Tożsamość i przynależność do miasta w dobie globalizacji

Autor

  • Małgorzata Dymnicka Politechnika Gdańska
  • Paweł Starosta Uniwersytet Łódzki

DOI:

https://doi.org/10.26881/maes.2018.1.06

Słowa kluczowe:

przynależność, tożsamość, miasto, miejsce

Abstrakt

Celem naszej wypowiedzi jest próba przedstawienia wybranych koncepcji przynależności i tożsamości w miastach doby globalizacji. We współczesnej socjologii, zwłaszcza w tych jej odmianach, które zajmują się problematyką miejską, można odnaleźć wiele istotnych ustaleń wspierających tezę, że istotę procesu globalizacji stanowi odprzestrzennienie relacji gospodarczych, społecznych i kulturowych. Globalizacja działa aktywnie również na polu kultury miejskiej, obejmując swoim zakresem tożsamości, sposoby życia, zjawisko kulturowej różnorodności i hybrydyzacji. Tożsamości miejskie częściej niż kiedykolwiek stają się przedmiotem negocjacji tego, co lokalne, z tym, co kosmopolityczne. Przynależność do miejsca z kolei to idealna sytuacja dla „nowych plemion”, czyli wspólnot tworzących się wokół podzielanych zainteresowań, przekraczających granice klasowe, geograficzne, wiekowe, kulturowe etc. Wyzwaniem dla współczesności staje się akceptacja wielu „wiosek” dających poczucie zakorzenienia i przynależności.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Appadurai A., 2005, Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, tłum. Z. Pucek, Kraków: Universitas.

Augé M., 2010, Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności, tłum. R. Chymkowski, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Bauman Z., 1995, Life in Fragments: Essays in Postmodern Morality, Oxford: Blackwell.

Bauman Z., 2004, Utopia bez toposu [w:] M. Jacyno, A. Jawłowska, M. Kempny (red.), Kultura w czasach globalizacji, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.

Bauman Z., 2007, Tożsamość. Rozmowy z Benedetto Vecchim, tłum. J. Łaszcz, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Beck U., 2000, Living your own life in a runaway world; Individualization, globalisation and politics [w:] W. Hutton, A. Giddens (eds.), On the Edge. Living in Global Capitalism, London: Jonathan Cape.

Beck U., 2002, The cosmopolitan society and its enemies, Theory, Culture & Society, no. 19(1–2).

Beck U., Beck-Gernsheim E., 2003, Individualization, London: Sage.

Bokszański Z., 1989, Tożsamość, interakcja, grupa; tożsamość jednostki w perspektywie teorii socjologicznej, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Bokszański Z., 2005, Tożsamości zbiorowe, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Brown R., 2009, Group Processes. Dynamics within and between Groups, Oxford: Blackwell.

Brubaker R., Cooper F., 2000, Beyond „identity”, Theory and Society, no. 29(1).

Castells M., 2008, Siła tożsamości, tłum. S. Szymański, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Certeau M. de, 2008, Wynaleźć codzienność: sztuki działania, tłum. K. Thiel-Jańczuk, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Chałasiński J., 1984, Młode pokolenie chłopów, t. 1, Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.

Clark T.N. (ed.), 2011, The City as an Entertainment Machine, Lanham: Lexington Books.

Cohen A.P., 1985, Symbolic Construction of Community, London: Tavistock.

Coleman J.S., 1994, Foundations of Social Theory, Cambridge: The Belknap Press.

Delanty G., 2000, Citizenship in a Global Age. Society, Culture, Politics, Buckingham: Open University Press.

Dencik L., 2001, Transformation of indentities in rapidly changing societies [w:] M. Carlecheden, M.H. Jacobsen (eds.), The Transformation of Modernity: Aspects of the Past, Present and Future of an Era, Aldershot: Ashgate.

Dudziak M.J., 2012, Prometejski bunt neoplemion w świecie ponowoczesnym [w:] W.J. Burszta, M. Czubaj (red.), Ścięgna konsumpcyjne. Próby z kulturoznawstwa krytycznego, Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra.

Durlauf S.N., 2008, Membership and inequality [w:] D. Castilione, J.W. van Deth, G. Wolleb (eds.), The Handbook of Social Capital, Oxford: Oxford University Press.

Dymnicka M., 2013, Przestrzeń publiczna a przemiany miasta, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Dymnicka M., 2016, W stronę spersonalizowanego miasta?, Górnośląskie Studia Socjologiczne, nr 7.

Dymnicka M., 2017, Przestrzenie publiczne a tożsamość miasta [w:] K. Bierwiaczonek et al., Miasto, przestrzeń, tożsamość. Studium trzech miast: Gdańsk, Gliwice, Wrocław, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Erikson E.H., 1966, Identität und Lebenszyklus, Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Florida R., 2002, The Rise of the Creative Class, New York: Basic Books.

Florida R., 2010, Narodziny klasy kreatywnej, tłum. T. Krzyżanowski, M. Penkala, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.

Giddens A., 1997, The Consequences of Modernity, Cambridge: Polity Press.

Giddens A., 2001, Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, tłum. A. Szulżycka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Giddens A., 2008, Konsekwencje nowoczesności, tłum. E. Klekot, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Glaeser E.L., 2011, Triumph of the City: How Our Greatest Invention Makes Us Richer, Smarter, Greener, Healthier, and Happier, New York: The Penguin Press.

Glaeser E.L., Kolko J., Saiz A., 2011, Consumers and Cities [w:] Clark T.N. (ed.), The City as an Entertainment Machine, Lanham: Lexington Books.

Guibernau M., 2013, Belonging. Solidarity and Division in Modern Societies, Cambridge: Polity Press.

Hedetoft U., 2004, Discources and image of belonging: Migrants between new racism liberal nationalism and globalization [w:] F. Christiansen, U. Hedetoft (eds.), The Politics of Multiple Belonging; Ethnicity and nationalism In Europe and East Asia, Aldershot: Ashgate.

Jenkins R., 2004, Social Identity, London: Routledge.

Joas H., 2009, Powstawanie wartości, tłum. M. Kaczmarczyk, Warszawa: Oficyna Naukowa.

Jones P., Krzyżanowski M., 2008, Identity, belonging and migration: Beyond constructing „Others” [w:] G. Delanty, R. Wodak, P. Jones (eds.), Identity, Belonging and Migration, Liverpool: Liverpool University Press.

Kapralski S., 2010, Pamięć, przestrzeń, tożsamość. Próba refleksji teoretycznej [w:] S. Kapralski (red.), Pamięć, przestrzeń, tożsamość, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Keohane R.O., Nye J.S., Jr, 2002, Globalization: What’s new? What’s not (and so what) [w:] D. Held, A. McGrew (eds.), The Global Transformations Reader. An Introduction to the Globalization Debate, Cambridge: Polity.

Kornhauser W., 1959, The Politics of Mass Society, London: Routledge and Kegan Paul.

Landry Ch., 2013, Kreatywne miasto: zestawy narzędzi dla miejskich innowatorów, tłum. O. Siara, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.

Leder A., 2014, Wspólnota w czasach indywidualizmu [w:] B. Świątkowska (red.), My i oni. Przestrzenie wspólne. Projektowanie dla wspólnoty, tłum. K. Golimowska et al., Warszawa: Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana.

Lenz S., 2010, Wpływ krajobrazu (landszaftu) na człowieka [w:] E. Rewers (red.), Miasto w sztuce – sztuka w mieście, Kraków: Universitas.

Łukowski W., 2002, Społeczne tworzenie ojczyzn. Studium tożsamości mieszkańców, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Maffesoli M., 2008, Czas plemion: schyłek indywidualizmu w społeczeństwach ponowoczesnych, tłum. M. Bucholc, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Majer A., 2015, Mikropolis. Socjologia miasta osobistego, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Marody M., 2014, Jednostka po nowoczesności. Perspektywa socjologiczna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Marody M., Giza-Poleszczuk A., 2004, Przemiany więzi społecznych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Mendel M., 2010, Zakończenie. Tożsamość zbiorowa jako lokalność [w:] M. Mendel, A. Zbierzchowska (red.), Tożsamość gdańszczan. Budowanie na (nie)pamięci, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Meyer J., 2003, Self and life course [w:] R. Robertson, K.E. White (eds.), Globalization. Critical Concepts in Sociology, vol. 4, Culture and Identity, London: Routledge.

Pallasmaa J., 2012, The Eyes of the Skin. Architecture and the Senses, New York: John Wiley & Sons.

Probyn E., 1996, Outside Belongings, London: Routledge.

Rewers E., 2005, Post-polis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta, Kraków: Universitas.

Rewers E., 2006, Europejska przestrzeń kulturowa czy przestrzenny miszmasz? [w:] J.P. Hudzik, W. Woźniak (red.), Sfera publiczna. Kondycja, przejawy, przemiany, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Rheingold H., 1993, The Virtual Community: Homestanding On the Electronic Frontier, Reading, MS: Addison-Wesley.

Robertson R., 1992, Globalization. Social Theory and Global Culture, London: Sage.

Saryusz-Wolska M., 2010, Pamięć kulturowa Gdańska i Wrocławia. Doświadczenia i ślady [w:] S. Kapralski (red.), Pamięć, przestrzeń, tożsamość, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Sassen S., 2006, Territory. Authority. Rights. From Medieval to Global Assemblages, Princeton: Princeton University Press.

Savage M., Bagnall G., Longhurst B., 2005, Globalization & Belonging, London: Sage.

Sennett R., 1996, Ciało i kamień. Człowiek i miasto w cywilizacji Zachodu, tłum. M. Konikowska, Gdańsk: Marabut.

Sennett R., 2009, Upadek człowieka publicznego, tłum. H. Jankowska, Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza.

Starosta P., 2003, Fragmentaryzacja więzi społecznej i rekonstruowanie wspólnoty w dobie globalizacji, Przegląd Socjologiczny, nr 52(2).

Starosta P., 2012, Przynależność w dobie globalizacji [w:] R. Dopierała, K. Kaźmierska (red.), Tożsamość, nowoczesność, stereotypy, Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.

Weichhart P., 1990, Raumbezogene Identität: Bausteine zu einer Theorie räumlich-sozialer Kognition und Identifikation, Stuttgart: Steiner.

Wellman B., 2002, Little Boxes, glocalization, and networked individualism, http://homes.chass.utoronto.ca/~wellman/publications (dostęp: 11.09.2017).

Wellman B., Carrington P.J., Hall A., 1988, Networks as personal communities [w:] B. Wellman, S.D. Berkowitz (eds.), Social Structures. A Network Approach, Cambridge: Cambridge University Press.

Wellman B., Potter S., 1999, The elements of personal community [w:] B. Wellman (ed.), Networks in the Global Village, Boulder: Westview Press.

Wieczorkiewicz A., 2008, Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży, Kraków: Universitas.

Pobrania

Opublikowane

2018-02-26

Jak cytować

Dymnicka, M., & Starosta, P. (2018). Tożsamość i przynależność do miasta w dobie globalizacji. Miscellanea Anthropologica Et Sociologica, 19(1), 83–100. https://doi.org/10.26881/maes.2018.1.06