstawy lingwistycznych badań nad stereotypem – na przykładzie stereotypu matki. W: Anusiewicz, Janusz/Bartmiński Jerzy (red.) (1998): Stereotyp jako przedmiot lingwistyki. Teoria, metodologia, analizy empiryczne. Język a kultura, tom 12. Wrocław, 63–83.

Bartmiński, Jerzy (2007a): Stereotypy mieszkają w języku. Studia etnolingwistyczne. Lublin.

Bartmiński, Jerzy (2007b): Językowe podstawy obrazu świata. Lublin.

Bartmiński, Jerzy (2011): O stereotypach i profilowaniu słów kilka. W: Bujnowska, Anna/Szadura, Joanna (red.): Stereotypy – walka z wiatrakami? Lublin, 33–51.

Beckermann, Thomas (1995): Niemiec – w sprzeczności z samym sobą. Tłumaczenie z języka angielskiego: Teresa Bela. W: Walas, Teresa (red.): Narody i stereotypy. Kraków, 177–182.

Berlińska, Danuta (2000): Stary i nowy obraz Niemca w Polsce. W: Bingen, Dieter/Malinowski, Krzysztof (red.): Polacy i Niemcy na drodze do partnerskiego sąsiedztwa. Próba bilansu dziesięciolecia 1989–1998. Poznań, 27–47.

Berting, Jan/Villain‑Gandossi, Christiane (1995): Rola i znaczenie stereotypów narodowych w stosunkach międzynarodowych: podejście interdyscyplinarne. Tłumaczenie z języka angielskiego: Jadwiga Piątkowska. W: Walas, Teresa (red.): Narody i stereotypy. Kraków, 13–27.

Bingen, Dieter/Malinowski, Krzysztof (red.) (2000): Polacy i Niemcy na drodze do partnerskiego sąsiedztwa. Próba bilansu dziesięciolecia 1989–1998. Poznań.

Bralczyk, Jerzy (2000): Manipulacja językowa. W: Bauer, Zbigniew/Chudziński, Edward (red.): Dziennikarstwo i świat mediów. Wydanie zmienione i uzupełnione. Kraków, 244–252.

Bralczyk, Jerzy/Wasilewski, Jacek (2008): Język w mediach. Medialność języka. W: Bauer, Zbigniew/Chudziński, Edward (red.): Dziennikarstwo i świat mediów. Nowa edycja. Kraków, 379–404.

Carlisle, Rodney P. (red.) (2005): Encyclopedia of Politics. The Left and the Right. Volume 1: The Left. London; New Delhi.

Detmer, David (2003): Challenging postmodernism: philosophy and the politics of truth. Humanity Books, New York.

Dubisz, Stanisław/Porayski‑Pomsta, Józef/Sękowska, Elżbieta (red.) (2007): Lingwistyka a polityka. Słownik pojęć politycznych krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Warszawa.

Fałkowski, Mateusz/Popko, Agnieszka (2006): Polacy i Niemcy. Wzajemny wizerunek po rozszerzeniu Unii Europejskiej. Warszawa.

Filipiak, Marian (1996): Socjologia kultury. Zarys zagadnień. Lublin.

Geusau, Frans (1995): Dyplomacja kulturalna i narodowe stereotypy: czy tylko do użytku służbowego? Tłumaczenie z języka angielskiego: Jadwiga Piątkowska. W: Walas, Teresa (red.): Narody i stereotypy. Kraków, 253–257.

Goban‑Klas, Tomasz (2008): Komunikowanie i media. W: Bauer, Zbigniew/Chudziński, Edward (red.): Dziennikarstwo i świat mediów. Nowa edycja. Kraków, 11–38.

Grotek, Edyta/Just, Anna (red.) (2011): Im deutsch‑polnischen Spiegel. Sprachliche Nachbar‑ schaftsbilder. Frankfurt/M.

Hołub, Adam (2009): Lewica liberalna w Prusach Wschodnich wobec Polaków. Stereotyp Polski i Polaków na łamach „Königsberger Hartungsche Zeitung” w latach 1860–1880. Toruń.

Jurewicz‑Nowak, Magdalena (2009): Obraz językowych stosunków polsko‑niemieckich w książce Tadeusza Lehra‑Spławińskiego „Język polski. Pochodzenie, powstanie, rozwój”. W: Hawrysz, Magdalena (red.): Zielonogórskie seminaria językoznawcze 2006–2007. Zielona Góra, 69–83.

Kątny, Andrzej (2012): Rola stereotypów we wzajemnym postrzeganiu Niemców i Polaków. W: Grzywka, Katarzyna (red.): Kultura Literatura Język. Warszawa, 179–189.

Kofta, Mirosław (red.) (2004): Myślenie stereotypowe i uprzedzenia. Mechanizmy poznawcze i afektywne. Warszawa.

Koszel, Bogdan (red.) (2007): Polacy i Niemcy w XXI wieku. Nowe oblicza partnerstwa? Poznań.

Krzyżanowski, Julian (1970): Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich. Tom 2. Warszawa.

Krzyżanowski, Piotr (2004): Manipulacja w języku. Manipulacja w tekście. W: Krzyżanowski, Piotr/ Nowak, Paweł (red.) Manipulacja w języku. Lublin, 277–282.

Kurcz, Ida (1994): Zmienność i nieuchronność stereotypów. Studium na temat roli stereotypów w reprezentacji umysłowej świata społecznego. Warszawa.

Lempp, Albrecht (1995): Stereotypowy Polak – stereotypowe Niemca postrzeganie. Z języka angielskiego tłumaczyła Anna Depowska. W: Walas, Teresa (red.): Narody i stereotypy. Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków, 190–193.

Lewicki, Andrzej Maria (2004): Nagłówki w formie ustalonych związków wyrazowych jako narzędzie manipulacji. W: Krzyżanowski, Piotr/Nowak, Paweł (red.): Manipulacja w języku. Lublin, 101–113.

Lippmann, Walter (1922): Public Opinion. New York.

Maass, Anne/Arcuri, Luciano (1999): Język a stereotypizacja. W: Macrae, C.N./Stangor, Ch./Hewstone, M. (red.): Stereotypy i uprzedzenia. Tłumaczenie: Majchrzak, Małgorzata/Kacmajor, Anna/Kacmajor, Magdalena/Nowak, Agnieszka. Gdańsk, 161–188.

Macrae, C.N./Stangor, Ch./Hewstone, M. (red.) (1999) Stereotypy i uprzedzenia. Tłumaczenie: Majchrzak, Małgorzata/Kacmajor, Anna/Kacmajor, Magdalena/Nowak, Agnieszka. Gdańsk.

Majkowska, Grażyna (2000): O języku mediów. W: Bauer, Zbigniew/Chudziński, Edward (red.): Dziennikarstwo i świat mediów. Wydanie zmienione i uzupełnione. Kraków, 232–243.

Mihułka, Krystyna (2009): Das Deutschlandbild der Polen. W: Krzysiak, Lucyna/Kołtunowski, Piotr (red.): Die deutschsprachigen Länder als Forschungs‑ und Unterrichtsgegenstand. Lublin, 92–106.

Mihułka, Krystyna (2010): Stereotype und Vorurteile in der deutsch‑polnischen Wahrnehmung. Eine empirische Studie zur Evaluation des Landesbildes durch Germanistikstudenten. Rzeszów.

Mikusińska, Aldona (red.) (2008a): Politologia: przewodnik encyklopedyczny. Warszawa.

Mikusińska, Aldona (red.) (2008b): Socjologia: przewodnik encyklopedyczny. Warszawa.

Nowak, Paweł/Tokarski, Ryszard (red.) (2007a): Kreowanie światów w języku mediów. Lublin.

Nowak, Paweł/Tokarski, Ryszard (2007b): Medialna wizja świata a kreatywność językowa. W: Nowak, Paweł/Tokarski, Ryszard (red.): Kreowanie światów w języku mediów. Lublin, 9–35.

Piekot, Tomasz (2007): Obraz świata w polskich wiadomościach dziennikarskich – propozycja metody rekonstrukcji. W: Nowak, Paweł/Tokarski, Ryszard (red.): Kreowanie światów w języku mediów. Lublin, 69–85.

Ociepka, Beata (2000): Rola środków masowego przekazu w kształtowaniu opinii o Niemcach i Polakach. W: Bingen, Dieter/Malinowski, Krzysztof (red.): Polacy i Niemcy na drodze do partnerskiego sąsiedztwa. Próba bilansu dziesięciolecia 1989–1998. Poznań, 111–131.

Opiłowski, Roman (2011): Ethnostereotype konfrontativ. Deutsche und Polen in der Werbewelt. W: Grotek, Edyta/Just, Anna (red.): Im deutsch‑polnischen Spiegel. Sprachliche Nachbarschaftsbilder. Frankfurt/M., 81–94.

Ratajczak, Magdalena (2012): Różnorodność kulturowa w mediach. Doświadczenia europejskie. Warszawa.

Szarota, Tomasz (1996): Niemcy i Polacy: wzajemne postrzeganie i stereotypy. Warszawa.

Sztompka, Piotr (2010): Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków.

Walas, Teresa (red.) (1995): Narody i stereotypy. Kraków.

Wrzesiński, Wojciech (1995): Niemiec w stereotypach polskich XIX i XX wieku. W: Walas, Teresa (red.): Narody i stereotypy. Kraków, 183–189.

Wrzesiński, Wojciech (2007): Sąsiad czy wróg? Ze studiów nad kształtowaniem obrazu Niemca w Polsce w latach 1795–1939. Wrocław.

Załęcki, Jarosław (2008): Kontakt międzykulturowy a obraz Niemca w świadomości gdańszczan. Gdańsk.

Opublikowane

2012-09-18

Jak cytować

Olszewska, I. (2012). Od stereotypu do poprawności politycznej. Obraz Niemca w prasie polskiej w dobie kryzysu ekonomicznego. Studia Germanica Gedanensia, (27), 270–284. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SGG/article/view/1600